Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd najnowszego orzecznictwa z PIT i CIT
Dodatek nr 16
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20
z dnia 20.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY
1.
Kurs waluty do przeliczenia zbiorczej faktury korygującej przychód
Do przeliczenia na złote korekty przychodu w związku z wystawieniem zbiorczej faktury korygującej należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia (...)
str. 3
2.
Wypłata zysku spółki zrealizowana w formie rzeczowej
Jeżeli spółka jawna spełni roszczenie wspólników o wypłatę zysku poprzez datio in solutum, czyli wydanie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem (...)
str. 4
3.
Otrzymanie wynagrodzenia za usługi uwzględniającego wydatki niestanowiące kosztów podatkowych
Otrzymane wynagrodzenie za usługi, którego elementem jest rekompensata wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, w całości jest przychodem. Z uzasadnienia "Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie jest interpretacja (...)
str. 6
4.
Przekazanie wspólnikowi środków pieniężnych z tytułu częściowego wycofania wniesionego wkładu
Otrzymanie środków pieniężnych z tytułu częściowego wycofania wniesionego do spółki komandytowej wkładu jest neutralne podatkowo. Z uzasadnienia "Przedmiotem skargi jest wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 7
5.
Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań w drodze konfuzji
Wygaśnięcie w drodze konfuzji wzajemnych wierzytelności i zobowiązań pomiędzy rozwiązywaną spółką osobową i jej wspólnikiem nie skutkuje u wspólnika powstaniem przychodu. Z uzasadnienia "Istota sprawy (...)
str. 8
6.
Zwrot VAT podatnikowi wnoszącemu aport do spółki
Wartość zwróconego przez spółkę podatku należnego VAT wykazanego na fakturze VAT dokumentującej transakcję wniesienia aportu do spółki, nie stanowi przychodu dla wnoszącego aport. Z uzasadnienia (...)
str. 9
7.
Źródło przychodów z tytułu otrzymania przez przedsiębiorcę nagrody o osobistym charakterze
Osobisty charakter nagrody otrzymanej przez przedsiębiorcę w ramach akcji promocyjnej wpływa na zakwalifikowanie jej do przychodów z innych źródeł a nie do przychodów z działalności (...)
str. 10
8.
Sprzedaż nieruchomości wynajmowanej w ramach działalności gospodarczej, ale niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych
Gdy osoba fizyczna przychody uzyskiwane z najmu nieruchomości rozlicza w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód, jaki uzyska z odpłatnego zbycia tej nieruchomości, (...)
str. 12
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Koszty eksploatacji samochodu osobowego, którego podatnik jest współwłaścicielem
Wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, który nie jest w działalności gospodarczej składnikiem majątku, wymienionym w art. 14 ust. 2 pkt 1 updof, a którego (...)
str. 13
2.
Kurs waluty obcej stosowany przy korekcie kosztu uzyskania przychodu
Kwoty wyrażone w walucie obcej w fakturach korygujących otrzymanych przez podatnika powinny być przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia (...)
str. 15
3.
Kara umowna z tytułu wystąpienia opóźnień w wykonaniu usługi
Wydatek z tytułu kary umownej zapłaconej z powodu opóźnienia w wykonaniu usługi jest wynikiem wadliwie wykonanej usługi. W rezultacie kara umowna zapłacona z tytułu wadliwie (...)
str. 17
4.
Odszkodowanie zapłacone w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu
Wydatki z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu spełniają kryteria wymienione w art. 15 ust. 1 updop, przez co mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Z uzasadnienia (...)
str. 19
5.
Strata z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności
Podatnik nie ma prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia przedawnionych wierzytelności, nawet w przypadku ich uprzedniego zarachowania jako przychód należny. (...)
str. 21
6.
Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży majątku pozostałego po likwidacji spółki
Sprzedaż majątku nieruchomego nabytego przez podatnika w wyniku likwidacji spółki z o.o. przed upływem pięciu lat od nabycia spowoduje u niego powstanie przychodu, który będzie (...)
str. 22
7.
Wynagrodzenie za prawo do korzystania ze znaków towarowych na podstawie umowy licencyjnej
W sytuacji gdy podatnik wytworzył znaki towarowe, a następnie zbył je w formie aportu do spółki kapitałowej i spółka ta zawarła umowę licencyjną na te (...)
str. 24
8.
Wydatek stanowiący koszt uzyskania przychodu nie może wpływać na wysokość zwolnienia w podatku dochodowym
Jeżeli dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu, to zmniejsza wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu. Tym samym nie może on również być traktowany dla celów podatkowych jako (...)
str. 25
9.
Ograniczenie dotyczące odliczania kosztów finansowania dłużnego
Odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów do kwoty 3.000.000 zł powiększonej o 30% EBITDA. Z uzasadnienia "Spór pomiędzy skarżącą a (...)
str. 27
III.
POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Zapłata przez płatnika zaległych składek ZUS w części, w której powinny być sfinansowane przez ubezpieczonego
Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być sfinansowane przez ubezpieczonego nie jest (...)
str. 29
2.
Ryczałt wypłacany pracownikowi z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
Ryczałt wypłacany pracownikowi z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, gdy przejazdy samochodem prywatnym są bezpośrednio związane z wykonaniem zadań na (...)
str. 30
3.
Obowiązki płatnika w przypadku przeprowadzenia akcji promocyjnych za pośrednictwem agencji reklamowej
Obowiązki płatnika ciążą na agencji reklamowej, która w ramach akcji promocyjnej przeprowadzonej na zlecenie przedsiębiorcy faktycznie wydaje nagrody uprzednio przez siebie zakupione. Z uzasadnienia "(…) (...)
str. 31
4.
Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
W sytuacji gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika, w kwocie ryczałtu zawarte są koszty paliwa. Z uzasadnienia "Spór w sprawie dotyczył wyłącznie (...)
str. 33
5.
Zapewnienie zleceniobiorcom zakwaterowania
Wartość noclegu opłaconego zleceniobiorcy przez zleceniodawcę stanowi przychód zleceniobiorcy. Z uzasadnienia "Ze stanu faktycznego (…) wynika, że wobec realizacji projektów dla klientów na terenie całej (...)
str. 34
6.
Pokrywanie przez zleceniodawcę kosztów procedur legalizacji pobytu i pracy zleceniobiorców będących cudzoziemcami
Zleceniodawca pokrywając koszty legalizacji pobytu zagranicznego zleceniobiorcy, realizuje także własny interes prawny, gdyż dopełnienie obowiązków w zakresie posiadania dokumentacji dotyczącej legalizacji pobytu stanowi formalnoprawny obowiązek (...)
str. 36
7.
Dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia
Zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem osobowym członka rady nadzorczej na posiedzenia rady z innej z miejscowości jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z (...)
str. 37
8.
Wykorzystanie przez klienta kuponu rabatowego otrzymanego w ramach promocji
Wykorzystanie przez klienta kuponu rabatowego otrzymanego w ramach promocji od podmiotu prowadzącego internetową platformę handlową uprawniającego go do zakupu produktu za pośrednictwem tej platformy po (...)
str. 39
9.
Podatkowe rozliczenie umowy o zarządzanie zawartej z członkami zarządu
Przychody z tytułu dodatkowej umowy o zarządzanie zawartej z członkami zarządu pełniącymi swe funkcje na podstawie powołania stanowią przychody z art. 13 pkt 9 updof. (...)
str. 41
IV.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Rozliczenie straty likwidowanego przez spółkę zagranicznego zakładu
Podstawą obliczenia podlegających odliczeniu od dochodu spółki strat z lat poprzednich nierozliczonych przez zlikwidowany zagraniczny zakład, będzie wartość strat tego zakładu ustalona zgodnie z przepisami (...)
str. 42
2.
Ustalenie podstawy opodatkowania w podatku od przychodów z budynków
Podstawę opodatkowania w podatku od przychodów z budynków należy liczyć na pierwszy dzień każdego miesiąca, z uwzględnieniem zarówno nakładów poniesionych na ulepszenia, jak i dokonanych (...)
str. 43
3.
Przystąpienie małżonka do spółki skutkuje utratą prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej u jego małżonka
Okoliczność, że mąż jest wspólnikiem spółki komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą w tym samym zakresie co żona, powoduje utratę przez żonę prawa do opodatkowania w formie (...)
str. 45
4.
Wykonywanie władzy rodzicielskiej a prawo do ulgi na dziecko
Ulga prorodzinna nie jest ulgą z tytułu bycia rodzicem, lecz ma pomagać rodzinom wykonującym władzę rodzicielską w jej spełnianiu. Zatem, aby nabyć do niej prawo, (...)
str. 46
5.
Odsetki od zapłaconej po terminie ostatniej za dany rok podatkowy zaliczki na podatek
Odsetki za zwłokę od nieuiszczonej w terminie ostatniej za dany rok podatkowy zaliczki na podatek należy liczyć do dnia jej wpłaty a nie do dnia (...)
str. 48
6.
Wydatkowanie otrzymanego zadatku na własne cele mieszkaniowe przed zakupem nieruchomości a prawo do zwolnienia od podatku
Zadatek otrzymany przez podatnika przed definitywnym przeniesieniem własności nieruchomości może być wydatkowany na własne cele mieszkaniowe i uprawniać do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Z (...)
str. 49
7.
Posiadanie przez obojga rodziców statusu osoby samotnie wychowującej dzieci
Status osoby samotnie wychowującej dziecko nie został zastrzeżony jedynie dla jednego z rodziców. Osobą samotnie wychowującą dzieci może być każde z rodziców spełniających kryteria określone (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.