Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 1 (475) z dnia 01.01.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Od stycznia br. wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym (...)
str. 4
2.
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy - zmiana do K.p.c.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega ochronie przed potrąceniami, w tym należności egzekwowanych, uregulowanej w art. 87 i nast. K.p. ( art. 833 § 1 K.p.c.). (...)
str. 5
3.
Zmiany dotyczące służby bhp i w zakresie szkoleń okresowych pracowników
Pełnienie zadań służby bhp przez pracodawcę Do końca grudnia ubiegłego roku zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mógł wykonywać pracodawca, który ukończył niezbędne szkolenie z (...)
str. 7
4.
Czy biuro rachunkowe musi być wpisane do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych?
Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy, prowadzą dokumentację pracowniczą w postaci papierowej lub elektronicznej. Co do zasady skrócił się także okres jej przechowywania z 50 (...)
str. 8
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika od 1 stycznia 2019 r.
W 2019 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne nie uległy zmianie. Przy czym (...)
str. 9
2.
Od 1 stycznia br. część przedsiębiorców może opłacać "mały ZUS"
Przedsiębiorca od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponieważ z działalności uzyskuje niskie przychody, w 2019 (...)
str. 11
3.
Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. (...)
str. 15
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r.
Tak jak w latach ubiegłych również w bieżącym roku roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej (np. pracownika, zleceniobiorcy) nie może (...)
str. 16
2.
Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2019 r.
Na podstawie kontraktu menedżerskiego zatrudniamy dyrektora ds. technicznych. Z tego tytułu podlega on ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorca. W styczniu br. otrzyma wynagrodzenie (...)
str. 17
3.
Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Pracownik do połowy grudnia 2018 r. był oddelegowany do wykonywania pracy na Słowacji. Ubezpieczeniom nadal podlegał w Polsce. Na początku stycznia br. otrzyma wynagrodzenie za (...)
str. 18
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie premii kwartalnych do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik obok wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje premie kwartalne, które są zmniejszane za okresy pobierania świadczeń chorobowych. W grudniu 2018 r. chorował przez kilka (...)
str. 20
2.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru zasiłków
1) Pracownik w umowie o pracę ma ustalone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości. Ponadto otrzymuje premię uznaniową (zmniejszaną procentowo za dni choroby) i wynagrodzenie za (...)
str. 21
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Ustalenie płatnika zasiłków w roku kalendarzowym
W danym roku kalendarzowym prawo do zasiłków z ubezpieczeń społecznych i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają pracodawcy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego na dzień (...)
str. 23
1.2.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2019 r.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych (pełnych miesięcy (...)
str. 23
1.3.
Sprawdzenie obowiązku podwyższenia najniższej podstawy wymiaru świadczeń
Jeżeli pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje składniki wynagrodzenia, do których zachowuje prawo w okresie absencji chorobowej, to nie są one uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń (...)
str. 24
1.4.
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego w 2019 r.
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który w roku poprzedzającym (...)
str. 24
1.5.
Limit dni zasiłku opiekuńczego w nowym roku kalendarzowym
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dziećmi lub innymi chorymi członkami rodziny (art. 32 ust. 1 (...)
str. 25
2.
Zasiłek opiekuńczy w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
Pracownica (zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy) od 19 listopada 2018 r. łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu. W połowie grudnia 2018 r. (...)
str. 26
3.
Wypłata zasiłku po 30 listopada 2018 r. na podstawie "papierowego" zwolnienia lekarskiego
1) W grudniu 2018 r. pracownik dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na obowiązującym do 30 listopada 2018 r. druku ZUS (...)
str. 27
V.
Emerytury i renty
1.
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), dalej (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony pracownicy w ciąży
Pracownica zatrudniona na czas określony od 16 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r., przebywa od 28 czerwca 2018 r. na zwolnieniu lekarskim (ciąża). (...)
str. 33
2.
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem-emerytem długotrwale niezdolnym do pracy
Pracownik z ustalonym prawem do emerytury po wyczerpaniu okresu zasiłkowego nie stawił się w pracy, tylko dostarczył kolejne zwolnienia. Czy możemy zwolnić go w trybie (...)
str. 34
3.
Sposób rozwiązania umowy o pracę z obywatelem Ukrainy, który porzucił pracę
Pracownik będący obywatelem Ukrainy po zakończonym urlopie wypoczynkowym nie stawił się do pracy. W jaki sposób powinniśmy rozwiązać z nim umowę o pracę? Pracodawca może (...)
str. 35
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Organizowanie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Zatrudniliśmy pracownika w wymiarze 3/5 etatu i chcemy, aby świadczył pracę trzy dni w tygodniu (wtorek-czwartek), po 8 godzin. Jaki okres rozliczeniowy zastosować? Czy nadpracowanie (...)
str. 37
2.
Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy
Czy matka 3-letniego dziecka może wiążąco wystąpić o zmianę godzin rozpoczynania pracy z 7 00 na 8 00 ? Nie, chyba że dziecko jest niepełnosprawne (...)
str. 39
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie odprawy i ekwiwalentu za urlop po wydłużeniu okresu przyjmowanego do podstawy urlopowej
W związku z okresowymi wahaniami wynagrodzenia prowizyjnego firma wydłużyła do 9 miesięcy okres, z którego przyjmowany jest ten składnik do wynagrodzenia urlopowego. Jak obliczać ekwiwalent (...)
str. 40
2.
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej
Nauczyciel nie otrzymał nagrody jubileuszowej za 20 i 25 lat pracy z powodu niedostarczenia dokumentów. Po ich przedłożeniu okazało się, że za rok przypada mu (...)
str. 42
3.
Postępowanie pracodawcy przy potrąceniach egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę
1) Co oznacza uchylenie, umorzenie, zawieszenie i zakończenie egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę? Jakie są różnice między tymi terminami i jaki mają wpływ na (...)
str. 44
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Okresy przechowywania i elementy ewidencji czasu pracy
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe okresy przechowywania akt osobowych pracownika. Czy zmiany te obejmują również ewidencję czasu pracy? Jakie dokumenty przechowuje się wraz (...)
str. 46
2.
Forma wniosku pracownika w sprawie tzw. wyjścia prywatnego z pracy
Pracownicy podczas pracy korzystają z wyjść prywatnych, które następnie są przez nich odpracowywane. Czy wniosek o wyjście prywatne musi mieć formę pisemną? Tak, gdyż gwarantuje (...)
str. 48
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej
1) Zatrudniamy pracownika, który jest żołnierzem terytorialnej służby wojskowej. Ostatnio dostarczył nam zaświadczenie, że będzie odbywał przez 2 tygodnie szkolenie poligonowe. Jakie są nasze obowiązki (...)
str. 49
2.
Krąg osób uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych
Od 1 stycznia 2019 r. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przyznano wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową. Tak wynika z art. 2 ust. 1 (...)
str. 51
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zapewnienie pracownikom w okresie zimowym ocieplanej odzieży
W jakich przypadkach pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi kurtkę ocieplaną? Obowiązek zapewnienia pracownikowi kurtki ciepłochronnej będzie niewątpliwie uzależniony od warunków pracy i związanych z nimi (...)
str. 52
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w razie uchybienia terminowi opłacania składek
W firmie zatrudniamy kilku pracowników legitymujących się niepełnosprawnością i otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Zdarza się, że składki ZUS opłacamy po terminie, z (...)
str. 53
2.
Wykazanie efektu zachęty na nowo zatrudnionego pracownika
W grudniu 2018 r. zawarliśmy umowę o pracę z pracownikiem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, z terminem jej rozpoczęcia od 2 stycznia br. Aby skorzystać z (...)
str. 54
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Generalnie z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem (...)
str. 56
2.
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Zgodnie z art. 94 pkt 9b K.p., pracodawca jest obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach (...)
str. 58
3.
Dokumentacja pracownicza jako dowód w postępowaniu
Nowy art. 94 4 K.p. ma na celu ochronę interesów pracownika w sytuacji, gdy w okresie obowiązkowego przechowywania dokumentacji pracowniczej zostanie wytoczone powództwo lub wszczęte (...)
str. 59
4.
Wykorzystanie wcześniejszej dokumentacji pracowniczej w razie ponownego zatrudnienia pracownika
Nowy art. 94 5 K.p. określa sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w razie ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem. Gdy dochodzi do tego w (...)
str. 60
5.
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
5.1. Pracownicy zatrudnieni po 31 grudnia 2018 r. Na mocy nowego art. 94 6 K.p. były pracownik ma możliwość odebrania dokumentacji pracowniczej po upływie okresu (...)
str. 60
5.1.
Pracownicy zatrudnieni po 31 grudnia 2018 r.
Na mocy nowego art. 94 6 K.p. były pracownik ma możliwość odebrania dokumentacji pracowniczej po upływie okresu jej przechowywania. Na pracodawcy spoczywa obowiązek powiadomienia o (...)
str. 60
5.2.
Pracownicy zatrudnieni po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., za których przekazano raport informacyjny
Powołany wyżej przepis art. 94 6 K.p. nie dotyczy tych pracowników. W związku jednak z tym, że ich dokumentacja pracownicza będzie przechowywana krócej niż 50 (...)
str. 61
6.
Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej
Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą (nowy art. 94 8 K.p.). Jak uzasadniał projektodawca ustawy: "(...) Przepis pozostawia pracodawcy możliwość (...)
str. 62
7.
Postępowanie z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu jej przechowywania
Zgodnie z nowym art. 94 7 § 1 K.p., pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści w ciągu 12 miesięcy po upływie (...)
str. 63
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe, w tym dla nauczycieli
Wysokość odpisów na ZFŚS i świadczenia urlopowego Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby (...)
str. 64
2.
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2018 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale (...)
str. 65
3.
Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia w 2019 r.
Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy w większości przypadków występuje kwota wolna zapewniająca pracownikowi minimum bytowe. Od 1 stycznia 2019 r. podstawą wyliczenia (...)
str. 65
4.
Zawiadomienie pracownika o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS po zmianach
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)
str. 66
5.
Od 1 stycznia 2019 r. wyższa minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla zleceniobiorców
W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i 750 K.c., wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w (...)
str. 67
6.
Wykaz niedziel handlowych w 2019 r.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.