Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS wyższe świadczenie urlopowe dopiero od 1 sierpnia br.
Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, ustalonego odpowiednio do rodzaju zatrudnienia pracownika i proporcjonalnie do (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia
Pracodawcy z okazji świąt Bożego Narodzenia organizują spotkania mikołajkowe/świąteczne, a także przyznają pracownikom dodatkowe świadczenia w formie rzeczowej albo pieniężnej. Z reguły są to premie (...)
str. 6
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe przychodu pracownika po ukończeniu 26 lat, korzystającego wcześniej ze zwolnienia z PIT
Zatrudniamy pracownika, który w sierpniu br. złożył oświadczenie, zgodnie z którym uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)
str. 9
3.
Składki na FP, FS i FGŚP z umowy zlecenia wykonywanej przez pracownicę po powrocie z urlopu wychowawczego
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, we wrześniu 2019 r. powróciła do pracy po urlopie wychowawczym. W związku z tym korzystamy ze zwolnienia z (...)
str. 12
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez osobę ubezpieczoną
1) Pracownica zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko - studenta w wieku 20 lat. Czy pracodawca powinien zażądać od niej kserokopii legitymacji studenckiej dziecka w celu (...)
str. 13
2.
Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywania nieodpłatnej umowy zlecenia
Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym podpisać umowę zlecenia ze swoją synową. Umowa ta byłaby nieodpłatna. Czy będę obowiązany zgłosić ją do ubezpieczeń w ZUS jako zleceniobiorcę, (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzeń nie zawsze skutkuje wyłączeniem go z podstawy wymiaru zasiłków
Do końca września br. pracownicy działu serwisu otrzymywali zmienne premie miesięczne za przeprowadzenie serwisu lub instalacji w siedzibie kontrahenta. Ich wysokość zależała od ilości faktycznie (...)
str. 17
2.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego udzielonego po przerwie
Pracownica urodziła dziecko pod koniec marca 2017 r. i wykorzystała urlop macierzyński, po którym wystąpiła o 16 tygodni urlopu rodzicielskiego. Na początku listopada 2019 r. (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie okresu ubezpieczenia chorobowego uprawniającego do wypłaty zasiłków bez wyczekiwania
Pracownik zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Posiada wcześniejszy ponad 6-letni staż pracy u innych pracodawców, jednak w ubezpieczeniu chorobowym wystąpiła przerwa przekraczająca 30 dni. Czy (...)
str. 20
2.
Świadczenia chorobowe dla pracownika niezdolnego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego
1) Pracownik (w wieku 51 lat) w drodze do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego złamał rękę. W związku z tym otrzymał zwolnienie lekarskie (od 20 (...)
str. 21
3.
Zaliczanie kolejnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Pracownik w październiku br. otrzymał pierwsze w tym roku zwolnienie lekarskie. Ponownie był niezdolny do pracy z powodu choroby w listopadzie br. Drugie zwolnienie nie (...)
str. 23
V.
Emerytury i renty
1.
Warunki nabycia prawa do świadczenia uzupełniającego
Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Wszyscy pracownicy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Jakie warunki muszą spełnić by ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zmiana stanowiska pracy po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem
1) Podczas nieobecności pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim zatrudniliśmy inną osobę, która ma taki sam zakres obowiązków. Czy powracającej z urlopu macierzyńskiego pracownicy możemy już (...)
str. 26
2.
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Zamierzamy przyjąć pracownika na zastępstwo. Czy w świetle przepisów RODO w umowie należy podać imię i nazwisko zastępowanego oraz przyczynę jego nieobecności? W określonych okolicznościach (...)
str. 28
3.
Zatrudnienie cudzoziemca oczekującego na zezwolenie na pobyt i pracę u innego pracodawcy
Do firmy zgłosił się kandydat do pracy będący obywatelem Ukrainy. Posiada on stempel w paszporcie informujący o złożeniu wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt (...)
str. 29
VII.
Rozliczenie czasu pracy
1.
Dopuszczalność pracy w dniu wolnym przez pracownika opiekującego się małym dzieckiem i jej rekompensowanie
Pracownik jest zatrudniony w organizacji podstawowej, od poniedziałku do piątku. Jako rodzic dziecka w wieku do 4 lat odmówił wyrażenia zgody na pracę w godzinach (...)
str. 31
2.
Odpracowanie przez pracownika tzw. wyjścia prywatnego przed jego wystąpieniem
Czy pracownik, który zawnioskował o zwolnienie od pracy w celach osobistych, może odpracować je wcześniej? Jeśli tak, to czy istnieje zagrożenie uznania tych wcześniejszych godzin (...)
str. 33
3.
Kompensata nocnej pracy przypadającej w niedzielę odwołania czasu letniego
Pracownicy trzeciej zmiany w noc z 26 na 27 października br. pracowali o godzinę dłużej, co wynikało z odwołania czasu letniego. Kiedy należało zapłacić za (...)
str. 34
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po zmianie rodzaju stawki
Do końca września br. pracownik był wynagradzany stałą stawką miesięczną, a od 1 października br., w wyniku modyfikacji zakładowego systemu wynagradzania przysługuje mu stawka godzinowa. (...)
str. 36
2.
Odliczenie nadpłaty powstałej w wyniku wystąpienia absencji zasiłkowej z kolejnego wynagrodzenia
Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony w szkole podstawowej na 9/18 etatu, od 1 września 2011 r. na czas nieokreślony. Od 4 do 8 listopada 2019 r. (...)
str. 38
3.
Kurs do naliczenia diety w walucie polskiej przy rozliczaniu zagranicznej podróży służbowej
Pracownicy przed delegacją zagraniczną otrzymują zaliczkę w euro na pokrycie wydatków, które mogą powstać podczas wyjazdu. Po powrocie zwracają jej niewykorzystaną część w tej samej (...)
str. 40
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
"Stare" czy nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika?
W jaki sposób ustalić, czy możemy kontynuować prowadzenie tych samych akt osobowych, czy też powinniśmy założyć nowe akta po ponownym zatrudnieniu pracownika? Pracodawca jest obowiązany (...)
str. 41
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy za okres próby w razie osiągnięcia 10-letniego stażu po jej zakończeniu
Pracownik zatrudniony od 1 lipca br., początkowo na 3-miesięczny okres próbny, a następnie na czas nieokreślony, pod koniec 2019 r. osiągnął 10-letni staż urlopowy. Czy (...)
str. 43
2.
Dopuszczalność, tryb oraz zagrożenia odstąpienia od sporządzania planu urlopów na rok 2020
Zatrudniamy powyżej 50 pracowników i zamierzamy odstąpić od sporządzania planu urlopowego na przyszły rok. Czy mamy obowiązek wprowadzić decyzję w tej sprawie do regulaminu pracy, (...)
str. 44
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zaliczanie przejazdów odbywanych przez kierowców do podróży służbowych
Czy wyjazdy zagraniczne kierowców odbywane w obrębie UE oraz do państw trzecich stanowią dla nich podróż służbową, czy też należy je traktować jako oddelegowanie? Jaki (...)
str. 45
2.
Osoby uprawnione do członkostwa w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych
1) Czy do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej mogą przystąpić osoby wykonujące pracę w ramach umowy zlecenia? Zdaniem redakcji tak. Powyższe wynika z normy kompetencyjnej w sprawie (...)
str. 47
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy
Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Z przedstawionej przez niego dokumentacji medycznej nie wynika jednoznacznie, czy doznał jakiegoś urazu w rozumieniu przepisów ustawy wypadkowej. Jak powinniśmy (...)
str. 49
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Przekazanie adresu e-mail i numeru telefonu uczestnika PPK instytucji finansowej - stanowisko UODO
Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do (...)
str. 51
2.
Zaliczanie urlopu bezpłatnego do trzymiesięcznego okresu zatrudnienia na potrzeby PPK
Jakie są zasady uwzględniania urlopu bezpłatnego w 3-miesięcznym okresie zatrudnienia wymaganym dla celów zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika korzystającego (...)
str. 52
E.
VADEMECUM KADROWCA
XIII.
RELACJE Z DYŻURÓW TELEFONICZNYCH
1.
Składki ZUS od przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w okresie urlopu bezpłatnego i wychowawczego
1) Spółka z o.o. na podstawie porozumień zawartych z pracownikami udostępnia im nieodpłatnie samochody służbowe do celów prywatnych. Wszystkie koszty ponosi spółka. Wartość tego świadczenia (...)
str. 55
2.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego na kolejny okres
1) Decyzją ZUS pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące (do 30 listopada br.) w wysokości 90% podstawy wymiaru. Stanowiła ją kwota przyjęta jako podstawa (...)
str. 56
3.
Zasiłek macierzyński po rezygnacji z części urlopu przez matkę dziecka
Żona pracownika 5 listopada br. powróciła do pracy po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Od tego dnia dalszą część tego urlopu oraz cały urlop rodzicielski (...)
str. 57
4.
Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za dzień częściowo przepracowany
Po przepracowaniu kilku godzin (niepełna dniówka) pracownik z powodu złego samopoczucia zwolnił się i udał do lekarza, który uznał go za niezdolnego do pracy, począwszy (...)
str. 58
5.
Przyjmowanie uczniów i studentów na praktyki
1) Podpisaliśmy umowy o praktyki ze szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi, w ramach których uczniowie powyżej 18. roku życia oraz studenci odbywają w naszej firmie w (...)
str. 58
6.
Roczne rozliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Czy śródroczne podwyższenie podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ma wpływ na sposób ustalania rzeczywistego stanu zatrudnienia dla celu ostatecznej korekty tego funduszu? Chodzi (...)
str. 60
7.
Odprawa dla członków rodziny zmarłego pracownika
Zmarł pracownik, który miał tylko dorosłych, niepracujących braci. Czy powinniśmy im wypłacić odprawę? W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie (...)
str. 60
1.
Podstawa prawna oraz ranga potrąceń egzekwowanych na należności alimentacyjne
Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 833 § 1 K.p.c. oraz art. 9 § 1 ustawy z (...)
str. 61
2.
Kolejność dokonywania potrąceń
Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się według kolejności określonej w art. 87 § 1 K.p., czyli jako pierwsze potrąceniu podlegają: sumy egzekwowane na mocy (...)
str. 61
3.
Ustalenie kwoty potrącenia
Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych potrąca się z wynagrodzenia za pracę do wysokości trzech piątych wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)
str. 62
4.
Świadczenia podlegające potrąceniu do pełnej wysokości
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie (...)
str. 63
5.
Zajęcie diet z tytułu podróży służbowej
Egzekucji nie podlegają sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, z wyjątkiem diet, które są wyłączone tylko do (...)
str. 64
6.
Potrącenia bez postępowania egzekucyjnego
W określonych okolicznościach dochodzenie alimentów nie wymaga udziału komornika. Na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, (...)
str. 64
7.
Sankcje, w tym za "ukrywanie" zatrudniania dłużnika
Pracodawcy, który m.in. nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4 K.p.c. (nie przekazał wierzycielowi albo komornikowi zajętych kwot - w zależności (...)
str. 65
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Rozszerzenie katalogu świadczeń finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
W dniu 21 listopada br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa: zmienia tytuł ustawy (...)
str. 66
2.
Od 1 stycznia 2020 r. Mały ZUS plus
Na stronie internetowej www.premier.gov.pl zamieszczono informację, że rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zakłada (...)
str. 66
3.
Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT - informacja ZUS
ZUS w dniu 21 listopada 2019 r. na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że: "Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. (...)
str. 67
4.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS - informacja ZUS
ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował o możliwości złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na portalu Biznes.gov.pl. Jest to wspólny projekt (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.