Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Rok 2019 był rokiem licznych zmian w podatku dochodowym. Z doświadczenia wiemy, że stosowanie nowych przepisów przysparza wielu problemów. Dlatego pracowaliśmy nad tym, (...)
str. 4
I.
TEMAT NUMERU
1.1.
Zasady ujmowania korekt
Termin ujęcia korekty zależny od jej przyczyny Stosownie do art. 14 ust. 1m i art. 22 ust. 7c updof oraz art. 12 ust. 3j i (...)
str. 5
1.2.
Wyjaśnienie pojęć "błąd rachunkowy" oraz "inna oczywista omyłka"
O tym czy korekta przychodu/kosztu uzyskania przychodów powinna być dokonana na bieżąco, czy też wstecz, decyduje rzeczywisty powód, dla którego jest dokonywana. Otóż kluczowe znaczenie (...)
str. 7
1.3.
Korekta dotycząca przedawnionego zobowiązania podatkowego
W obu ustawach o podatku dochodowym zawarte są zastrzeżenia, że przepisów dotyczących korekt przychodu/kosztu uzyskania przychodów nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu/kosztu uzyskania przychodów (...)
str. 8
1.4.
Korekta cen transferowych
Wspomnianych wcześniej ogólnych zasad dotyczących korekt przychodu/kosztu uzyskania przychodów nie stosuje się do korekty cen transferowych (art. 14 ust. 1o pkt 2 i art. 22 (...)
str. 9
1.5.
Korekta związana z korektą dochodu podmiotu powiązanego
Jeśli dochody podatnika zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i (...)
str. 10
1.6.
Z interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS
Moment korekty kosztów w związku z obniżeniem wynagrodzenia za usługę Jak wspomnieliśmy wcześniej, o tym czy korekta kosztów podatkowych powinna być zrealizowana na bieżąco, czy (...)
str. 11
2.
Stosowanie od 1 października 2019 r. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Przypominamy, że w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o (...)
str. 13
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Ponowne przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2059 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 14
2.
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym
2.1.
Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieranie porozumień cenowych
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących (...)
str. 14
2.2.
Skutki podatkowe połączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 16
2.3.
Zwolnienie podatkowe
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - (...)
str. 17
2.4.
Zmiany w związku z uchwaleniem Prawa zamówień publicznych
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2020 opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych, która (...)
str. 18
3.
Wysokość wpłat na IKZE w 2020 r.
W 2020 r. osoby, które gromadzą oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), będą mogły dokonywać wpłat na to konto do wysokości 6.272,40 zł . (...)
str. 18
4.
Nagrody dla Powstańców Warszawskich bez PIT
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2092 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zaniechania (...)
str. 18
5.
Sprostowanie błędów w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2022 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 października 2019 r. o sprostowaniu błędów . Chodzi (...)
str. 18
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Zapłata za towar na rzecz podmiotu trzeciego
Spółka z o.o. A kupuje od firmy B towary handlowe. W związku z tym, że firma B jest dłużnikiem firmy C, to firmy A, B (...)
str. 19
2.
Wydatki poniesione w związku z zawartą umową o dzieło
Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z fotografem, który ma udokumentować udział firmy na targach zagranicznych. Zdjęcia dokumentujące to wydarzenie będą zamieszczone w artykułach (...)
str. 21
2.1.
Koszty w firmie
W myśl art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 22
2.2.
Przychód u wykonującego dzieło
W rozpatrywanej sytuacji realizacja umowy o dzieło wiąże się z odbyciem przez wykonującego dzieło (fotografa) podróży zagranicznej. Należności z tytułu zwrotu kosztów tej podróży oraz (...)
str. 22
3.
Kwestia ustalenia przychodów i kosztów ich uzyskania ze sprzedaży własnej wierzytelności
Wobec braku zapłaty od dłużnika nasza firma w 2017 r. utworzyła w księgach odpis aktualizujący w pozostałe koszty (niestanowiące kosztów uzyskania przychodów). W 2019 r. (...)
str. 23
3.1.
Przychód ze zbycia
Wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe zalicza się do praw majątkowych. Konstrukcja prawna dotycząca przeniesienia (przelewu) wierzytelności własnej została unormowana w art. 509-518 Kodeksu cywilnego. Z (...)
str. 23
3.2.
Koszty uzyskania przychodów
Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą własnej wierzytelności należy kierować się przesłankami wymienionymi w ogólnej definicji tych kosztów, która została zamieszczona w art. (...)
str. 24
4.
Rozliczenie kosztów krajowej podróży służbowej
Spółka z o.o. zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności, co będzie się wiązało z koniecznością odbywania przez jej pracowników krajowych podróży służbowych. Pracownicy będą podróżować publicznymi (...)
str. 28
5.
Kurs językowy dla przedsiębiorcy oraz jego pracowników
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) sfinansował koszty kursu języka angielskiego, w którym uczestniczy on oraz jego pracownicy. Znajomość tego języka jest niezbędna ze względu za rodzaj prowadzonej (...)
str. 28
6.
Dzień zapłaty to dzień obciążenia rachunku bankowego podmiotu zobowiązanego - wyrok NSA
Za dzień zapłaty przy płatnościach przelewem bankowym, w tym dokonywanych za pośrednictwem podmiotu trzeciego (instytucji pośredniczącej), uważa się dzień obciążenia rachunku zobowiązanego, a nie dzień (...)
str. 29
7.
Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników, ich partnerów życiowych oraz członków rodzin - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeśli wydatki na zakup pakietu medycznego dla pracowników, członków ich rodzin oraz partnerów życiowych mają na celu utrzymanie i wzrost efektywności pracy, ograniczenie absencji w (...)
str. 31
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek - skutki podatkowe zwrotu nadpłaconych składek
W listopadzie 2019 r. otrzymaliśmy z ZUS informację, że w grudniu 2018 r. pobraliśmy pracownikowi nienależnie składki emerytalno-rentowe, gdyż podstawa wymiaru tych składek przekroczyła roczny (...)
str. 32
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczenia w postaci sfinansowania pracownikowi nauki języka obcego
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną opłacił pracownikom kurs języka angielskiego. Znajomość tego języka jest konieczna w codziennym funkcjonowaniu firmy. Czy wartość kursu sfinansowana pracownikowi stanowi u (...)
str. 35
3.
Realizacja obowiązku zapewnienia pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów - interpretacja organu podatkowego
Wartość doładowania miesięcznego na karcie chipowej wydanej pracownikowi umożliwiającej pobieranie gorących napojów z automatu samosprzedającego napoje, stanowi u niego przychód, który korzysta ze zwolnienia od (...)
str. 36
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja samochodu osobowego w firmie
Chcę przyspieszyć amortyzację samochodu osobowego. Czy przepisy podatkowe przewidują taką możliwość? Tak. Można przyspieszyć amortyzację samochodu osobowego, który w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 38
1.1.
Uwzględnienie indywidualnej stawki amortyzacyjnej
Skrócenia okresu amortyzacji samochodu osobowego można dokonać poprzez zastosowanie stawki indywidualnej. Stawkę tę oblicza się, biorąc pod uwagę określone przepisami minimalne okresy amortyzacji. Stosownie do (...)
str. 39
1.2.
Zastosowanie współczynnika podwyższającego
Do przyspieszenia amortyzacji samochodu osobowego dojdzie również, jeżeli podatnik skorzysta z podwyższenia stawki amortyzacyjnej o określony współczynnik. Stosownie do art. 22i ust. 2 pkt 2 (...)
str. 40
2.
Wykorzystanie własnego sprzętu do budowy środka trwałego
Firma zamierza wybudować budynek, który zaliczy do środków trwałych. Do prac budowlanych będzie wykorzystywać koparkę, która jest jej środkiem trwałym. Czy do wartości początkowej budowanego (...)
str. 41
3.
Ujawnienie środka trwałego
Zakupioną przez spółkę z o.o. w 2017 r. naczepę ciężarową o wartości 40.000 zł oddano do używania i na bieżąco rozliczano koszty jej eksploatacji. Natomiast (...)
str. 42
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Skutki podatkowe wycofania samochodu osobowego z majątku firmy
Prowadzę działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi, w której koszty ewidencjonuję metodą kasową. W ramach działalności wykorzystywałem (do celów mieszanych) samochód osobowy, który (...)
str. 43
2.
Jakich wydatków zdaniem organu podatkowego przedsiębiorca nie może ujmować w podatkowej księdze?
Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ponoszą z tego tytułu różnego rodzaju wydatki. Nie w każdym przypadku podlegają one jednak ujęciu w podatkowej księdze przychodów i (...)
str. 45
2.1.
Dokształcanie przed podjęciem działalności
Koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych generalnie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. Nie dotyczy to przypadków, (...)
str. 46
2.2.
Koszty treningów sportowych
Nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które teoretycznie mogą przyczyniać się do uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, ale w praktyce służą realizacji osobistych (...)
str. 46
2.3.
Wartość przeterminowanych towarów spożywczych
Wydatki na zakup towarów spożywczych, które uległy przeterminowaniu, a których podatnik nie mógł wprowadzić do obrotu gospodarczego ze względów prawnych, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. (...)
str. 47
2.4.
Odszkodowanie za szkody majątkowe zawinione przez pracownika
Odszkodowanie zapłacone przez przedsiębiorcę w celu wyrównania szkód spowodowanych zawinionym działaniem pracownika, który naruszył przepisy bezpieczeństwa przy wykonywaniu czynności służbowych, nie może być ujęte w (...)
str. 47
3.
Opodatkowanie ryczałtem usług niepublicznego przedszkola i żłobka
Podatnik zamierza prowadzić niepubliczne przedszkole i żłobek. Czy przychody z obu tych działalności mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%? Jakie są skutki finansowania (...)
str. 48
4.
Czy można w trakcie roku podatkowego przejść z podatkowej księgi na księgi rachunkowe?
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym ustala na podstawie podatkowej księgi. W trakcie 2019 r. przychody netto z tej (...)
str. 50
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Podatek u źródła od wynagrodzenia za usługi prawne
Spółka z o.o. korzysta z usług prawnych świadczonych przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Rosji. Osoba ta wykonuje usługi w Rosji w ramach prowadzonej (...)
str. 51
2.
Sposób obliczania 183 dni pobytu cudzoziemca na terytorium Polski
Spółka zatrudnia obywatela Ukrainy na umowę zlecenia. Zleceniobiorca nie przedstawił spółce certyfikatu rezydencji. Złożył jej jednak pisemne oświadczenia, że centrum jego interesów życiowych znajduje się (...)
str. 53
3.
Zapewnienie miejsca noclegowego zagranicznemu pracownikowi/zleceniobiorcy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wartość udostępnionych miejsc noclegowych nieodpłatnie w całości lub w części, stanowi u: pracownika niemającego w Polsce miejsca zamieszkania przychód ze stosunku pracy, o którym mowa (...)
str. 54
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Zasady gospodarowania środkami Funduszu
Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) i gospodarowania jego środkami przez pracodawców określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń (...)
str. 56
1.2.
Świadczenia przyznawane pracownikowi
Wartość świadczeń sfinansowanych przez pracodawcę z ZFŚS stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy. Na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof (...)
str. 57
1.3.
Świadczenia dla byłych pracowników - emerytów i rencistów
Świadczenia z ZFŚS otrzymywane przez emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy, również stanowią u tych osób przychód podatkowy, przy czym kwalifikuje się on do przychodów (...)
str. 57
1.4.
Zbieg różnych tytułów do świadczeń
W praktyce mogą wystąpić przypadki, gdy w jednym roku podatkowym do świadczeń sfinansowanych z ZFŚS otrzymanych przez podatnika będą miały zastosowanie oba zwolnienia podatkowe, tj. (...)
str. 58
2.
Jak rozumieć pojęcie "przedsięwzięcie termomodernizacyjne" na potrzeby ulgi podatkowej?
W 2019 r. podatnik wymienił bramę garażową w budynku mieszkalnym, którego jest właścicielem. Planowane są dalsze inwestycje obejmujące wymianę okien i ocieplenie budynku. Czy wszystkie (...)
str. 60
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Relacja z dyżuru telefonicznego w zakresie CIT
1.1.
Ustalanie przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT
Podstawową działalnością spółki z o.o. jest działalność rolnicza. Czy przychody z działalności rolniczej powinna ona brać pod uwagę przy ustalaniu możliwości stosowania 9% stawki podatku (...)
str. 62
1.2.
Sprzedaż maszyny rolniczej
Spółka z o.o. prowadząca działalność rolniczą zamierza sprzedać maszynę rolniczą wykorzystywaną wyłącznie w działalności rolniczej, w związku z czym odpisy amortyzacyjne nie stanowiły kosztów uzyskania (...)
str. 63
1.3.
Utrata prawa do obniżonej stawki CIT w trakcie roku podatkowego
Spółka z o.o. stosowała w 2019 r. przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy 9% stawkę CIT. W październiku przychody spółki przekroczyły równowartość 1.200.000 zł. (...)
str. 63
1.4.
Różnice kursowe przy kompensacie należności i zobowiązań
Spółka z o.o. posiada należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wyrażone w walucie obcej, od tego samego kontrahenta zagranicznego. Zgodnie z umową zamierza (...)
str. 64
1.5.
Koszty legalizacji pobytu i pracy w Polsce poniesione za cudzoziemca
Spółka z o.o. współpracuje z pośrednikami pracy, którzy poszukują w Ukrainie osób deklarujących przyjazd do Polski w celu podjęcia pracy w spółce. Spółka zaś zobowiązuje (...)
str. 64
2.
Wydatki z tytułu leasingu finansowego samochodu osobowego jako koszt kwalifikowany nowej inwestycji
Samochód osobowy został nabyty w ramach umowy leasingu finansowego zawartej w marcu 2019 r., tj. w trakcie obowiązywania zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE (zezwolenie (...)
str. 65
3.
Równowartość środków wydatkowanych na cele niestatutowe podlega opodatkowaniu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Równowartość dochodu wydatkowanego przez szpital na składki PFRON, kary umowne, odsetki budżetowe, koszty reprezentacji, koszty sądowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, nawet gdy (...)
str. 67
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wniesienie aportu do spółki kapitałowej
Jedyny udziałowiec spółki z o.o. wniesie do niej wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego. Wartość majątku wnoszonego jako wkład będzie wyższa od wartości nominalnej wydanych (...)
str. 68
2.
Koszty używania samochodu osobowego
W firmie osoby fizycznej wykorzystywany jest samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jest też dla niego prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu na potrzeby VAT. Czy (...)
str. 68
3.
Wydatek na zakup ubrania z firmowym logo
Podatnik prowadzi działalność usługową w miejscu wyznaczonym przez klienta. Do klienta dojeżdża motocyklem. W związku z tym zaopatrzył się w strój odpowiedni na motocykl. Składa (...)
str. 69
4.
Podatek liniowy wyklucza wspólne opodatkowanie dochodów małżonków
Prowadzę działalność gospodarczą, z której dochody są opodatkowane podatkiem liniowym. Czy wybór tej formy opodatkowania uniemożliwia mi wspólne rozliczenie się z małżonkiem, tj. złożenie wspólnego (...)
str. 70
5.
Kwota zmniejszająca podatek przy niewielkim wynagrodzeniu
U pracownika zatrudnionego na niepełny etat kwota zmniejszająca podatek jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek. Czy w tej sytuacji należy obniżyć tę kwotę do (...)
str. 70
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2019 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 9.12.2019 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za listopad 2019 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.