Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej uzyskuje przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego opodatkowane jak z działalności wykonywanej osobiście oraz inne przychody. Z jakiego tytułu podlega ubezpieczeniom (...)
str. 4
2.
Składki na FP i FS od wynagrodzenia wypłaconego w trakcie urlopu wychowawczego
Pracownica w listopadzie 2017 r. powróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. przebywa (...)
str. 8
3.
Opłacenie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy po zmianie rodzajów ubezpieczeń
Od 1 do 8 kwietnia 2015 r. zatrudnialiśmy osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia. Z tego tytułu została ona zgłoszona tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie (...)
str. 9
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Do 1 kwietnia br. część płatników przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej"
Za pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 (...)
str. 11
2.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących sporządzania raportu ZUS RPA
1) Kiedy należy składać imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA? Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej o symbolu ZUS (...)
str. 12
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie nagród w podstawie wymiaru zasiłków - checklista
W regulaminie wynagradzania wprowadziliśmy zapis, zgodnie z którym: "Pracownikom może być przyznana nagroda uznaniowa za szczególne efekty pracy i wzorowe wypełnianie obowiązków. Nagroda jest zmniejszana (...)
str. 14
2.
Wysokość świadczeń chorobowych z dwóch umów po zmianie etatu i rozwiązaniu się jednej umowy
Pracownikowi pełnoetatowemu, zatrudnionemu od kilkunastu lat, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. obniżono wymiar czasu pracy do 1/2 etatu, zawierając z (...)
str. 16
3.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych premii niewypłacanych za wszystkie miesiące
Pracownik w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej. Ponadto otrzymuje premie, które są przyznawane wyłącznie za czas faktycznie przepracowany. Ich wypłata (...)
str. 18
4.
Świadczenia za czas choroby pracownika osiągającego wysokie wynagrodzenie
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe oraz premie miesięczne, zmniejszane proporcjonalnie za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków. W lutym 2019 r. chorował przez kilka dni. Jak (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek z tytułu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem, gdy jego matka pozostała w szpitalu
Pracownikowi na początku marca br. urodziło się drugie dziecko. Podczas porodu wystąpiły komplikacje, w związku z czym jego żona pozostanie przez pewien czas w szpitalu, (...)
str. 21
2.
Przeprowadzanie przez pracodawców kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
Pracodawca otrzymał z ZUS pismo informujące o obowiązku przeprowadzania kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Czy musi go wypełniać i jak powinna przebiegać taka kontrola? (...)
str. 22
V.
EMERYTURY I RENTY
1.
Czy składki emerytalne przekazane do OFE zwiększą emeryturę wcześniejszą albo pomostową?
1) ZUS przyznał prawo do emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach 63-letniemu mężczyźnie. Ze względu na kontynuowanie zatrudnienia nie pobiera on świadczenia emerytalnego. (...)
str. 24
2.
"Emerytura" dla matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci
Od 1 marca br. ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), dalej ustawą, wprowadzono rodzicielskie świadczenie uzupełniające, (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę w trybie art. 55 K.p.
Pracownik został przeniesiony na inne stanowisko na podstawie porozumienia stron. Po miesiącu pracy złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie art. 55 § 1 1 (...)
str. 27
2.
Data rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy
1) Kiedy okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg? Jak postąpić, gdy pracownik odmówi przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę? Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien wysłać (...)
str. 28
3.
Śmierć pracodawcy nie zawsze skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy
1) Spadkobierca przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą nie zamierza jej kontynuować. Czy w takiej sytuacji stosunki pracy z zatrudnionymi wygasły? Śmierć pracodawcy nie zawsze skutkuje (...)
str. 29
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Organizacja pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Zamierzamy zatrudnić osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na część etatu. Czy dobowy wymiar czasu pracy tej osoby powinien być proporcjonalnie obniżony (np. przy 1/2 etatu (...)
str. 31
2.
Wpływ nieobecności nieusprawiedliwionej na rozliczenie pracy w wolne soboty
W firmie obowiązuje system podstawowy, praca jest świadczona od poniedziałku do piątku w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, licząc od stycznia każdego roku. W lutym br. pracownik (...)
str. 32
3.
Stosowanie systemu przerywanego czasu pracy
Pracownica zatrudniona na stanowisku sprzątaczki wykonuje pracę łącznie przez 7 godzin w dwóch różnych miejscach (w tej samej miejscowości pod różnymi adresami, tj. 4 godz. (...)
str. 34
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia i dodatek funkcyjny w wynagrodzeniu urlopowym
1) Zakładowy regulamin premiowania przewiduje trzy rodzaje premii: frekwencyjną, na wysokość której urlop wypoczynkowy nie ma wpływu, wydajnościową, opierającą się na efektach i jakości pracy (...)
str. 35
2.
Obliczanie wynagrodzenia w razie obniżenia wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca
W lutym br. niektórym pracownikom obniżyliśmy wymiar czasu pracy. Jeden z nich do 7 lutego pracował na cały etat, za wynagrodzeniem 3.400 zł miesięcznie, a (...)
str. 36
3.1.
Dodatek specjalny w podstawie ekwiwalentu urlopowego
Pracownik, z którym rozwiązaliśmy umowę o pracę, w ostatnich trzech miesiącach otrzymywał wynagrodzenie za dodatkowe obowiązki. W każdym miesiącu sporządzaliśmy odrębny aneks do umowy, określając (...)
str. 37
3.2.
Wysokość ekwiwalentu za urlop po zmianie stawki wynagrodzenia
Pracownik zajmujący stanowisko dyrektora z wynagrodzeniem miesięcznym 9.500 zł z dniem 1 stycznia 2013 r. został powołany uchwałą rady nadzorczej na prezesa zarządu za wynagrodzeniem (...)
str. 38
4.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla "nauczyciela kodeksowego"
Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Czy na mocy przepisów o pracownikach samorządowych ma prawo do (...)
str. 39
5.
Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń pracowników w zależności od stażu pracy
Na stanowisko zwalniającego się pracownika zostanie zatrudniona nowa osoba. Czy musimy zapewnić jej wynagrodzenie na takim samym poziomie jak poprzednika, żeby nie narazić się na (...)
str. 39
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego nabywanego w pierwszym roku pracy
Pracownik był zatrudniony od 2 listopada 2018 r. i była to jego pierwsza praca w życiu. Od 5 do 30 listopada 2018 r. korzystał z (...)
str. 41
2.
Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez część roku
Zatrudniamy na czas określony (do 31 lipca br.) osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, uprawnioną do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Nie zamierzamy kontynuować współpracy. Czy urlop dodatkowy (...)
str. 42
3.
Wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego wyłącznie w naturze
Czy są przypadki, w których pracownikowi można zrekompensować zaległy urlop w innej formie niż w naturze? Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku (...)
str. 43
4.
Wątpliwości związane z urlopem nauczycieli akademickich
W jaki sposób należy obecnie naliczać wymiar urlopu dla pracowników akademickich? Jak ustalić prawo do pierwszego urlopu? Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa z (...)
str. 45
X.
Dokumentacja kadrowa
1.
Prowadzenie ewidencji czasu pracy na nowych zasadach
Czy ewidencję czasu pracy założoną 1 stycznia br. możemy prowadzić w zakresie wynikającym z poprzednich zasad, tj. bez podawania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy? Od (...)
str. 46
2.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z urlopem na żądanie
Firma zatrudnia mniej niż 50 osób i nie posiada regulaminu pracy. W razie konieczności wzięcia urlopu na żądanie obowiązuje zwyczaj telefonowania do bezpośredniego przełożonego, który (...)
str. 47
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Prawa inspektora pracy podczas kontroli pracodawcy
1) Czy inspektor kontroli PIP ma prawo wymagać od pracownika kadr sporządzenia w pliku Word opisu akt osobowych dla każdego pracownika ze wskazaniem rodzajów umów (...)
str. 48
2.
Zwolnienie pracownika niepełnosprawnego na badania lekarskie
Pracownik zatrudniony na pełny etat legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na podstawie ustawy o rehabilitacji ma prawo do zwolnienia od pracy w celu (...)
str. 50
3.
Praca nauczyciela w prywatnym przedszkolu na podstawie umowy zlecenia
Jesteśmy prywatnym przedszkolem, które jako jednostka oświatowa pobierająca dotacje musi respektować tylko niektóre przepisy Karty Nauczyciela. Od 1 września 2018 r. zostaliśmy zobowiązani do zatrudnienia (...)
str. 51
4.
Wniosek o wolne dla działacza związkowego
Członkom zarządu zakładowej organizacji związkowej przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji. Liczba oraz wymiar zwolnienia jest uzależniona od liczebności organizacji (...)
str. 53
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
BHP przy składowaniu materiałów
Czy istnieją regulacje prawne określające dopuszczalną wysokość składowania towaru na regałach magazynowych? Stosownie do przepisu § 68 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia (...)
str. 54
D.
VADEMECUM KADROWCA
XIIII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Składki ZUS zleceniobiorcy po przystąpieniu do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
1) Zleceniobiorca dotychczas z umowy zlecenia podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 lutego br. przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W umowie zlecenia wynagrodzenie (...)
str. 55
2.
Opłacanie składek ZUS za osobę współpracującą
1) Od 1 kwietnia 2019 r. zamierzam rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Czy niższe składki powinnam opłacać również za (...)
str. 56
3.
Brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie dla wszystkich emerytów
Do połowy marca 2019 r. zatrudniamy na podstawie umowy o pracę emeryta wojskowego w wieku 48 lat. Pod koniec lutego br. stał się on niezdolny (...)
str. 57
4.
Limitowanie umów o pracę zawartych na czas określony
1) Czy zastosowanie dłuższej niż miesiąc przerwy między umowami na czas określony spowoduje "wyzerowanie licznika" limitów ilościowego i czasowego? Odpowiedź na pytanie jest przecząca. Od (...)
str. 57
5.
Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz ustalanie jego wymiaru
1) Pracownik od grudnia 2017 r. jest niezdolny do pracy z powodu choroby i obecnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, które przyznano mu na rok. Wkrótce (...)
str. 59
6.
Okres objęty ewidencją czasu pracy
Czy postąpimy prawidłowo sporządzając ewidencję czasu pracy na okresy kwartalne, pokrywające się z obowiązującym w zakładzie okresem rozliczeniowym? Przepisy prawa nie określają czasu na jaki (...)
str. 60
7.
Forma i treść zgody na potrącanie pożyczki z ZFŚS oraz kwota potrącenia ze świadczeń socjalnych
1) Czy do potrąceń rat pożyczki z ZFŚS wystarczy zgoda pracownika wyrażona w treści umowy o pożyczkę? Tak. W myśl art. 91 § 1 K.p., (...)
str. 60
8.
Opłacanie pracy wykonywanej w noc zmiany czasu z zimowego na letni
Czy w marcu nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni? Jeśli tak, to jak rozliczyć pracę w noc tej zmiany? W ostatnią niedzielę (31) marca (...)
str. 61
9.
Czy sprawowanie opieki nad dzieckiem przerywa urlop wypoczynkowy?
Na nasz profil PUE wpłynęło zaświadczenie lekarskie orzekające kilkudniową opiekę nad dzieckiem, z którym pracownik w ramach urlopu wypoczynkowego przebywał na wyjeździe feryjnym w górach. (...)
str. 62
1.
Zasady ogólne przyznawania dodatków w służbie cywilnej
Składniki wynagrodzenia przysługujące członkom korpusu służby cywilnej zależą od ich statusu, a więc od tego czy są pracownikami służby cywilnej (zatrudnionymi na podstawie umów o (...)
str. 62
2.
Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, tzw. wysługę lat
Dodatek za wysługę lat, do którego prawo mają wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej przysługuje w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. (...)
str. 63
3.
Dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego
Uzyskanie przez pracownika służby cywilnej statusu urzędnika służby cywilnej wiąże się z przyznaniem mu stopnia służbowego, a tym samym przysługującego z tego tytułu dodatku do (...)
str. 64
4.
Dodatek funkcyjny dla zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej
Dodatek ten przysługuje tylko osobom zajmującym wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Mają do niego zatem prawo osoby zajmujące w służbie cywilnej stanowiska: dyrektora generalnego urzędu, (...)
str. 65
5.
Dodatek zadaniowy dla członka korpusu służby cywilnej
Zgodnie z art. 88 ustawy, członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych (...)
str. 66
6.
Dodatki kodeksowe dla pracujących w służbie cywilnej
Dodatek za godziny nadliczbowe Zgodnie z art. art. 97 ust. 5 ustawy, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, członkowie korpusu służby cywilnej na polecenie przełożonego wykonują (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.