Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.03.2024 r., godz. 8:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Do końca czerwca należy złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 r.
Według art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji (...)
str. 4
2.
Nowy termin złożenia do PFRON sprawozdań finansowych w związku z COVID-19
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON) na stronie internetowej www.pfron.org.pl poinformował, iż w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 wydłużony został termin na złożenie elektronicznego (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w związku z epidemią
Zwróciliśmy się z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku z COVID-19 (...)
str. 5
2.
Pożyczka otrzymana z FP w ramach tarczy antykryzysowej
Jak zaksięgować środki otrzymane z FP na wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy? Jeżeli pożyczka zostanie umorzona, to jak (...)
str. 9
3.
Subwencja przyznana w ramach tarczy finansowej oferowanej przez PFR dla małych i średnich firm
Spółka z o.o. w ramach programu wsparcia finansowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" złożyła wniosek o subwencję finansową. Decyzja (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
II.
Leasing finansowy udokumentowany fakturą oznaczoną "Procedura marży - towary używane"
Jednostka podpisała umowę leasingu finansowego na samochód osobowy (używany). W umowie leasingu wskazano wartość ofertową samochodu w wysokości 66.000 zł. Leasingodawca wystawił fakturę VAT marża (...)
str. 14
1.
Leasing finansowy na gruncie przepisów ustawy o VAT
Umowa leasingu określona jest w art. 709 1 Kodeksu cywilnego (K.c.). W myśl tego przepisu przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności (...)
str. 14
2.
Kwalifikacja leasingu dla celów bilansowych oraz podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 15 wskazuje, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z (...)
str. 15
3.
Przykład rozliczenia opłat z tytułu umowy stanowiącej leasing finansowy
Na poniższym przykładzie przedstawiamy jeden z możliwych sposobów ewidencji opłat z tytułu leasingu finansowego zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych. Przykład I. Założenia: Spółka (...)
str. 16
1.
Zasady ewidencji księgowej zakupu aktywów na licytacji oraz wpłaconej rękojmi
Ewidencja księgowa zakupionych na licytacji publicznej rzeczy ruchomych lub nieruchomości przebiega na takich samych zasadach, jak każdego zakupu od innego kontrahenta (dostawcy). Tym samym, nabycie (...)
str. 17
2.
Udokumentowanie zakupu aktywów na licytacji komorniczej
Na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 ze zm.) oraz interpretacji ogólnej Ministra (...)
str. 18
3.
Skutki bilansowe nabycia na licytacji maszyny produkcyjnej, towarów handlowych oraz nieruchomości
Nabycie maszyny produkcyjnej na licytacji publicznej Nabycie w drodze licytacji publicznej aktywów, które w księgach rachunkowych nabywcy mają zostać zaliczone do środków trwałych może być (...)
str. 19
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Ujęcie w nocie podatkowej amortyzacji przedmiotu leasingu
Jesteśmy spółką z o.o. i sporządzamy notę podatkową. Na który przepis podatkowy powinniśmy się powołać w odniesieniu do amortyzacji przedmiotu leasingu bilansowo - finansowego, a (...)
str. 23
1.1.
Różnice wpływające na podstawę opodatkowania w leasingu bilansowo - finansowym, a podatkowo - operacyjnym
Stosownie do przepisów o rachunkowości, gdy jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej (...)
str. 23
1.2.
Wskazanie podstawy prawnej w odniesieniu do amortyzacji bilansowej niestanowiącej kosztów podatkowych
W ustępie 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wymaga się, by jednostka przedstawiła różnicę pomiędzy (...)
str. 24
2.
Trwałe wyłączenie środka trwałego z użytkowania
Spółka zajmująca się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła posiada w księgach nie w pełni umorzone środki trwale (ujęcia wody, rurociąg), które w 2018 r. zostały (...)
str. 25
3.
Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb
Przystosowaliśmy wynajmowany budynek do własnych potrzeb. Jak powinniśmy ująć w księgach fakturę dokumentującą poniesione na ten cel nakłady? Zdarzenie, o którym mowa w pytaniu, stanowi (...)
str. 26
4.
Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości obciążonej hipoteką
Wspólnik wniósł do spółki z o.o. nieruchomość jako wkład niepieniężny (aport). Nieruchomość ta w dziale czwartym księgi wieczystej jest obciążona hipoteką w związku z kredytem (...)
str. 28
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Etapy likwidacji środka trwałego
Pierwszym etapem zmierzającym do likwidacji środka trwałego jest postawienie obiektu inwentarzowego w stan likwidacji, które polega na podjęciu udokumentowanej decyzji o wycofaniu środka trwałego z (...)
str. 30
2.
Koszty i przychody bilansowe związane z fizyczną likwidacją
Z fizyczną likwidacją środka trwałego wiążą się na ogół dodatkowe koszty w postaci wydatków na utylizację, złomowanie, czy demontaż. Obciążają one pozostałe koszty operacyjne, a (...)
str. 32
3.
Udokumentowanie fizycznej likwidacji na przykładzie liczbowym
Fizyczną likwidację środka trwałego postawionego wcześniej w stan likwidacji należy odpowiednio udokumentować. Zazwyczaj wykorzystuje się w tym celu protokół fizycznej likwidacji środka trwałego. Protokół sporządza (...)
str. 33
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19
Czy wskazane jest prowadzenie w SP ZOZ odrębnej ewidencji analitycznej dotyczącej kosztów związanych z COVID-19? Wszystkie koszty ponoszone przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP (...)
str. 36
2.
Ustalenie wartości pozyskanych nieodpłatnie materiałów medycznych
SP ZOZ otrzymał płyny do dezynfekcji od Ministerstwa Zdrowia oraz maseczki ochronne z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej - na dokumentach nie wskazano ceny tych materiałów, podano (...)
str. 36
3.
Rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste gruntu w księgach urzędu jednostki samorządu terytorialnego
Jako jednostka samorządu terytorialnego przekazujemy grunty stanowiące naszą własność w użytkowanie wieczyste. Jakich księgowań należy dokonać w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego w przypadku rozwiązania umowy (...)
str. 37
4.
Ujęcie w księgach wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Do gminy wpływają opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Wpływy z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychody (...)
str. 39
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Definicja części składowej, dodatkowej i peryferyjnej środka trwałego
W ewidencji środków trwałych mamy dużo środków wieloelementowych, W związku z tym często pojawiają się wątpliwości co do klasyfikacji danego elementu środka trwałego. Jak dla (...)
str. 41
2.
Likwidacja części składowej budynku
Spółka posiada środek trwały - budynek wraz z przylegającym do niego garażem. Budynek i garaż posiadają jedną wspólną ścianę. W związku z tym, że garaż (...)
str. 43
3.
Wymiana części składowej komputera uznana za remont
Jednostka posiada w ewidencji środków trwałych zespoły komputerowe. W kilku z nich musiała wymienić płyty główne na nowe, bowiem zostały one trwale uszkodzone i dalsze (...)
str. 45
4.
Wymiana części składowej samochodu uznana za ulepszenie
Przeprowadziliśmy tuning silnika samochodu znajdującego się w ewidencji środków trwałych naszej firmy. Poniesione nakłady uznaliśmy za ulepszenie, a ich wartość stanowiła dla nas wartość istotną. (...)
str. 46
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W ciężar jakich kosztów odnieść wydatki na zakup środków ochrony przed COVID-19?
W związku z epidemią zakupiliśmy środki ochrony takie jak: mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki jednorazowe. Środki te zostały wydane do użytku pracownikom oraz (...)
str. 48
2.
Czy gwarancję bankową uzyskaną w celu zabezpieczenia wykonania umowy należy ująć w księgach?
Wystąpiliśmy o udzielenie gwarancji bankowej w celu zabezpieczenia należytego wykonania prowadzonych przez nas robót budowlanych. Zgodnie z umową gwarancji bank zablokował na wyodrębnionym rachunku bankowym (...)
str. 49
3.
Na jakim koncie księgowym ująć opłaty i prowizje bankowe?
Na jakim koncie księgowym ujmuje się opłaty za przelewy bankowe oraz opłaty za korzystanie z karty płatniczej? Czy takie opłaty odnosi się w koszty bieżącej (...)
str. 50
4.
Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa sprzedaży udziałów?
Zamierzamy sprzedać udziały w spółce z o.o., które figurują w naszych księgach rachunkowych jako długoterminowe aktywa finansowe. Jak zaksięgować taką sprzedaż? Przychody i koszty związane (...)
str. 50
VII.
Z listów Czytelników
1.
Lista kontrolna pomocna przy kwalifikacji kosztów według miejsca ich powstawania - checklista
Jesteśmy jednostką produkcyjną prowadzącą ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 5. W jaki sposób powinniśmy kwalifikować koszty? Jeżeli jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności (...)
str. 51
2.
Prezentacja w rachunku zysków i strat kosztów opłat za media, refakturowanych najemcom
Nasza spółka otrzymuje faktury za media, które są następnie refakturowane na naszych kontrahentów, którzy wynajmują powierzchnie w budynkach będących naszą własnością. Czy koszty i przychody (...)
str. 53
3.
Zwrot kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego za niewykorzystany okres
Spółka w 2019 r. wykupiła polisę ubezpieczeniową OC, AC i NNW samochodu firmowego na okres od 17 października 2019 r. do 16 października 2020 r. (...)
str. 54
3.1.
Ujęcie w księgach kosztów ubezpieczenia w sytuacji, gdy polisa obejmuje dwa lata obrotowe
Wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych dotyczących składników majątku firmowego obciążają koszty działalności operacyjnej. W przypadku gdy wydatek na wykup polisy ubezpieczeniowej dotyczy przyszłych okresów sprawozdawczych, (...)
str. 54
3.2.
Bilansowe skutki sprzedaży składnika majątku przed końcem okresu jego ubezpieczenia
W przypadku sprzedaży ubezpieczonego składnika majątku trwałego przed końcem okresu jego ubezpieczenia, nierozliczone koszty tego ubezpieczenia, pozostające na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (konto 64-0), (...)
str. 55
4.
Prowizja bankowa od kwoty limitu udzielonego kredytu
Co roku 15 stycznia bank pobiera prowizję od kwoty limitu udzielonego kredytu według stanu na koniec roku. Jak ująć tę prowizję w księgach rachunkowych i (...)
str. 56
5.
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe
31 marca 2020 r. podpisaliśmy z biurem rachunkowym umowę o prowadzenie ksiąg. Dokumenty za marzec 2020 r. dostarczyliśmy do biura 10 kwietnia 2020 r. Do (...)
str. 57
6.
Przelew z rachunku VAT na rachunek urzędu skarbowego w celu zapłaty zaliczki na podatek dochodowy
Spółka z o.o. opłaca zaliczki na podatek dochodowy z rachunku VAT. Jak ująć tę zapłatę w księgach rachunkowych? Rachunek VAT otwierany jest przez bank lub (...)
str. 58
7.
Ujęcie w księgach VAT należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania składnika majątku innej jednostce
Zajmujemy się sprzedażą komputerów. Jeden komputer przekazaliśmy w darowiźnie na rzecz domu dziecka. Na jakim koncie zaksięgować VAT należny obliczony od ceny nabycia tego komputera? (...)
str. 60
8.
Dyskonto faktoringowe w księgach i rachunku zysków i strat wierzyciela
Nasz kontrahent (dłużnik) zawarł z bankiem umowę faktoringu odwrotnego. Przy wypłacie należności, których jako wierzyciel żądamy przed upływem terminu ich płatności, bank pobiera od nas (...)
str. 61
9.
Rozliczenie transakcji forward na zakup i sprzedaż walut obcych
Nasza spółka jest sklasyfikowana jako duża i nie obejmują nas żadne uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Czy zawierając transakcję forward jesteśmy zobowiązani rozliczać je według (...)
str. 63
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.