Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 8:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe rencisty wykonującego dwie umowy zlecenia w różnych podmiotach
Osoba z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy wykonuje umowy zlecenia zawarte z dwoma różnymi podmiotami za wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym odpowiednio 90 zł i 1.500 zł. Z której umowy (...)
str. 4
2.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie zatrudnienia osoby bezrobotnej
1) Pracodawca od grudnia 2014 r. zatrudnił na podstawie umowy o pracę (6 m-cy) osobę w wieku 53 lat zarejestrowaną od ponad roku w urzędzie (...)
str. 8
3.
Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie aktu powołania
Członkowi zarządu spółki z o.o. pełniącemu tę funkcję na podstawie aktu powołania, uchwałą zgromadzenia wspólników od 1 kwietnia br. przyznano z tego tytułu wynagrodzenie w (...)
str. 11
4.
Zawieszenie biegu przedawnienia należności składkowych na okres trwania układu ratalnego
Przez kilka lat prowadziłem działalność gospodarczą. Na koncie w ZUS pozostały mi zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do sierpnia (...)
str. 12
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Do 1 czerwca br. rolnik-przedsiębiorca powiadamia KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności gospodarczej
Rolnik (domownik) prowadzący działalność gospodarczą (lub współpracujący przy prowadzeniu tej działalności), który nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, co roku zobowiązany jest informować KRUS o kwocie (...)
str. 13
2.
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego dodatkową pracę najemną za granicą
Przedsiębiorca od kilku lat prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. Z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od kwietnia br. został zatrudniony w brytyjskiej (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Przeliczenie wysokości zasiłku po wyrównaniu składnika wynagrodzenia za okres wsteczny
W kwietniu br. pracownik przez kilka dni sprawował osobistą opiekę nad chorą żoną. Za ten okres wypłaciliśmy zasiłek opiekuńczy. Obecnie ustaliliśmy, że od stycznia 2015 (...)
str. 16
2.
Zmiana wysokości świadczeń chorobowych po zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia
Do zadań pracownika w okresie grzewczym należała obsługa kotłowni i za te czynności otrzymywał dodatek pomniejszany proporcjonalnie za dni absencji chorobowej. Na przełomie kwietnia i (...)
str. 17
3.
Wynagrodzenie ze zlecenia wykonywanego u własnego pracodawcy w podstawie wymiaru zasiłków
Z pracownikiem zawieramy umowy zlecenia, których okres, w zależności od potrzeb pracodawcy, wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Czy przy obliczaniu zasiłku chorobowego należy (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wystawienie zwolnienia lekarskiego dla drugiego pracodawcy
1) Pracownik zatrudniony u dwóch pracodawców otrzymał tylko jedno zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA. W naszej firmie przedłożył kserokopię tego zaświadczenia, a tym samym nie wypłaciliśmy (...)
str. 20
2.
Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego
Pracownica w ciągu 14 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński od dnia porodu (...)
str. 22
3.
Wypłata zasiłku opiekuńczego na dziecko, które w trakcie roku ukończyło 14 lat
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 10 dni sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem. Czy możemy dokonać wypłaty zasiłku, jeśli w czasie sprawowania (...)
str. 24
V.
Emerytury i renty
1.
Okoliczności przeliczenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy
W 2012 r. ZUS przyznał pracownikowi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie rozwiązaliśmy z nim stosunku pracy i pracuje on do chwili obecnej. Po zakończeniu każdego roku (...)
str. 25
2.
Czy służba wojskowa może być uznana za pracę w szczególnych warunkach?
Pracownik zatrudniony na stanowisku, na którym wykonywane są prace w warunkach szczególnych, w okresie od 26 kwietnia 1976 r. do 11 kwietnia 1978 r. odbywał (...)
str. 27
C.
PRAWO PRACY
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie dodatkowej pracy w dłuższym niż miesiąc okresie rozliczeniowym
W firmie obowiązuje podstawowy system czasu pracy (praca od poniedziałku do piątku) i 4-miesięczny okres rozliczeniowy, licząc od 1 stycznia każdego roku. W marcu br. pracownik został wezwany do (...)
str. 29
2.
Jednoczesne stosowanie dwóch wariantów ruchomego rozkładu czasu pracy
Pracodawca, u którego obowiązuje system podstawowy, w uzgodnieniu z pracownikami wprowadził ruchomą organizację czasu pracy, ustalając przedział godzin, w których należy przystąpić do pracy. Niekiedy niezbędna jest praca zmianowa, (...)
str. 31
3.
Dopuszczalność polecenia pracy w godzinach nadliczbowych w systemie weekendowym
Zatrudniamy kilku pracowników w weekendowym systemie czasu pracy. Czy możemy zlecać im pracę nadliczbową w inne dni niż określone w rozkładzie? Praca w godzinach nadliczbowych w systemie czasu pracy, o którym (...)
str. 32
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie stawki wynagrodzenia za nadgodziny
Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe kierowcy zatrudnionego w jednostce samorządowej, który pracuje w nierównomiernym rozkładzie czasu pracy? Nadmieniamy, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w (...)
str. 33
2.
Wynagrodzenie minimalne pracownika uzyskującego różne dodatkowe składniki płacowe
Kierowca wynagradzany stawką miesięczną w kwocie niższej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, otrzymuje ryczałty za godziny nadliczbowe i nocne, a ponadto dodatkowe wynagrodzenie za (...)
str. 35
3.
Potrącenia alimentów w trybie pozaegzekucyjnym w zbiegu z innymi potrąceniami
Pracownik przedłożył oświadczenie o poddaniu się potrąceniom alimentów na rzecz pełnoletniej, uczącej się córki, wraz z tytułem wykonawczym. Po pewnym czasie pracodawca otrzymał zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownika (...)
str. 37
4.
Dodatek wyrównawczy dla pracownicy w ciąży przeniesionej do innej pracy
W jaki sposób ustalić dodatek wyrównawczy dla pracownicy w ciąży odsuniętej od pracy w nadgodzinach i w porze nocnej? W przypadku pracownic w ciąży i (...)
str. 39
5.
Przekazywanie pracownikom odcinków wynagrodzeń
Czy pracodawca jest zobowiązany comiesięcznie przekazywać każdemu zatrudnionemu odcinki (paski) wynagrodzeń? Pracodawca nie ma takiego obowiązku. Wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wszystkich jego składników, powinno wynikać (...)
str. 40
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy pracownika, który nie przepracował pełnego miesiąca
W maju br. pracownik rozwiązał umowę o pracę po 5 dniach trwania zatrudnienia. Osoba ta była uprawniona do kolejnego urlopu w niższym wymiarze, a jej wynagrodzenie było równe płacy (...)
str. 41
2.
Ustalanie uprawnień urlopowych pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu
1) Jak ustalić wymiar podstawowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym, zatrudnionego na część etatu? Sposób ustalania uprawnień do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności w stopniu (...)
str. 42
3.
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej
Zatrudniliśmy na zastępstwo w niepełnym wymiarze zajęć nauczycielkę w placówce nieferyjnej (przedszkole). Jak ustalić wymiar należnego urlopu, jeśli staż tej osoby wynosi ponad 10 lat? Problematykę udzielania (...)
str. 44
4.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia warunków umowy o pracę
Pracodawca wprowadza w życie regulamin wynagradzania. Ponieważ jest on mniej korzystny dla niektórych zatrudnionych niż postanowienia umowne, pracownicy otrzymali wypowiedzenia zmieniające warunki płacy. Jeden z pracowników, który (...)
str. 46
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zakres informacji w treści świadectwa pracy
1) W połowie maja br. upłynie pracownikowi okres wypowiedzenia terminowej umowy o pracę. Osoba ta podczas kilkuletniego zatrudnienia zajmowała różne stanowiska, w tym także była kierowana do innej (...)
str. 48
2.
Badania psychotechniczne pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych
Czy pracownicy korzystający podczas pracy ze służbowego lub prywatnego samochodu osobowego muszą przechodzić w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej testy psychotechniczne? Czy w przypadku, gdy lekarz-profilaktyk (...)
str. 50
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy pomimo braku orzeczonej niezdolności
W szpitalu dosyć często dochodzi do zakłuć igłami przez personel medyczny. Czy każde z takich zdarzeń powinno być traktowane jak wypadek przy pracy, pomimo tego, (...)
str. 51
D.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłaszanie w ZUS zmian w zakresie danych płatnika składek wpisanego do KRS
1) Spółka z o.o. dokonuje zmiany nazwy skróconej. Jakie dokumenty w związku z tym zobowiązana jest przekazać do ZUS? Spółka po dokonaniu zmiany nazwy nie musi przekazywać do (...)
str. 53
2.
Ustalanie okresu zasiłkowego
1) Pracownica stała się niezdolna do pracy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim przysługującym za "podstawowy" okres. Z powodu jej choroby z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego będzie korzystał (...)
str. 54
3.
Wypłata świadczeń chorobowych, w tym dla przedsiębiorcy
1) Pracownik zatrudniony od połowy marca br. zachorował pod koniec kwietnia br. W 2015 r. był niezdolny do pracy przez 40 dni. Z tytułu tej choroby otrzymał wynagrodzenie (...)
str. 55
4.
Wykazywanie zarobków w zaświadczeniu ZUS Z-3
1) W zaświadczeniu ZUS Z-3 wpisuję wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym przez kilka dni chorował. Czy należy wskazać je w wysokości faktycznie wypłaconej, czy (...)
str. 55
5.
Prawo do nagrody jubileuszowej
Pracodawca wypłaca nagrody jubileuszowe w oparciu o regulamin wynagradzania. Czy należy się nagroda jubileuszowa pracownikowi zatrudnionemu od 17 marca br., który osiągnął 25-letni staż uprawniający do nagrody (...)
str. 56
6.
Urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
1) Od 1 marca 2015 r. zatrudniamy na pełny etat (bezterminowo) pracownicę legitymującą się 15-letnim stażem. W poprzednim zakładzie korzystała ona z rocznego urlopu wychowawczego, który zakończył się (...)
str. 56
7.
Zmiana terminu badań okresowych po wykonaniu przez pracownika badań kontrolnych
W marcu br. pracownica przedłożyła zaświadczenie o wykonaniu badań kontrolnych, w którym oznaczono termin kolejnego badania na inny niż wynikający z poprzedniego zaświadczenia po przeprowadzeniu badań okresowych. Który termin (...)
str. 57
8.
Wykonywanie przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
1) Czy w świadectwie pracy należy wykazać okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach? Okresy wykonywania do 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze należy udokumentować (...)
str. 58
9.
Prowadzenie w firmie listy obecności
W firmie jest zatrudnionych 7 pracowników. Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dla nich list obecności, czy wystarczy ewidencja czasu pracy? Powinnością pracodawcy jest określenie sposobu potwierdzania (...)
str. 59
10.
Porozumienie zmieniające warunki pracy w związku ze zmianą pensum nauczyciela
Nauczyciel zatrudniony na czas określony od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. w wymiarze 14/18 etatu, od 16 kwietnia do 26 czerwca 2015 r. realizuje dodatkowo (...)
str. 59
1.
Terminy przekazywania środków na Fundusz
Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111), (...)
str. 60
2.
Wysokość odpisów i zwiększeń
Stosownie do art. 5 ust. 2-3 ustawy odpis podstawowy na Fundusz wynosi: na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim (...)
str. 60
3.
Ustalenie i przekazanie poszczególnych rat
W pierwszym terminie (do 31 maja każdego roku; w 2015 r. - do 1 czerwca) odprowadza się na rachunek Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% (...)
str. 61
4.
Inne źródła zwiększeń Funduszu
Środki Funduszu zwiększa się m.in. o: wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych, korzystających z działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy,   odsetki od środków (...)
str. 63
E.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Korzystne zmiany w przepisach emerytalnych dla osób ubezpieczonych
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 kwietnia 2015 r., pod poz. 552 opublikowano ustawę z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach (...)
str. 64
2.
Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty składek ZUS, w części finansowanej przez ubezpieczonych
Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Powołany akt prawny wprowadza zmiany m.in. w (...)
str. 66
3.
Zmiany w wydawaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz powierzenia pracy bez zezwolenia
Z dniem 2 maja br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.