Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.03.2024 r., godz. 8:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania preferencji związanych z COVID-19 - część I
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. (...)
str. 4
1.1.
Podatkowe skutki wydatków i świadczeń "okołoepidemicznych"
1) Czy wydatki poniesione w związku z zakupem pracownikom maseczek ochronnych, przyłbic oraz sfinansowaniem im testów na koronawirusa, pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (...)
str. 5
1.2.
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS
1) Czy przedsiębiorca zwolniony z obowiązku wpłacania składek ZUS mógł zaliczać kwotę składek do kosztów uzyskania przychodu albo dokonać stosownych odliczeń, tak jak robił to (...)
str. 5
1.3.
Środki trwałe nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Kolejna kwestia poruszona w objaśnieniach dotyczy przepisów art. 52s updof i art. 38k updop, które określają zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (...)
str. 6
1.4.
Wydłużenie terminu przekazania pobranych zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku
Na podstawie art. 52o updof, zapłata zaliczek i podatku zryczałtowanego, zamiast do 20 kwietnia (zaliczki i podatek zryczałtowany pobrane w marcu) i 20 maja (zaliczki (...)
str. 7
1.5.
Preferencje w stosowaniu ulgi IP Box
Przepisy szczególne, tj. art. 52u updof i art. 38m updop, przewidują możliwość skorzystania w trakcie roku podatkowego z tzw. ulgi IP Box, czyli preferencyjnej 5% (...)
str. 8
1.6.
Nowe preferencje dla podatników korzystających z ulgi B+R
1) Na czym polega preferencja w podatku dochodowym przewidziana dla podatników, którzy korzystają z ulgi B+R? Z ulgi B+R można korzystać dopiero w zeznaniu podatkowym (...)
str. 8
1.7.
Ważność certyfikatu rezydencji w czasie epidemii
Zmodyfikowane zasady posługiwania się przez płatników certyfikatami rezydencji zagranicznych kontrahentów reguluje art. 31ya ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 (Dz. U. poz. (...)
str. 10
2.
Resort finansów opublikował projekt zmian przepisów dotyczący wprowadzenia estońskiego CIT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/kas/estonski-cit-w-prekonsultacjach) opublikowano materiał zawierający propozycję zmian legislacyjnych w zakresie uregulowania tzw. estońskiego CIT. Jak wynika z informacji podanych w tym (...)
str. 10
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Polski Bon Turystyczny - świadczenie wolne od PIT
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1262 opublikowano ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym , która weszła w (...)
str. 12
2.
Dodatek dla lekarzy stażystów będzie korzystać ze zwolnienia od podatku
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1291 opublikowano ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza (...)
str. 12
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Reprezentacja - definicja
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji terminu reprezentacja. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach czasopisma, organy podatkowe posiłkują się definicją (...)
str. 13
1.2.
Bilety do kina, teatru, na imprezy kulturalne, sportowe
Spółka świadczy m.in. usługi projektowania, budowy i modernizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, kotłowni. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju. W celu zacieśniania (...)
str. 13
1.3.
Usługi concierge
Spółka zamierza rozpocząć świadczenie usług typu concierge. Głównymi odbiorcami tych usług będą m.in. zamożne osoby fizyczne lub inne podmioty zainteresowane nabyciem tego rodzaju usług na (...)
str. 14
1.4.
Poczęstunek
Spółka zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, w tym z branży IT. Część osób współpracuje ze spółką na podstawie umowy o pracę, a część na podstawie umów (...)
str. 15
2.
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na przeciwdziałanie COVID-19 udzielona z Funduszu Pracy
Jak wynika z art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)
str. 16
3.
Szkolenie wspólnika
Spółka z o.o. otrzymała fakturę za szkolenie odbyte przez jej wspólnika. Czy koszty tego szkolenia sfinansowane przez spółkę są kosztami uzyskania przychodów? Jeśli świadczenie w (...)
str. 17
4.
Podatkowa kwalifikacja odsetek uiszczanych na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Co miesiąc płaci odsetki od tej pożyczki. Kwota odsetek przekracza miesięcznie 15.000 (...)
str. 18
5.
Opłaty sublicencyjne w kosztach uzyskania przychodów - wyrok NSA
Wniesienie przez podatnika do spółki praw autorskich do znaków towarowych, a następnie odpłatne korzystanie z nich przez podatnika na zasadzie sublicencji, nie pozbawia opłat sublicencyjnych (...)
str. 20
6.
Diety z tytułu podróży ustalane indywidualnie są kosztem podatkowym w pełnej wysokości - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wydatki z tytułu diet wypłacanych w związku z podróżami służbowymi odbywanymi przez pracownika, których wysokość będzie indywidualnie ustalana z pracownikiem w oparciu o zawartą umowę (...)
str. 22
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Stosowanie w trakcie roku kosztów uzyskania przychodów u pracowników
W sytuacji gdy w danym miesiącu pracownik uzyska przychód ze stosunku pracy, to pracodawca obliczając mu zaliczkę na podatek, obowiązany jest zastosować koszty uzyskania przychodów. (...)
str. 24
2.
Umorzenie pożyczki z ZFRON byłemu pracownikowi a PIT-11
Zakład pracy chronionej udzielił w 2010 r. pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki ze środków ZFRON. Po kilku latach pracownik zaprzestał spłat tej pożyczki, nie spełnił jednak warunków (...)
str. 27
3.
Zwrot kosztów noclegu oddelegowanemu pracownikowi jest jego przychodem - wyrok NSA
Zwrot przez pracodawcę kosztów noclegu pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicą powoduje u tego pracownika powstanie przychodu, od którego odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy. (...)
str. 29
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Sprzedaż samochodu osobowego
Podatnik (osoba fizyczna) kupił w 2019 r. samochód osobowy (niebędący samochodem elektrycznym) o wartości przekraczającej 150.000 zł. Zakup tego pojazdu był częściowo sfinansowany z dotacji (...)
str. 30
2.
Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania kontrahentowi
Spółka z o.o. ma zamiar udostępniać swojemu kontrahentowi bez wynagrodzenia środki trwałe (maszyny), które pozostaną jej własnością. W zamian, na podstawie umowy toolingu, kontrahent będzie (...)
str. 32
3.
Różnice kursowe korygujące wartość początkową środka trwałego
Spółka z o.o. zakupiła maszynę produkcyjną. Zgodnie z umową kontrahent dostarczy ją w przyszłym roku. Dostawa będzie rozliczana w euro i w tej walucie dostawca (...)
str. 33
4.
Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego przekazanego na cele prywatne - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej i przekazanie go na cele prywatne przedsiębiorcy nie powoduje obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów o wartość ujętych w tych (...)
str. 35
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ubezpieczenie samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia
Obecnie powszechne jest korzystanie przez podatników z samochodów na potrzeby prowadzonej działalności, a związane z tym koszty mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (w (...)
str. 36
1.1.
Ocena podatkowa
Aby prawidłowo ustalić koszty podatkowe z tytułu ubezpieczenia samochodu, należy brać pod uwagę różne kryteria. Rodzaj samochodu i podstawa prawna używania Podstawowe znaczenie ma rozróżnienie, (...)
str. 36
1.2.
Zasady rozliczania składek w kosztach uzyskania przychodów
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46 updof, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się m.in. składek na ubezpieczenie samochodu osobowego należącego do prywatnego (...)
str. 37
1.3.
Skutki podatkowe braku OC i AC
Każdy właściciel (posiadacz) samochodu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, co wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym (...)
str. 38
2.
Produkty rolne z upraw własnych i od innych rolników zużywane w działalności gospodarczej
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii. W działalności tej zamierza wykorzystywać produkty pochodzące z upraw z własnego gospodarstwa rolnego. Możliwe jest też, że (...)
str. 39
3.
Współpraca indywidualnych przedsiębiorców przy realizacji inwestycji
Dwie osoby fizyczne, zarejestrowane jako indywidualni przedsiębiorcy, na działkach stanowiących ich współwłasność będą realizować budowę domów szeregowych. Koszty tej inwestycji będą ponosić w równych częściach. (...)
str. 41
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Wypłata odsetek od pożyczki udzielonej przez zagraniczną spółkę
Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od swojego większościowego udziałowca - spółki mającej siedzibę w Holandii (nieposiadającej zakładu ani stałej placówki w Polsce). W roku podatkowym (...)
str. 43
1.1.
Zryczałtowany podatek dochodowy
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 updop, podatek od odsetek uzyskiwanych przez nierezydentów wynosi 20%, chyba że postanowienia umów w (...)
str. 43
1.2.
Zwolnienie wynikające z ustawy o CIT
Płatnik podatku u źródła będzie mógł zastosować, w odniesieniu do odsetek wypłacanych spółce mającej siedzibę w Holandii (będącej członkiem Unii Europejskiej) zwolnienie od podatku dochodowego (...)
str. 44
1.3.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Na zasady poboru podatku u źródła mogą wpływać postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 21 ust. 2 updop). Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej (...)
str. 45
1.4.
Obowiązki płatnika
Jeżeli zostaną spełnione wymienione wcześniej warunki do zwolnienia odsetek od podatku na podstawie art. 21 ust. 3 updop i płatnik nie pobierze od wypłacanych odsetek (...)
str. 46
2.
Opodatkowanie dochodu uzyskanego z najmu nieruchomości położonej za granicą
Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, z której dochody są opodatkowane podatkiem (...)
str. 47
2.1.
Ustalenie kraju opodatkowania dochodu
Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony (...)
str. 47
2.2.
Rozliczenie dochodu z zagranicy
W pytaniu wskazano, że podatnik osiąga dochody w Hiszpanii z tytułu najmu nieruchomości tam położonej. Wyjaśniliśmy już, że z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, (...)
str. 48
2.3.
Nieruchomość położona za granicą jako podlegający amortyzacji środek trwały
Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są m.in. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, które posiadają cechy określone w art. 22a ust. 1 updof. Istotne jest (...)
str. 49
3.
Zmiana zasad rozliczania dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii
Mieszkam na stałe i pracuję w Polsce. W czasie urlopu wypoczynkowego przez krótki czas przebywałem w Wielkiej Brytanii i tam pracowałem. Czy od dochodów uzyskanych (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Odliczanie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych mocą Tarczy 1.0 i 4.0
Generalnie darowizny przekazane w roku podatkowym mogą być odliczane od podstawy opodatkowania przez: podatników PIT oraz ryczałtowców - na warunkach i zasadach określonych odpowiednio w (...)
str. 51
2.
Dzień poniesienia wydatku termomodernizacyjnego
Podatnik posiada fakturę zaliczkową na wymianę drzwi wejściowych do domu mieszkalnego jednorodzinnego wystawioną w listopadzie 2019 r. oraz fakturę końcową wystawioną w styczniu 2020 r., (...)
str. 53
3.
Odsetki od wkładu do spółki wypłacane na rzecz zagranicznej fundacji mogą być wolne od podatku - wyrok WSA
Odsetki wypłacane zagranicznej fundacji, które przeznaczane są przez nią na cele statutowe z zakresu działalności pożytku publicznego, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na (...)
str. 54
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Spółka wodna a przepisy o cenach transferowych obowiązujące od 2019 r.
Spółka wodna jest oczyszczalnią ścieków komunalnych. Jej działalność nie jest ukierunkowana na zysk, a wszystkie dochody są przeznaczane na realizację zadań statutowych. Jedynym odbiorcą usług (...)
str. 56
1.1.
Specyfika spółki wodnej
Obecnie zasady funkcjonowania spółek wodnych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Zgodnie (...)
str. 56
1.2.
Regulacje dotyczące cen transferowych
Od 1 stycznia 2019 r. regulacje dotyczące cen transferowych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy o CIT (art. 11a-11t). Stosownie do tych unormowań, co do (...)
str. 57
1.3.
Możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych
Jeżeli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekracza w roku obrotowym progi dokumentacyjne określone w art. 11k ust. 2 updop, to podmiot powiązany - co (...)
str. 58
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Strata z odpłatnego zbycia nieruchomości
Czy strata z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego poniesiona w 2018 r. może być odliczona od dochodu ze zbycia gruntu uzyskanego w 2020 r.? Obie nieruchomości (...)
str. 58
2.2.
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu przymusowego umorzenia udziałów
Osoba fizyczna (podatnik PIT) w 2019 r. objęła udziały w spółce z o.o. w zamian za wniesiony do niej wkład pieniężny. Udziały te ulegną przymusowemu (...)
str. 59
2.3.
Kontynuacja opłacania zaliczek uproszczonych po przekształceniu spółki osobowej
Podatnik PIT uzyskuje przychody z działalności gospodarczej jako wspólnik spółki jawnej. Opłaca uproszczone zaliczki na podatek przy zastosowaniu skali podatkowej. We wrześniu 2020 r. planowane (...)
str. 60
2.4.
Podatek od przychodów z budynków hotelowych
Podatnik PIT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług hotelowych. Czy budynki hotelowe stanowiące jego własność (środki trwałe w firmie), w których są świadczone usługi noclegowe, (...)
str. 61
3.
Sprzedaż odziedziczonych akcji podlega PIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przychody ze sprzedaży odziedziczonych akcji podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Dokonanie zapłaty na rachunek rolnika spoza białej listy
Spółka z o.o. prowadzi działalność gastronomiczną. Na potrzeby tej działalności kupuje warzywa od rolnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, ale będącego czynnym podatnikiem VAT. Płatności często przekraczają (...)
str. 63
2.
Limit ulgi dla młodych dotyczący podatnika kończącego 26 lat w roku podatkowym
Zatrudniam pracowników uprawnionych do ulgi dla młodych. Czy ukończenie przez takiego podatnika w danym roku podatkowym 26 roku życia powoduje, że należy proporcjonalnie zmniejszyć przysługujący (...)
str. 63
3.
Rekompensata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu
Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest natomiast właścicielem lokalu użytkowego, który wynajął podmiotowi prowadzącemu taką działalność. Od przychodów z prywatnego najmu płacił ryczałt ewidencjonowany. Najemca (...)
str. 64
4.
Kara umowna zastrzeżona w umowie o podział majątku wspólnego
Byli małżonkowie zawarli przed notariuszem umowę o podział majątku wspólnego. Przewidywała ona wykonanie zobowiązania niepieniężnego przez jednego z byłych małżonków na rzecz drugiego oraz zastrzegała (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - WRZESIEŃ 2020 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.09.2020 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za sierpień 2020 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.