Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 11 (413) z dnia 01.06.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie ustania zatrudnienia w trakcie miesiąca
1) Stosunek pracy pracownika wynagradzanego stałą stawką miesięczną ustał 2 maja 2016 r. Jak ustalić jego wynagrodzenie za ten miesiąc, jeżeli wykonywał pracę w normach podstawowych, od (...)
str. 4
2.
Oskładkowanie i opodatkowanie dofinansowania do wycieczki dla pracowników i ich dzieci
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy dla pracowników i ich dzieci wycieczkę, która została sfinansowana w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w części ze środków obrotowych pracodawcy. (...)
str. 6
3.
Składka na Fundusz Pracy i FGŚP zleceniobiorcy wykonującego umowę przez część miesiąca
W spółce z o.o. umowę zlecenia zawartą na okres od 4 do 20 maja br., za wynagrodzeniem określonym kwotowo (1.500 zł) wykonywała osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności (...)
str. 8
4.
Stopa procentowa składki wypadkowej w razie przejęcia spółki
Spółka z o.o. X w trybie art. 231 K.p. przejęła całkowicie spółkę z o.o. Y, która miała ustaloną niższą stopę procentową składki wypadkowej. Czy spółka X może opłacać za (...)
str. 10
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy
Pracownicy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w jednoosobowej spółce z o.o. X i wykonują czynności ogólnobudowlane na wyznaczonej budowie, gdzie głównym wykonawcą jest ta spółka. Wspólnik spółki (...)
str. 12
2.
Pracownica na urlopie wychowawczym w liczbie osób ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA
Pracownicę przebywającą cały miesiąc na urlopie wychowawczym wykazujemy w raportach rozliczeniowych ZUS RCA z obliczonymi składkami emerytalno-rentowymi oraz składką zdrowotną finansowanymi przez budżet państwa oraz w ZUS RSA (...)
str. 13
3.
Ubezpieczenie zdrowotne wspólnika wieloosobowej spółki z o.o. prowadzącego własną działalność gospodarczą
Jestem udziałowcem wieloosobowej spółki z o.o., a ponadto prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Czy podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu z dwóch tytułów? Czytelnik podlega (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie wymiaru czasu pracy
Pracownikowi od połowy grudnia 2015 r. zmniejszyliśmy wymiar czasu pracy z pełnego do połowy etatu. W kwietniu br. był on niezdolny do pracy z powodu choroby. W jaki sposób należało (...)
str. 15
2.
Czy przeliczyć wysokość świadczeń chorobowych po wypłacie nagrody za kolejny rok?
Pracownik jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby od połowy stycznia br. W podstawie wymiaru wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego uwzględniliśmy nagrodę za 2014 r. Czy po wypłacie (...)
str. 16
3.
Świadczenie chorobowe po urlopie wychowawczym
W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownikowi, który w ciągu 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy korzystał kilka razy z krótkich okresów urlopu wychowawczego? Jak wliczyć (...)
str. 17
4.
Obliczenie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika po ponownym zatrudnieniu u tego samego pracodawcy
Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na czas określony. Po przerwie ponownie przyjęliśmy go do pracy. Po kilku tygodniach pracownik zachorował. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek chorobowy w razie powstania nowego schorzenia w czasie orzeczonej wcześniej niezdolności do pracy
Pracownik od 1 marca br. jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Pod koniec kwietnia br. uległ wypadkowi komunikacyjnemu i przez kilka dni przebywał w szpitalu. Zwolnienie (...)
str. 20
2.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego po urlopie rodzicielskim
Pracownica korzystała z urlopu rodzicielskiego udzielonego w pełnym wymiarze do połowy maja br. Po zakończeniu tego urlopu dostarczyła zwolnienie lekarskie z kodem literowym B, obejmujące również dni, za (...)
str. 21
3.
Opieka nad chorym dzieckiem przypadająca od dnia rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego
Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, którego pierwszy dzień pokrywa się z datą rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego. Czy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy, czy też (...)
str. 22
4.
Zasiłek chorobowy w razie niezgłoszenia się pracownika na badanie kontrolne
1) Pracownik przebywający od kilku tygodni na zwolnieniu lekarskim otrzymał wezwanie do stawienia się na badanie kontrolne do lekarza orzecznika ZUS. Jakie konsekwencje może ponieść (...)
str. 24
5.
Wyrównanie wysokości zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
Pracownica w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej urlopów związanych z rodzicielstwem, a tym samym otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Obecnie poinformowała pracodawcę, (...)
str. 26
V.
Emerytury i renty
1.
Wykazanie w zaświadczeniu ZUS Rp-7 wynagrodzenia z umów o pracę i zlecenia
1) W jaki sposób wykazać w formularzu ZUS Rp-7 przychód pracownika uzyskany z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą? Środkiem dowodowym potwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego (...)
str. 27
2.
Czy okres opieki nad dzieckiem zwiększy wysokość emerytury?
Od 2013 r. pobieram emeryturę. Mam udokumentowane 32 lata składkowe oraz 4 lata nieskładkowe (urlop wychowawczy). Słyszałam, że ZUS od maja 2015 r. wypłaca dodatki do emerytur (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ustalanie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony
Pracownik jest zatrudniony od 11 stycznia br., początkowo w ramach trzymiesięcznej umowy na okres próbny, a obecnie na czas określony, do końca 2018 r. Od kiedy będzie obowiązywał (...)
str. 31
2.
Wskazanie w umowie zawartej w celu zastępstwa nieobecnego pracownika momentu zakończenia pracy
Zawieramy umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W zależności od zajmowanego stanowiska i okresu nieobecności w pracy zdarzają się sytuacje, że (...)
str. 32
3.
Ochrona stosunku pracy rencisty w wieku przedemerytalnym
Na część etatu zatrudniliśmy rencistę, któremu brakuje 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Niezdolność do pracy ma charakter całkowity i trwa od kilkunastu lat. Ponieważ pracownik (...)
str. 33
4.
Czy rada nadzorcza może dyscyplinarnie zwolnić członka zarządu spółki z o.o.?
Rada nadzorcza spółki z o.o. stwierdziła, że członek zarządu zamiast zajmować się rozwojem spółki działa na rzecz konkurencyjnej firmy, przez co będzie odwołany. Czy okoliczność ta (...)
str. 34
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za urlop udzielony w miesiącu podjęcia pracy
Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika w miesiącu podjęcia pracy? Nadmieniamy, że przysługuje mu stała stawka miesięczna i zmienna premia regulaminowa, która w rozpatrywanym miesiącu (...)
str. 35
2.
Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego w razie choroby przez część miesiąca
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 1.850 zł, przez część miesiąca chorował. Z powodu pomniejszenia stawki za ten okres, nie otrzymał gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego w przeliczeniu na godzinę (...)
str. 37
3.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracy zmianowej
Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie zmianowym, według rozkładu po 2 dni na I, II i III zmianie, a następnie 2 dni wolne (z modyfikacją polegającą na ustaleniu (...)
str. 38
4.
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika z ustalonym prawem do renty rodzinnej
Zatrudniliśmy pracownika pobierającego rentę rodzinną, legitymującego się orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Czy możemy ubiegać się o dofinansowanie z PFRON do jego wynagrodzenia, jeżeli osiągnął on wiek emerytalny? Tak, (...)
str. 39
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalanie stażu urlopowego nowo zatrudnionego pracownika
Nowi pracownicy przedłożyli świadectwa pracy obejmujące kilkuletnie okresy zatrudnienia. W tym czasie jeden z nich korzystał z urlopu wychowawczego (5 m-cy) i z urlopu bezpłatnego (2 m-ce), a drugi tylko z urlopu (...)
str. 41
2.
Wymiar urlopu z tytułu niepełnosprawności w razie ustania stosunku pracy w ciągu roku
Pracownik uprawniony do urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności rozwiązał umowę o pracę w ciągu roku. Prowadzimy odrębną ewidencję tego urlopu i wynika z niej, że do dnia ustania stosunku pracy (...)
str. 42
3.
Urlopy związane z rodzicielstwem na dziecko urodzone podczas urlopu bezpłatnego
Pracownica urodziła dziecko w czasie urlopu bezpłatnego. Czy może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i w jakim wymiarze, a następnie ubiegać się o urlop rodzicielski? Pracownica ma prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego (...)
str. 43
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wydanie zbiorczego świadectwa pracy przy umowach terminowych
Z pracownikiem podpisaliśmy trzecią umowę na czas określony. Poprzednie dwie trwały łącznie dwa lata. Czy po ich zakończeniu należało wydać pracownikowi świadectwo pracy? Tak. Co do (...)
str. 44
2.
Dofinansowanie z funduszu socjalnego do tzw. wczasów pod gruszą
Czy możemy udzielić pracownikom nowych urlopów, gdy mają jeszcze zaległe, tak aby mogli skorzystać z dofinansowań do tzw. wczasów pod gruszą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Środki (...)
str. 46
3.
Kiedy pracodawca jest obowiązany utworzyć radę pracowników?
1) Pracodawca zatrudnia 50 pracowników. W zakładzie nie działają związki zawodowe, a jedynie wybrani zostali, zgodnie z art. 23713a K.p., przedstawiciele pracowników. Czy pracodawca ma obowiązek utworzyć radę pracowników? (...)
str. 47
4.
Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym podlegającej zaliczeniu do stażu pracowniczego
Pracownik samorządowy urodzony w 1968 r. przedstawił zaświadczenie KRUS potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w charakterze domownika oraz opłacanie składek w okresie od kwietnia 1997 r. do czerwca 2000 r. Czy (...)
str. 49
5.
Zaświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy
Pracodawca samorządowy od 1 października 2011 r. zatrudnia pracownika na stanowisku kierowcy autobusu. W pierwszym dniu zatrudnienia pracownik przedłożył oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Pracodawca nie (...)
str. 51
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Częstotliwość pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych
Czy przepisy bhp określają, jak często należy dokonywać pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach administracyjno-biurowych? Nie, przepisy nie określają częstotliwości tych pomiarów. Stosownie do § 10 ust. 1 (...)
str. 52
2.
Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy - na co pracodawca musi zwrócić uwagę
Inspektor pracy powiadomił pracodawcę o kontroli bhp. W jaki sposób należy przygotować się na jego przybycie? Pracodawca powinien dokonać przeglądu stanu bhp w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, usunąć (...)
str. 53
D.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Prawo do urlopu rodzicielskiego
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego) albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi takiego urlopu, pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do: (...)
str. 55
2.
Organizacja pracy osoby łączącej urlop rodzicielski z pracą
Przepisy Kodeksu pracy nie regulują organizacji pracy podczas łączenia jej z urlopem rodzicielskim, ograniczając się do ustalenia zasad udzielania urlopu (wskazanych w punkcie 1) oraz obliczania wydłużenia, (...)
str. 55
3.
Rozkład czasu pracy pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu
Przepisy dotyczące łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą określają, że wymiar wykonywania pracy nie może być wyższy niż 1/2, nie regulując przy tym w ogóle kwestii organizacji czasu (...)
str. 56
4.
Udzielanie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
Zgodnie z art. 1821f § 1 K.p., w przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru (...)
str. 58
5.
Zasiłek macierzyński w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
5.1. Obliczanie wysokości zasiłku macierzyńskiego Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w obniżonym wymiarze etatu nie wpływa na procentową wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego za czas tego urlopu, a więc (...)
str. 59
5.1.
Obliczanie wysokości zasiłku macierzyńskiego
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w obniżonym wymiarze etatu nie wpływa na procentową wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego za czas tego urlopu, a więc odpowiednio 100%, 80% lub 60% (...)
str. 59
5.2.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego wynoszącego 1.000 zł, kwotę zasiłku macierzyńskiego (...)
str. 60
6.
Świadczenia chorobowe w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
W przypadku, gdy pracownica łącząca urlop rodzicielski z pracą stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby lub będzie nieobecna w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki na dzieckiem albo (...)
str. 62
7.
Ubezpieczenia w ZUS w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821e K.p., podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, czyli z umowy (...)
str. 62
E.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 1 września br. - koniec z tzw. syndromem pierwszej dniówki
W dniu 13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy, która likwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, tj. sytuację, gdy pracownik podejmuje pracę, nie (...)
str. 65
2.
Wykaz prac uciążliwych i szkodliwych tylko dla kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią
W dniu 13 maja br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Powołany akt prawny zmienia brzmienie art. 176 K.p., o czym sygnalizowaliśmy (...)
str. 65
3.
Korzystanie z różnych instrumentów wsparcia zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia
Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawierają instrumenty, których celem jest m.in. ułatwienie wejścia na rynek pracy i utrzymania się na (...)
str. 66
4.
Zastrzeżenia do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących delegowania pracowników
Jak poinformował resort pracy, na stronie internetowej www.mpips.gov.pl: "Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt zmiany dyrektywy 96/71/WE dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług spotkał się ze (...)
str. 67
5.
PUE ZUS można założyć w banku - informacja ZUS
W dniu 13 maja 2016 r. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował o możliwości założenia profilu PUE ZUS w banku. Jak czytamy w wyjaśnieniu tego organu: "(?) PUE ZUS to (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.