Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Dodatek nr 13
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16
z dnia 20.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZASADY ROZLICZANIA TRANSAKCJI WALUTOWYCH
1.
Podatkowa metoda ustalania różnic kursowych
Różnice kursowe dla celów podatku dochodowego mogą być ustalane przez podatników prowadzących księgi rachunkowe dwoma metodami: podatkową uregulowaną w art. 24c updof i art. 15a (...)
str. 3
2.
Otrzymanie należności
Przy zastosowaniu metody podatkowej, różnice kursowe powstają m.in., w sytuacji gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego (...)
str. 4
3.
Przychód należny - przeliczenie na złote
W myśl art. 11a ust. 1 updof oraz art. 12 ust. 2 updop, przychód należny w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego (...)
str. 4
4.
Różnica kursowa z tytułu wpływu należności
Stosownie do art. 24c ust. 4 updof i art. 15a ust. 4 updop, przy obliczaniu różnic kursowych dotyczących należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej (...)
str. 5
5.
Zapłata zobowiązania
Zapłata zobowiązania w walucie obcej może powodować powstanie różnic kursowych, które jako dodatnie różnice kursowe wpływają na zwiększenie przychodów lub jako ujemne różnice kursowe wpływają (...)
str. 6
6.
Koszt poniesiony w walucie obcej - przeliczenie na złote
Na podstawie art. 11a ust. 2 updof i art. 15 ust. 1 updop, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego (...)
str. 6
7.
Ustalenie różnicy kursowej przy zapłacie zobowiązania
Przy obliczaniu różnic kursowych dotyczących zobowiązań uwzględnia się art. 24c ust. 4 updof i art. 15a ust. 4 updop. Do zapłaty zobowiązań stosuje się więc (...)
str. 7
8.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
W praktyce rachunek walutowy przede wszystkim służy do otrzymywania należności i regulowania zobowiązań w walucie obcej. Przy takich operacjach zazwyczaj kurs waluty w dniu zapłaty (...)
str. 7
9.
Różnice kursowe dotyczące VAT
Z art. 24c updof i art. 15a updop wynika, że powstanie różnic kursowych należy wiązać m.in. z kategoriami przychodu należnego i kosztu poniesionego. Wobec tego (...)
str. 8
10.
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
W praktyce gospodarczej mogą być dokonywane kompensaty (potrącenia) umowne lub jednostronne. Zasady kompensaty umownej nie są uregulowane przepisami prawa. Przeprowadza się ją na podstawie umowy (...)
str. 9
11.
Zaliczki a różnice kursowe
Podatkowe różnice kursowe powstają m.in., jeżeli wystąpi różnica pomiędzy: wartością przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote a wartością tego przychodu z (...)
str. 10
12.
Spłata pożyczki walutowej
Generalnie wydatki na spłatę pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Przy czym, jeżeli pożyczka zaciągnięta jest w walucie (...)
str. 11
II.
TRANSAKCJE WALUTOWE - PYTANIA I ODPOWIEDZI
1.
Sprzedaż w kantorze nabytej w nim waluty
Spółka nabyła w kantorze walutę w euro, którą przekazała pracownikowi udającemu się w zagraniczną podróż służbową. Po powrocie pracownik zwrócił część pobranej kwoty w tej (...)
str. 13
2.
Faktura pro forma, zaliczkowa i końcowa
Na podstawie faktury pro forma wpłacono zaliczkę na poczet zakupu towaru. Następnie kontrahent wystawił fakturę zaliczkową, a potem końcową. Która z tych faktur jest podstawą (...)
str. 13
3.
Zwrot niesłusznie otrzymanych środków pieniężnych
Spółka akcyjna podzieliła się poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przekazanie jej do innej spółki. Pomimo powiadomienia kontrahentów o podziale spółki zdarza się, że dokonują (...)
str. 14
4.
Przekazanie środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy
Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą. Posiadam walutowy rachunek bankowy i rachunek złotowy. Z walutowego rachunku przelewam środki na rachunek złotowy. Przy tej operacji bank przelicza walutę (...)
str. 15
5.
Dokumentowanie różnic kursowych
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Dochód ustalam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wykazuję w niej m.in. różnice (...)
str. 16
6.
Przewalutowanie zobowiązania wynikającego z faktury
Otrzymałem od kontrahenta fakturę za wykonaną usługę. Kwota zobowiązania wynikająca z faktury została wyrażona w euro. Po przeliczeniu jej na złote według kursu średniego NBP (...)
str. 17
7.
Zwrot zaliczki pobranej w walucie obcej
Spółka z o.o. działa w branży handlowej. Rozlicza różnice kursowe na zasadach określonych w ustawie o CIT. W związku z tym, że jedna z transakcji (...)
str. 18
8.
Koszty zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy
Przedsiębiorca w celu pozyskania nowych kontrahentów udał się w podróż służbową do Niemiec. Z tytułu podróży przysługują mu diety. Według jakiego kursu waluty je rozliczyć (...)
str. 19
9.
Wypłata dywidendy w walucie obcej
W 2019 r. spółka wypłaci dywidendę za 2018 r. W związku z tą transakcją powstaną różnice kursowe związane z: wykazaniem zobowiązania po stronie spółki do (...)
str. 20
10.
Kurs waluty obcej stosowany przy rozliczaniu korekty przychodu
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży. Zgodnie z regulaminem promocji, na koniec ubiegłego roku udzieliła rabatu odbiorcom, którzy dokonali u (...)
str. 21
11.
Wykazywanie różnic kursowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Czy różnice kursowe z przeprowadzanych transakcji gospodarczych oraz od własnych środków pieniężnych powinnam ewidencjonować w podatkowej księdze oddzielnie z każdej operacji, czy mogę na koniec (...)
str. 22
12.
Korekta kosztu wyrażonego w walucie obcej
Spółka dokonuje zakupu towarów od kontrahenta z Holandii. Za dostarczony towar otrzymuje fakturę i przelicza ją według kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia. (...)
str. 23
13.
Spłata pożyczki w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności
Spółka z o.o. spłaca pożyczki walutowe posiadanymi udziałami innej spółki. Czy różnice kursowe (ustalane metodą podatkową) naliczone w związku ze spłatą pożyczek w wyniku potrącenia (...)
str. 24
14.
Różnice kursowe, gdy wydatek nie stanowi kosztu podatkowego
Spółka z o.o. została obciążona karą umowną, której nie może zaliczyć do kosztów podatkowych. Na nocie obciążeniowej wartość kary jest wyrażona w euro. W tej (...)
str. 25
15.
Przelew waluty z jednostki macierzystej do oddziału
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i za granicą, gdzie posiada swój oddział. Oddział ten jest zakładem zagranicznym w rozumieniu ustawy o CIT (...)
str. 26
16.
Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym
W ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym świadczę usługi za granicą. Z tego tytułu wystawiam faktury w walucie obcej i należności również otrzymuję w tej (...)
str. 26
17.
Prowizja od wypłaty gotówkowej pobrana z konta walutowego
Prowadzę indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą, którą rozliczam w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Bank z firmowego konta walutowego pobrał prowizję za wypłatę gotówkową. (...)
str. 27
18.
Pożyczka w walucie obcej zaciągnięta na wypłatę dywidendy
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w walucie obcej, którą przeznaczyła na wypłatę dywidendy. Jej kwota zostanie pożyczkodawcy zwrócona w walucie, w jakiej została udzielona. Spółka (...)
str. 28
19.
Zakup środka trwałego za granicą
Samochód osobowy kupiłem we Francji. Faktura dokumentująca zakup została wystawiona w euro 5 sierpnia 2019 r. Samochód zamierzam uznać za środek trwały w prowadzonej przeze (...)
str. 28
20.
Przekazanie środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy
Spółka z o.o. przelała środki z rachunku w euro na rachunek podstawowy prowadzony w złotych. Bank przeliczył transakcję po kursie z dnia przelewu, niższym od (...)
str. 29
III.
INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Płatność w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych
Jeżeli w kontrakcie wartość transakcji zostanie ustalona w polskich złotych, dokumentować ją będzie faktura wyrażona w polskich złotych, natomiast płatność zostanie dokonana w walucie obcej, (...)
str. 30
2.
Konsekwencje ustalania różnic kursowych metodą rachunkową
W sytuacji gdy różnice kursowe dotyczą przychodów, które są wyłączone z przychodów podlegających opodatkowaniu lub są zwolnione z opodatkowania oraz wydatków, które nie są uznawane (...)
str. 31
3.
Wykazywanie różnic kursowych per saldo
Różnice kursowe ustalane na podstawie przepisów o rachunkowości mogą być dla celów podatkowych rozliczane w sposób "wynikowy", tj. po dokonaniu kompensaty ogółu uprzednio ustalonych dodatnich (...)
str. 32
4.
Zaliczenie przez podatników CIT różnic kursowych do właściwego źródła przychodów
Jeżeli przychód bądź koszt podatkowy rozpoznany w związku z określoną transakcją zostanie zakwalifikowany do danego źródła przychodów, to powstała na jego podstawie różnica kursowa również (...)
str. 33
5.
Określenie w fakturze wartości transakcji w złotych i w walucie obcej
Jeżeli należność za dostawę została określona w walucie obcej i jednocześnie w tej walucie kontrahent dokonał płatności, to niezależnie od tego, że jednocześnie na fakturze (...)
str. 35
6.
Kurs waluty stosowany do przeliczenia zbiorczej faktury korygującej
Do przeliczenia na złote korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej lub zbiorczej faktury korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty do przeliczenia faktur (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.