Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 16
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24
z dnia 20.12.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
W niniejszym dodatku omówiono zasady sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (...)
str. 3
I.
INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane - w świetle art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości - do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień ich zamknięcia, tj. dzień bilansowy. Sporządzenie (...)
str. 3
2.
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki Według przepisów ustawy o rachunkowości, rachunkowość jednostki obejmuje między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych (por. art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Za (...)
str. 5
3.
Podmioty powiązane według prawa bilansowego
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości, przez jednostki powiązane rozumie się dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej. Natomiast grupę kapitałową - w myśl (...)
str. 7
4.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych Bilansową zasadę ciągłości zwaną również zasadą porównywalności opisuje art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Według tego przepisu, przyjęte zasady (politykę) (...)
str. 9
II.
BILANS - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
1.1.
Wartości niematerialne i prawne
W świetle prawa bilansowego, wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności (...)
str. 13
1.2.
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe W bilansie środki trwałe (pozycja A.II.1) wykazuje się w wartości netto, tj. wartości początkowej powiększonej o koszty ulepszeń i pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy aktualizujące (...)
str. 15
1.3.
Należności długoterminowe
Należności długoterminowe (pozycja A.III) to należności wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, tzn. te, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od (...)
str. 21
1.4.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe (pozycja A.IV) to składniki aktywów trwałych, utrzymywane przez jednostkę w okresie powyżej roku od dnia bilansowego w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Zalicza się do (...)
str. 22
1.5.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pozycja A.V) obejmują: A. Aktywa trwałe (?)    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe       1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   (...)
str. 27
2.1.
Zapasy
Zapasy (pozycja B.I) w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. a) ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa obrotowe, przeznaczone do zużycia lub zbycia w ciągu 12 miesięcy od (...)
str. 28
2.2.
Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe (pozycja B.II) w znaczeniu określonym ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c) obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług (salda debetowe wynikające z zapisów na koncie 20 (...)
str. 32
2.3.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe (pozycja B.III aktywów bilansu) obejmują aktywa finansowe utrzymywane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu ich wartości lub uzyskania pożytków w innej postaci - w tym również (...)
str. 35
2.4.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które wykazuje się w bilansie jako aktywa obrotowe w pozycji B.IV, zalicza się: 1) koszty, których aktywowanie kończy się w ciągu 12 miesięcy od (...)
str. 39
3.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy W pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy" należy wykazać zadeklarowane, lecz niewniesione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe - (...)
str. 40
4.
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
Kapitały (fundusze) własne wykazuje się w pasywach bilansu następująco: A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:    - nadwyżka wartości (...)
str. 40
4.1.
Kapitał (fundusz) podstawowy
W pozycji tej wykazuje się stan kapitału (funduszu) podstawowego danej jednostki - w zależności od jej formy prawnej i zasad gospodarki finansowej określanych odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących (...)
str. 41
4.2.
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) zapasowy odzwierciedla dodatkowe własne źródło finansowania aktywów danej jednostki. Pozycja ta wystąpi wyłącznie w jednostkach tworzących ten kapitał (fundusz). Zwracamy uwagę, iż do tworzenia (...)
str. 42
4.3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej na podstawie odrębnych przepisów w części w jakiej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej tych składników aktywów (dokonanej (...)
str. 43
4.4.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Pozycję tę zobligowane są wypełnić jednostki, w których tworzy się tzw. kapitał (fundusz) rezerwowy. W spółkach akcyjnych fundusz ten tworzy się na podstawie przepisów art. 396 § 4 K.s.h., (...)
str. 43
4.5.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) z lat ubiegłych wystąpi w tych jednostkach, w których nie zatwierdzono sprawozdania finansowego za rok poprzedni lub po zatwierdzeniu sprawozdania pozostaje nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych. (...)
str. 43
4.6.
Zysk (strata) netto
Jednostki posiadające osobowość prawną w pozycji tej wykazują zysk lub stratę netto za bieżący rok obrotowy w wielkości wykazanej w rachunku zysków i strat. Wynik finansowy spółek komandytowych, partnerskich, (...)
str. 44
4.7.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
W pozycji tej wykazuje się w spółkach kapitałowych wypłacone w ciągu roku zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy, jako śródroczny podział wyniku finansowego. Przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe (...)
str. 44
5.1.
Rezerwy na zobowiązania
Pod pojęciem rezerw ustawa o rachunkowości rozumie zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Oznacza to, że jednostka jest świadoma ciążącego na niej obowiązku, (...)
str. 44
5.2.
Zobowiązania długoterminowe
W bilansie zobowiązania długoterminowe wykazuje się w części B pasywów następująco: B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (?)    II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec (...)
str. 48
5.3.
Zobowiązania krótkoterminowe
W bilansie zobowiązania krótkoterminowe wykazuje się w części B pasywów następująco: B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (?)    III. Zobowiązania krótkoterminowe       1. Zobowiązania wobec jednostek (...)
str. 50
5.4.
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy Zasady ustalania i rozliczania ujemnej wartości firmy reguluje art. 44b ust. 11 i 12 w powiązaniu z art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Ujemna wartość firmy (pozycja B.IV.1) powstaje, jeżeli (...)
str. 54
III.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
1.
Cel i termin sporządzenia rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat jest drugim po bilansie elementem sprawozdania finansowego. Dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego jednostki i strukturze poszczególnych przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie. Wykazuje się w nim oddzielnie (...)
str. 56
2.
Warianty rachunku zysków i strat
Ustawa o rachunkowości w załączniku nr 1 zezwala na sporządzenie rachunku zysków i strat w dwóch wariantach - porównawczym lub kalkulacyjnym. Stosowany w jednostce wariant rachunku zysków i strat zależy od przyjętych (...)
str. 56
3.1.
Działalność operacyjna
Działalność operacyjna dotyczy statutowej działalności przedsiębiorstwa. Na działalność operacyjną jednostki składają się przychody i koszty operacyjne. Wynik na działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami netto ze (...)
str. 57
3.2.
Działalność finansowa
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. W rachunku zysków i strat wyodrębnia się (uwzględniając art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości) następujące rodzaje kosztów i przychodów finansowych: (...)
str. 65
3.3.
Podatek dochodowy
Ostatni segment rachunku zysków i strat obciążający wynik brutto jednostki to podatek dochodowy. Wystąpi on tylko w jednostkach zobowiązanych do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek (...)
str. 68
3.4.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
W sporządzanym za 2017 r. rachunku zysków i strat pozycja "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)" nie wystąpi. Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, są one wykazywane jako (...)
str. 69
IV.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Jak wynika z art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego jednostek określonych w art. 64 ust. 1 tej ustawy, których roczne sprawozdania (...)
str. 69
2.
Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
W świetle art. 48a ust. 1 ustawy o rachunkowości, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący (dane sprawozdawcze) i poprzedni rok obrotowy (...)
str. 69
3.
Cel i przydatność zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Głównym celem sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym jest dostarczenie odbiorcy tego sprawozdania informacji o zmianach jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) własnego oraz przyczynach tych (...)
str. 70
4.
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym składa się z trzech części: I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) (...)
str. 70
V.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Jak wynika z treści art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego jednostek określonych w art. 64 ust. 1 tej ustawy, których roczne sprawozdania podlegają (...)
str. 77
2.
Zakres danych prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych
Zakres podstawowych informacji wykazywanych w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji określa załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Możliwe jest (...)
str. 77
3.
Cel sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych informuje o wpływach oraz wydatkach środków pieniężnych. Na jego podstawie dokonuje się oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej, pozyskiwania innych (...)
str. 78
4.
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 1, rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpośrednią lub pośrednią. Określenie "metoda" oznacza sposób prezentacji informacji finansowej o przepływach działalności (...)
str. 79
5.
Wpływy i wydatki w metodzie bezpośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Sprzedaż i inne wpływy z działalności operacyjnej Jednym z najistotniejszych dla funkcjonowania jednostki aspektów jest fakt osiągania przez nią, gotówki z działalności operacyjnej. Generowanie nadwyżki pieniężnej z podstawowej działalności to (...)
str. 80
6.
Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Korekta wyniku finansowego o wartość amortyzacji Powszechnie wiadomo, że główną różnicą pomiędzy zyskiem netto a przepływem pieniężnym są te kategorie kosztów, które nie generują wydatków. Spośród tych (...)
str. 83
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.