Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Dodatek nr 14
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14
z dnia 10.07.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Niniejszy dodatek ma na celu zgrupowanie obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracownika. Dedykujemy go wszystkim pracodawcom, w tym zatrudniającym mniej niż 20 osób, którzy niejednokrotnie (nie posiadając (...)
str. 3
I.
PRZYJMOWANIE DO PRACY
1.
Dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym
Przydatność danej osoby na wolne stanowisko pracy pracodawca może sprawdzić przez: analizę dokumentów złożonych przez kandydata, w tym ustalenie jakie posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, lub bezpośrednią (...)
str. 5
2.
Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim, wykonywanym na koszt pracodawcy (art. 229 K.p.). Zakres, tryb przeprowadzania i sposób dokumentowania badań reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia (...)
str. 6
II.
ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ
1.
Obowiązek zawarcia umowy o pracę
Stosownie do art. 29 § 2 K.p., umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia (...)
str. 8
2.
Rodzaje umów o pracę
Z art. 25 K.p. w brzmieniu obowiązującym od 22 lutego br. wynika, że zawierając umowę o pracę zainteresowane strony mogą wybrać jedną z następujących umów: na okres próbny,   na (...)
str. 9
2.1.
Umowa na okres próbny
Umowę na okres próbny zawiera się w sytuacji, gdy podmioty stosunku pracy przed podjęciem decyzji o dłuższym zatrudnieniu zamierzają sprawdzić z jednej strony przygotowanie i umiejętności pracownika, a z drugiej (...)
str. 9
2.2.
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas nieokreślony jest postrzegana przez samych zatrudnionych za najkorzystniejszą podstawę wykonywania pracy. Nie zawierając w swej treści terminu końcowego - umowa ta trwa, (...)
str. 11
2.3.
Umowa o pracę na czas określony
Umowa na czas określony należy do najpopularniejszych rodzajów umów o pracę, przede wszystkim ze względu na mniej sformalizowane wypowiedzenie (nie wymaga uzasadnienia oraz konsultacji związkowej). Od (...)
str. 11
3.
Szczegółowa treść umowy o pracę
Zawarcie umowy o pracę jest dwustronną czynnością prawną, do której dochodzi w wyniku rokowań prowadzonych przez pracodawcę i pracownika lub przez przyjęcie oferty jednej ze stron tego stosunku (...)
str. 12
3.1.
Rodzaj pracy
Rodzaj pracy jest koniecznym elementem umowy o pracę, w którym określa się zakres zadań powierzonych pracownikowi. Bez jego skonkretyzowania umowa nie dochodzi do skutku. Pracodawca może określić (...)
str. 13
3.2.
Miejsce wykonywania pracy
Najczęściej miejscem świadczenia pracy jest siedziba pracodawcy, ale może to być każde inne miejsce, w którym pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki. Sąd Najwyższy w wyroku z 1 kwietnia (...)
str. 13
3.3.
Wynagrodzenie
Stosunek pracy ma charakter odpłatny, a pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Z art. 78 K.p. wynika, że wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby (...)
str. 15
3.4.
Wymiar czasu pracy
Wymiar czasu pracy to przedział w jakim pracownik jest zobowiązany pozostawać w dyspozycji pracodawcy w ciągu okresu rozliczeniowego. Strony mogą się umówić na pracę zarówno w pełnym, jak i niepełnym (...)
str. 15
3.5.
Termin rozpoczęcia pracy
Termin rozpoczęcia pracy może być określony przez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej lub w inny sposób (np. z chwilą rozpoczęcia sezonu grzewczego). Z nadejściem umówionego terminu pracodawca powinien dopuścić (...)
str. 16
3.6.
Cel lub okoliczności zawarcia umowy na czas określony
Jak sygnalizowaliśmy w pkt 2, w aktualnym stanie prawnym, zmienionym ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r., umowy na czas określony podlegają podwójnemu limitowaniu, tj. ilościowemu i czasowemu, tzw. reguła 3/33. (...)
str. 17
4.
Informacja o warunkach zatrudnienia
Oprócz umowy o pracę pracodawca wręcza pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3-33 K.p.). Doręczenie dokumentu powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Informacja (...)
str. 17
III.
OBOWIĄZKI KADROWE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW
1.
Prowadzenie akt osobowych pracowników
Bez względu na wielkość zatrudnienia i formę własności pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (art. 94 pkt 9a K.p.). W tym (...)
str. 18
2.
Inna dokumentacja pracownicza
Oprócz akt osobowych pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika także innej dokumentacji. Należy do niej karta ewidencji czasu pracy, która obejmuje następujące (...)
str. 21
3.
Przeszkolenie pracownika w zakresie bhp
Pracownik może zostać dopuszczony do wykonywania pracy tylko wtedy, gdy posiada dostateczną znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (art. 2373 K.p.). Dlatego do podstawowych obowiązków pracodawcy należy (...)
str. 22
4.1.
Zapoznanie z aktami prawa wewnątrzzakładowego
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca powinien uzyskać jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy (o ile taki regulamin występuje) lub z informacją, o której mowa (...)
str. 23
4.2.
Wyposażanie w środki ochrony oraz w odzież i obuwie robocze
Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie wszystkim zatrudnionym nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz instruowanie pracowników (...)
str. 23
4.3.
Obowiązek informacyjny wobec podmiotu zewnętrznego
W przypadku, gdy świadectwo pracy doręczone pracodawcy przez nowo zatrudnionego pracownika zawiera wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, pracodawca zawiadamia o zatrudnieniu takiego pracownika komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne (...)
str. 24
IV.
ROZLICZENIA PRACODAWCY Z ZUS I URZĘDEM SKARBOWYM
1.
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązkowe ubezpieczenia powstają od dnia nawiązania stosunku pracy i trwają do dnia jego ustania. Powyższe wynika z art. 6 (...)
str. 25
2.1.
Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Składki na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe wynoszą: ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru,   ubezpieczenia rentowe - 8% podstawy wymiaru,   ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy (...)
str. 27
2.2.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca ustala od uzyskanego przez pracownika przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ustawy o pdof, za przychody ze (...)
str. 28
2.3.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Pracodawca opłaca za pracownika obowiązkową składkę na Fundusz Pracy, ustaloną od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia do rocznej (...)
str. 34
2.4.
Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy pomostowej, składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej FEP) opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po dniu (...)
str. 40
3.
Wykazywanie składek w dokumentach ZUS
Pracodawca przekazuje do ZUS dokumenty rozliczeniowe (imienne raporty miesięczne i deklarację miesięczną), po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Tak wynika z art. 41 ust. 1-2 (...)
str. 42
4.
Pobranie zaliczki na podatek dochodowy
Pracodawca jest obowiązany jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki (...)
str. 45
5.
Przykładowe rozliczenia składkowo-podatkowe pracownika
Założenia Pracodawca zatrudnił pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. W umowie o pracę określił wynagrodzenie pracownika na kwotę 2.650 zł. Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie (PIT-2) uprawniające pracodawcę do zmniejszania (...)
str. 47
V.
WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
1.
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego
Pracodawca zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Do jego obowiązków należy naliczanie i wypłata wynagrodzenia chorobowego, określonego (...)
str. 49
2.
Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego
Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień choroby pracownika, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wysokość wynagrodzenia (...)
str. 52
3.
Uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Uzupełnianie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego ma miejsce wówczas, gdy w którymś z miesięcy, za które wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru, pracownik osiągnął niższe wynagrodzenie (...)
str. 59
4.
Ustalanie nowej podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
W razie ponownego powstania prawa do świadczenia chorobowego u tego samego pracodawcy, tj. wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego, nie ustala się nowej podstawy wymiaru, jeżeli (...)
str. 60
5.
Najniższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% (...)
str. 61
6.1.
Zaświadczenie lekarskie
Dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny lub pobytu w szpitalu jest zaświadczenie lekarskie (...)
str. 62
6.2.
Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3
Pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłków, oprócz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA lub zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (e-ZLA), przedkłada w ZUS zaświadczenie płatnika składek wystawione na (...)
str. 63
6.3.
Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15
Formularz ten stanowi wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Należy go przedłożyć każdorazowo przy ubieganiu się o wypłatę tego zasiłku. Do formularza dołącza się inne odpowiednie dowody (...)
str. 64
6.4.
Dowody do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Zasiłek macierzyński przysługuje m.in. ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Wypłacany jest przez okres: 20 tygodni (140 dni), w przypadku urodzenia (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.