Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (...)
str. 4
2.
Dopuszczalność różnicowania postaci dokumentacji pracowniczej - stanowisko resortu pracy
Pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza). Tak (...)
str. 6
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie kilku pracodawców z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę po powrocie do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem
1) Pracownica jest zatrudniona w trzech zakładach pracy (odpowiednio w wymiarze czasu pracy 1/1, 1/3, 1/8). W połowie czerwca br. powróciła do pracy po wykorzystaniu (...)
str. 7
2.
Oskładkowanie i opodatkowanie wartości pieniężnej udostępnionego pracownikowi mieszkania
Zamierzamy zatrudnić czterech pracowników, których miejsce zamieszkania znajduje się w innym województwie. W związku z tym wynajmiemy dla nich mieszkanie. Umowa najmu będzie podpisana przez (...)
str. 10
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika uzyskującego wysokie wynagrodzenie
1) Przychody pracownika podlegające oskładkowaniu w lipcu br . osiągną roczny limit . Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS za ten miesiąc ? W 2019 (...)
str. 12
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Potwierdzenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla wyjeżdżających na wakacje za granicę
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (dalej EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na (...)
str. 14
2.
Ubezpieczenia z umowy zlecenia przedsiębiorcy opłacającego "mały ZUS"
Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacam od podstawy uzależnionej od wysokości przychodu z (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Nagroda wypłacona za część roku w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
W regulaminie zawarliśmy zapis, zgodnie z którym nagroda roczna przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony w firmie co najmniej 9 miesięcy w okresie rozliczeniowym i pozostaje (...)
str. 17
2.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego w razie kontynuowania zatrudnienia
Pracownik od 4 listopada do 31 grudnia 2018 r. był zatrudniony na 1/2 etatu. Od 1 stycznia br. zawarliśmy z nim dwie odrębne umowy o (...)
str. 19
3.
Ryczałt za dyżury w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
Pracownik przeciętnie dwa razy w miesiącu pełni dyżur domowy. W tym czasie zazwyczaj praca nie jest wykonywana, jednak pracodawca za czas gotowości do pracy wypłaca (...)
str. 20
4.
Kiedy wynagrodzenie uzyskane z poprzedniej umowy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?
Pracownik od 1 marca do 31 maja br. był zatrudniony na okres próbny. Następnie podpisaliśmy z nim umowę o pracę na czas określony do końca (...)
str. 21
5.
Przeliczenie zasiłku w związku z pobraniem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ponad roczny limit
W czerwcu br. otrzymaliśmy informację, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika zatrudnionego od połowy 2018 r. przekroczyła w grudniu ubiegłego roku roczny limit. (...)
str. 22
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Opieka nad dzieckiem w czasie zamknięcia przedszkola w sezonie wakacyjnym bez prawa do zasiłku
W sezonie letnim w przedszkolach występują przerwy wakacyjne trwające zwykle jeden miesiąc. W tym okresie dzieci uczęszczające do tych placówek kierowane są do tzw. przedszkoli (...)
str. 24
2.
Wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia
1) Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim do ostatniego dnia trwania umowy terminowej. Z tego tytułu wypłacamy jej zasiłek macierzyński. Czy po rozwiązaniu stosunku pracy nadal (...)
str. 25
V.
Emerytury i renty
1.
Wykaz stanowisk pracy w szczególnych warunkach
Przez ostatnie kilkanaście lat wykonuję pracę w szczególnych warunkach na tym samym stanowisku. W maju br. złożyłem wniosek o emeryturę pomostową i dostałem z ZUS (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wypowiedzenie dodatkowej umowy o pracę pracownicy w ciąży
1) Pracownica zatrudniona na cały etat została przesunięta do udziału w projekcie unijnym z podwyższonym wynagrodzeniem za pracę. Ponieważ nie mogła łączyć tych czynności z (...)
str. 27
2.
Zatrudnienie młodocianego po porzuceniu szkoły i osiągnięciu pełnoletności
Mamy podpisaną umowę w celu nauki zawodu z uczniem, który zrezygnował ze szkoły zawodowej. Jest to osoba, która ukończyła 18 lat i chciałaby nadal pracować (...)
str. 29
3.
Rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych
1) Zamierzamy przeprowadzić zwolnienia grupowe. Jak długie są procedury związane z takimi zwolnieniami? Czy powodują one znaczne odroczenie w czasie skutku w postaci rozwiązania umów (...)
str. 30
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Liczba dni pracy i organizacja odpoczynku tygodniowego
1) Jak zorganizować czas pracy pracowników zatrudnionych w systemie podstawowym, którzy świadczyliby pracę od poniedziałku do soboty? Czy wystarczy skrócić dniówkę, tak aby nie przekraczać (...)
str. 32
2.
Sporządzanie rozkładów czasu pracy oraz opłacanie zaplanowanej pracy
1) Jak sporządzać rozkłady czasu pracy aby nie naruszały obowiązujących norm? Czy może to być zbiorcza tabela dla całej brygady (w załączeniu harmonogram)? Jak postąpić, (...)
str. 34
3.
Czas pracy w czasie delegacji pracownika zatrudnionego na część etatu
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu i pracuje od poniedziałku do piątku (od 11 00 do 15 00 ). Na początku lipca br. został wysłany (...)
str. 37
4.
Godziny nadliczbowe pracownika niepełnoetatowego
Kiedy pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu należy wypłacić oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek jak za nadgodziny? Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi ta wykonywana ponad obowiązujące pracownika (...)
str. 38
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Potrącenia "dobrowolne" z wynagrodzenia, w tym chorobowego
Z wynagrodzenia pracownika za jego pisemną zgodą potrącamy składkę związkową oraz raty pożyczek z PKZP i ZFŚS. Jak ustalić kwoty potrącenia w miesiącu, w którym (...)
str. 40
2.
Wpływ wyrównania do wynagrodzenia minimalnego na inne świadczenia ze stosunku pracy
W bieżącym roku pracodawca nie dokonał podwyższenia stawki zaszeregowania pracownika do obowiązującego minimum (w dalszym ciągu umowa przewiduje 2.100 zł miesięcznie). Jak w takiej sytuacji (...)
str. 41
3.
Czy nagroda zwiększa podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy?
Pracownicy obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymują nagrodę. Regulamin nie precyzuje zasad jej wypłaty, zwierając ogólne postanowienie, iż takie świadczenie może być przyznane. Według przyjętego zwyczaju kierownicy (...)
str. 43
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumenty pozyskane w trakcie poprzedniego zatrudnienia w nowych aktach osobowych
1) Bez dnia przerwy zawrzemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę (poprzednia zawarta była na czas określony od 1 września 2017 r.). Ponieważ nie przekażemy (...)
str. 45
2.
Nieodpracowane prywatne wyjście z pracy w treści świadectwa pracy
Pracownik skorzystał z prywatnego wyjścia. W związku z jego rezygnacją z pracy nie zdążył go odpracować. Czy możemy o czas tej nieobecności pomniejszyć mu wynagrodzenie? (...)
str. 46
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Umowa o zakazie konkurencji z zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia
Czy z osobą wykonującą umowę zlecenie możemy podpisać umowę o zakazie konkurencji? Jeśli tak, to czy może być ona nieodpłatna? Umowa zlecenie jest stosunkiem cywilnoprawnym, (...)
str. 47
2.
Rodzaj umowy cywilnoprawnej na badanie sprawozdania finansowego
Czy umowa cywilnoprawna zawierana z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego to dzieło czy zlecenie? Z orzecznictwa sądowego wynika, że umowa na badanie sprawozdania finansowego (...)
str. 48
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Odpowiedzialność za bhp pracowników zewnętrznych
Na terenie zakładu określone czynności wykonują pracownicy innych firm np. czyszczenie klimatyzacji, co wiąże się z koniecznością pracy na dachu. Kto jest odpowiedzialny za ich (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Dysponowanie przez uczestnika środkami zgromadzonymi na rachunku PPK
1) Kiedy pracownik, który przystąpi do PPK będzie mógł wypłacić środki zgromadzone na rachunku PPK? Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o PPK, wypłata (...)
str. 52
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Wycofanie oświadczenia o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych ZUS OSW
1) W lutym br. wysłaliśmy do ZUS oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW). Czy możemy je wycofać i tym samym nie składać raportów (...)
str. 55
2.
Podwyżka wynagrodzenia z wyrównaniem za okres wsteczny w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego
1) Pracownicy w czerwcu br. otrzymali podwyżkę wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 kwietnia br. Wypłata wyrównania nastąpiła wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br., tj. ostatniego (...)
str. 56
3.
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
1) Od ubiegłego roku w naszej firmie umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na (...)
str. 57
4.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym
Czy prowadząc ewidencję czasu pracy za pomocą programu kadrowego spełnimy wymagania przewidziane dla postaci elektronicznej? Aby można było mówić o prawidłowym prowadzeniu dokumentacji w postaci (...)
str. 58
5.
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych
Pracownik zatrudniony w organizacji przewidującej okresowo większą ilość dni wolnych przypadających jeden po drugim, wystąpił o urlop na okres od 29 lipca do 9 sierpnia (...)
str. 59
6.
Stosowanie indywidualnej karty wynagrodzeń
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej stanowi o prowadzeniu dla każdego pracownika osobno karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń. Dotychczas sporządzaliśmy zbiorcze listy płac. Czy (...)
str. 59
1.
Zasady ogólne wymierzania kary
Wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, a więc zarówno pracownicy i urzędnicy tej służby, jak i osoby zajmujące wyższe (...)
str. 60
2.
Kara upomnienia na piśmie
2.1. Rodzaje naruszeń Zgodnie z art. 115 ustawy, za mniejszej wagi naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej dyrektor generalny urzędu może ukarać członka korpusu służby (...)
str. 61
2.1.
Rodzaje naruszeń
Zgodnie z art. 115 ustawy, za mniejszej wagi naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej dyrektor generalny urzędu może ukarać członka korpusu służby cywilnej upomnieniem na (...)
str. 61
2.2.
Procedura odwoławcza
Członek korpusu służby cywilnej może w ciągu siedmiu dni od wymierzenia mu kary upomnienia (wręczenie mu upomnienia na piśmie) wnieść sprzeciw do dyrektora generalnego urzędu, (...)
str. 61
3.
Kary dyscyplinarne
3.1. Rodzaje kar dyscyplinarnych i termin nałożenia kary Kary dyscyplinarne, jakie mogą być orzeczone wobec członka korpusu służby cywilnej wymienia enumeratywnie art. 114 ustawy. Kary (...)
str. 62
3.1.
Rodzaje kar dyscyplinarnych i termin nałożenia kary
Kary dyscyplinarne, jakie mogą być orzeczone wobec członka korpusu służby cywilnej wymienia enumeratywnie art. 114 ustawy. Kary te ujęte są w dwa katalogi, z których (...)
str. 62
3.2.
Obniżenie wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
Z kar wspólnych dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej zarówno upomnienie, jak i nagana to kary niebudzące większych kontrowersji. Inaczej jest z karą obniżenia wynagrodzenia (...)
str. 63
3.3.
Kary wydalenia ze służby cywilnej lub pracy w urzędzie
W katalogu kar dyscyplinarnych kary wydalenia czy to ze służby cywilnej (w przypadku urzędników tej służby), czy z pracy w urzędzie (w przypadku pracowników służby (...)
str. 63
3.4.
Kara pozbawienia możliwości awansowania
Kara pozbawienia możliwości awansowania na okres 2 lat na wyższy stopień służbowy orzeczona może być tylko wobec urzędnika służby cywilnej. Jak podkreśla się w poradniku (...)
str. 64
3.5.
Kara obniżenia stopnia służbowego służby cywilnej
Ta kara orzeczona może być tylko wobec urzędników służby cywilnej, z tym że nie wszystkich. W razie posiadania przez urzędnika najniższego (pierwszego) stopnia służbowego, którego (...)
str. 64
3.6.
Orzeczenie komisji dyscyplinarnej
Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego według reguł określonych w ustawie oraz cytowanym wyżej rozporządzeniu, komisja dyscyplinarna orzeka o: uniewinnieniu obwinionego od zarzucanego mu czynu stanowiącego naruszenie (...)
str. 64
3.7.
Procedura odwoławcza od orzeczenia komisji dyscyplinarnej
Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej strony mogą odwołać się, za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej I instancji, do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia (...)
str. 65
3.8.
Zatarcie kar dyscyplinarnych
Zatarcie kar dyscyplinarnych polega na uznaniu orzeczonej kary za niebyłą po wymaganym okresie oraz zniszczeniu odpisu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu dołączonego do akt osobowych członka (...)
str. 65
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zmiany do regulacji w sprawie szkoleń bhp
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 czerwca 2019 r., pod poz. 1099 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 (...)
str. 66
2.
Zapewnienie pracownikom posiłku profilaktycznego w innej formie niż w postaci dania gorącego
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2019 r., pod poz. 1160 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 66
3.
Sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości pracowników - informacja UODO
W UiPP nr 12/2019, str. 51-52 pisaliśmy na temat wyrywkowej kontroli trzeźwości pracowników. Wobec wątpliwości w tym zakresie wypowiedział się Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.