Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Dodatek nr 9
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10
z dnia 20.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
EWIDENCJONOWANIE PRZYCHODÓW
1.
Wykazywanie przychodu z "zerowego" raportu dobowego z kasy rejestrującej
Czy podatnik, który prowadzi podatkową księgę, na bieżąco musi drukować raport dobowy i wpisywać zerową wartość przychodu, gdy w dniu, którego raport dotyczy, nie było (...)
str. 3
2.
Otrzymanie od dostawcy bonu jako premii za dokonane zakupy
W związku z dokonywaniem zakupu towarów handlowych podatnik otrzymał od dostawcy bon o określonej wartości nominalnej. Uprawnia on do częściowej zapłaty za kolejne zakupy dokonane (...)
str. 3
3.
Obciążanie nabywców kosztami wysyłki sprzedanych towarów
Podatnik sprzedaje towary przez internet. Dostawy towarów do klientów realizują firmy kurierskie. Koszty kuriera podatnik pobiera od klientów, przy czym rozlicza je odrębnie od kosztów (...)
str. 4
4.
Wydawanie kontrahentom towarów partiami w trakcie miesiąca
Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. W trakcie miesiąca wydaję kontrahentom towary partiami. Kontrahenci płacą za te towary gotówką lub kartą płatniczą. Faktury (...)
str. 5
5.
Otrzymanie od banku premii za założenie firmowego konta
Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej założyłem firmowe konto w jednym z banków. Z tego tytułu otrzymałem premię w wysokości 300 zł. W której kolumnie podatkowej (...)
str. 6
6.
Sprzedaż towarów nabytych nieodpłatnie
W ramach działalności gospodarczej zamierzam sprzedawać towary handlowe, które otrzymałem nieodpłatnie od osób trzecich. Czy w związku z tym, że towary zostały nabyte nieodpłatnie, ich (...)
str. 6
7.
Wykazanie umorzonego podatku od nieruchomości
W podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako koszt podatkowy ująłem podatek od nieruchomości, który następnie został umorzony. Czy w związku z tym muszę dokonać korekty (...)
str. 7
8.
Wynajmowanie środka trwałego
Wynająłem maszynę będącą środkiem trwałym w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Z umowy najmu wynika, że co miesiąc najemca będzie obowiązany do zapłaty czynszu najmu. (...)
str. 8
9.
Sprzedaż firmowych składników majątku po zakończeniu działalności
W 2018 r. zakończyłem prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Obecnie zamierzam sprzedać składniki majątku pozostałe po tej działalności. Wiem, że transakcję będę musiał rozliczyć (...)
str. 8
10.
Kara pieniężna potrącona przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika
Zgodnie z przepisami prawa pracy na pracownika została nałożona kara pieniężna z tytułu odpowiedzialności porządkowej. Kara zostanie potrącona z wynagrodzenia. Czy pracodawca kwotę uzyskaną z (...)
str. 9
II.
UJMOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Rozliczanie wydatków poniesionych na zakup usług
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wykonywania m.in. prac projektowych. Przy sporządzaniu projektów budowlanych korzystam z usług innych firm, które uczestniczą w przygotowaniu i sprawdzeniu projektu (...)
str. 10
2.
Koszty zakupu materiałów zużywanych przy świadczeniu usług
Podatnik prowadzący indywidualną praktykę lekarską kupuje leki na potrzeby zabiegów wykonywanych w ramach świadczonych usług medycznych. Czy zakup leków należy ujmować w podatkowej księdze przychodów (...)
str. 11
3.
Ujęcie towaru handlowego i kosztów jego przesyłki
Prowadzę działalność handlową, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zdarza się, że towar handlowy nabywam przez internet. Na fakturach zakupu, w odrębnych (...)
str. 12
4.
Uznanie zakupionego składnika majątku za wyposażenie
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów kupił komputer o wartości 6.000 zł. Czy w związku z tym, że jego cena nabycia nie przekracza 10.000 (...)
str. 13
5.
Wynagrodzenia pracownicze gdy pracodawca nie opłacił naliczonych od nich składek ZUS i zaliczki na podatek
Wynagrodzenia pracowników są płatne, zgodnie z regulaminem wynagradzania, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który są należne. Wynagrodzenia za kwiecień 2019 r. zostały wypłacone z (...)
str. 14
6.
Raty leasingowe opłacane w trakcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z której dochód ustalam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do kosztów działalności zaliczam raty leasingowe wynikające z otrzymywanych co (...)
str. 15
7.
Wydatki na zakup dla pracowników świadczeń wynikających z przepisów bhp
W jakiej dacie i w której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ujmuje się wydatki na wynikające z przepisów bhp świadczenia rzeczowe dla pracowników? Wydatki (...)
str. 16
8.
Wstępna opłata leasingowa
Spółka jawna zakupiła i modernizuje budynek, w którym będzie prowadziła działalność rekreacyjno-sportową. Wyposażenie budynku stanowi drogi sprzęt, który spółka otrzymała w ramach umowy leasingu operacyjnego. (...)
str. 17
9.
Koszty transportu samochodu sprowadzonego z zagranicy
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której handluję samochodami osobowymi sprowadzanymi z zagranicy. Podczas powrotu do kraju samochodem nabytym za granicą, uległ on uszkodzeniu. W rezultacie (...)
str. 18
10.
Pobranie z firmowego konta prowizji bankowej
Bank pobrał podatnikowi prowizję za prowadzenie firmowego konta. W której kolumnie podatkowej księgi wpisać wartość tej prowizji? Prowizję pobraną za prowadzenie firmowego konta podatnik powinien (...)
str. 18
11.
Rozliczanie składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców
Niedawno rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca opłacam składki na własne ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę na Fundusz Pracy. Wpłaty dokonuję jednym (...)
str. 19
III.
MOMENT DOKONANIA ZAPISU W KSIĘDZE
1.
Otrzymanie zaliczki na poczet sprzedaży środka trwałego
W 2018 r. przyjąłem zaliczkę na poczet ceny sprzedaży nieruchomości użytkowej stanowiącej środek trwały, którą wykorzystywałem w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pozostałą kwotę otrzymałem (...)
str. 20
2.
Ujmowanie dodatnich i ujemnych różnic kursowych
Czy różnice kursowe z przeprowadzanych transakcji gospodarczych oraz od własnych środków pieniężnych powinnam ewidencjonować w podatkowej księdze oddzielnie z każdej operacji, czy mogę na koniec (...)
str. 21
3.
Koszty związane z importem towarów handlowych
Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ramach tej działalności dokonałem importu towarów handlowych. Wartość towarów wpisałem do księgi (...)
str. 22
4.
Zawarcie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej firmowego składnika majątku
Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej według metody uproszczonej. W kwietniu 2019 r. zawarłem polisę dotyczącą ubezpieczenia OC (...)
str. 23
5.
Udokumentowanie zakupu towarów fakturą wystawioną w miesiącu następnym
W prowadzonej działalności gospodarczej zakupione towary otrzymałem 30 kwietnia 2019 r., a fakturę dokumentującą ten zakup wystawiono 2 maja br. i wtedy też wpłynęła do (...)
str. 24
6.
"Doksięgowanie" niewykazanego przychodu
Przez przeoczenie w marcu 2019 r. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie zaksięgowano faktury dokumentującej sprzedaż towaru. Czy korygując ten błąd, mogę brakujący przychód (...)
str. 24
7.
Ewidencja faktury korygującej dokumentującej przyznany rabat
W marcu 2019 r. kupiłem towary handlowe, które zaewidencjonowałem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W maju 2019 r. otrzymałem od sprzedawcy tych towarów fakturę (...)
str. 25
8.
Nieterminowa wypłata wynagrodzenia pracowniczego
W naszej firmie wynagrodzenia są wypłacane pracownikom raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który wynagrodzenia są należne. Czy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w (...)
str. 26
9.
Podatek od środków transportowych
Podatnik w deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) wykazał cały podatek należny za dany rok podatkowy. Płatności tego podatku dokona w dwóch ratach. Kiedy (...)
str. 26
10.
Odsetki dopisywane do firmowego rachunku bankowego
Spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W związku z depozytem środków pieniężnych na rachunku firmowym uzyskuje przychody z tytułu odsetek, które bank nalicza (...)
str. 27
11.
Koszty zakupu biletu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ma miejsce podróż przedsiębiorcy
Właściciel firmy w czerwcu 2019 r. weźmie udział w targach branżowych. Podróż odbędzie samolotem. Zakupu biletu na samolot dokonano w maju br. Kiedy wydatek z (...)
str. 28
IV.
DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH
1.
Nota obciążeniowa
Czy nota obciążeniowa może stanowić podstawę wpisania kosztu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Zapisy w księdze mogą być dokonywane na podstawie noty obciążeniowej, o (...)
str. 29
2.
Różnice kursowe
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Dochód ustalam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wykazuję w niej m.in. różnice (...)
str. 30
3.
Sporządzanie dowodów wewnętrznych przez biuro rachunkowe
Czy na podstawie dokumentu źródłowego dostarczonego przez klienta biura rachunkowego pracownik tego biura może wystawić i podpisać dowód wewnętrzny? Pracownik biura rachunkowego może sporządzić dowód (...)
str. 31
4.
Miesięczne zestawienie faktur sprzedażowych
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję sprzedaży na potrzeby VAT. Faktury wystawiam za pomocą programu komputerowego. Czy mogę sporządzić miesięczne zestawienie tych faktur (...)
str. 31
5.
Paragony za opłaty za przejazd autostradami oraz opłaty parkingowe
Przedsiębiorca odbywa podróże w sprawach służbowych. W związku z tym ponosi m.in. wydatki na opłaty za przejazd autostradami oraz opłaty parkingowe, udokumentowane paragonami. Czy paragony (...)
str. 32
6.
Numerowanie zaewidencjonowanych dokumentów księgowych
Czy dokumenty księgowe będące podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinny być numerowane narastająco od stycznia do grudnia danego roku, czy może dopuszczalne (...)
str. 33
7.
Opłaty za media w lokalu użyczonym podatnikowi na potrzeby firmy
Córka (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) użycza mi lokal na biuro. Umowa użyczenia zobowiązuje mnie do pokrywania kosztów mediów, z tym że faktury za media są (...)
str. 33
8.
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wypłacane na podstawie rachunków
Zleceniobiorcom w oparciu o przedstawione przez nich rachunki do umowy zlecenia wypłacam wynagrodzenia. Takich wypłat w każdym miesiącu mam kilkadziesiąt. Czy wynagrodzenia wypłacone tym osobom (...)
str. 34
9.
Wycofanie towarów do magazynu po zakończeniu sezonu
Prowadzę sklep obuwniczy. Wraz z nastaniem sezonu wiosenno-letniego wycofałem ze sprzedaży do magazynu obuwie zimowe, które zamierzam ponownie sprzedawać w sezonie jesienno-zimowym. Czy przeniesienie towaru (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.