Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Ulgi w rozliczeniu PIT za 2016 r.
Dodatek nr 5
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4
z dnia 20.02.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
LIMITY ODLICZEŃ ZA 2016 R.
1.
Odliczenia od dochodu
Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia Składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zapłacone na własne ubezpieczenia społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących lub potrącone przez płatnika ze środków podatnika, (...)
str. 3
2.
Odliczenia od podatku
Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłacone przez podatnika lub pobrane przez płatnika oraz składki (...)
str. 5
II.
ULGA REHABILITACYJNA
1.
Podatnicy uprawnieni do ulgi
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć od: dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej lub   przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz (...)
str. 6
2.
Źródło finansowania wydatków rehabilitacyjnych
Wydatek na cele rehabilitacyjne odliczyć może tylko ten podatnik, który faktycznie go poniósł z własnych środków. Prawo do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie przysługuje, jeżeli wydatki na cele (...)
str. 7
3.
Rodzaje wydatków podlegających odliczeniu
Z ulgi rehabilitacyjnej generalnie korzysta się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne. Jednak podatnicy osiągający dochody (przychody) z działalności gospodarczej oraz z najmu (...)
str. 8
4.
Dokumentowanie wydatków
Zasadą jest, że wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu ustala się na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Takim dowodem może być faktura albo inny dokument, na podstawie którego można ustalić m.in. (...)
str. 10
III.
ULGA INTERNETOWA
1.
Kto może skorzystać z ulgi?
Wydatki z tytułu użytkowania internetu poniesione w roku podatkowym można odliczać od: dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub   przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga (...)
str. 10
2.
Wysokość i rodzaj wydatków objętych ulgą
Z ulgi internetowej generalnie korzysta się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Jednak podatnicy osiągający dochody (przychody) z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy, (...)
str. 10
3.
Dokumentowanie poniesionych wydatków
Wydatki poniesione na użytkowanie sieci internet muszą być udokumentowane. Kwotę odliczenia ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie tych wydatków. Dokumenty te muszą wskazywać w szczególności: dane identyfikujące (...)
str. 11
IV.
ULGA Z TYTUŁU DAROWIZN
1.
Darowizna na cele pożytku publicznego
Od dochodu (przychodu) można odliczyć darowizny przekazane organizacjom określonym: a) w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), b) w przepisach regulujących działalność (...)
str. 11
2.
Darowizna na cele kultu religijnego
Pojęcie "kultu religijnego" nie zostało zdefiniowane na gruncie przepisów o podatku dochodowym. W znaczeniu powszechnym pojęcie to oznacza zewnętrzny aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych, całokształt czynności (...)
str. 12
3.
Darowizna na cele krwiodawstwa
Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania daje również darowizna na cele krwiodawstwa realizowana przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. (...)
str. 12
4.
Darowizny określone w ustawach szczególnych
Na podstawie przepisów regulujących stosunki Państwa z poszczególnymi Kościołami, z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wyłączone są również darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Prawo odliczenia darowizn dokonanych na ten cel (...)
str. 13
5.
Limit odliczenia
Wysokość odliczenia z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa jest limitowana. Niezależnie od tego, z odliczenia której darowizny podatnik korzysta, może odliczyć wartość faktycznie dokonanej darowizny, (...)
str. 13
6.
Dokumentowanie dokonanych darowizn
Wartość dokonanych darowizn musi być udokumentowana. Na sposób dokumentowania darowizny ma wpływ jej przedmiot i cel. Przedmiot darowizny Niezbędne dokumenty pieniężna - dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub (...)
str. 14
7.
Darowizny niepodlegające odliczeniu
Uprawnienie do odliczenia nie obejmuje darowizn poniesionych na rzecz: osób fizycznych,   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu (...)
str. 15
V.
ULGA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH NA IKZE
1.
Podatnicy uprawnieni do odliczania
Ulgę z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) stosuje się w zeznaniu rocznym. Wpłaty na IKZE podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) opodatkowanego: według skali podatkowej,   podatkiem liniowym, (...)
str. 15
2.
Zasady stosowania ulgi
Zasadą jest, że odliczeniu podlegają wyłącznie wpłaty dokonane w roku podatkowym. Oznacza to, że ulgą nie są objęte składki należne, a wyłącznie składki zapłacone. Aktualnie dla wszystkich oszczędzających na IKZE wysokość (...)
str. 16
3.
Dokumentowanie wydatków
Wysokość wydatków, które podatnik zamierza odliczyć od dochodu (przychodu) z tytułu wpłat na IKZE, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Dokument taki powinien zawierać w szczególności dane identyfikujące (...)
str. 16
VI.
ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ
1.
Kto ma prawo do ulgi?
Z ulgi na działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać podatnicy, którzy w 2016 r.: prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub według 19% stawki liniowej,   nie prowadzili działalności na terenie (...)
str. 16
2.
Warunki i zasady stosowania odliczenia
W ramach ulgi od podstawy opodatkowania odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej kosztami kwalifikowanymi. Za koszty te uznaje się wyłącznie koszty ściśle określone w przepisach (...)
str. 17
3.
Ograniczenia i wyłączenie prawa do odliczeń
Kwota odliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową jest limitowana. Kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie może przekroczyć: 30% kosztów z tytułu należności ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) oraz (...)
str. 18
4.
Moment realizacji ulgi
Ponoszone w trakcie roku podatkowego wydatki na działalność badawczo-rozwojową, zaliczone do kosztów kwalifikowanych, uprawnieni podatnicy mogą odliczyć dopiero w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 (art. 26e ust. 8 updof). Co do zasady, odliczenia dokonuje (...)
str. 18
VII.
ULGA NA DZIECI
1.
Podatnicy uprawnieni do ulgi
Warunkiem korzystania z ulgi na dzieci, tzw. ulgi prorodzinnej, jest osiągnięcie w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Ulga na dzieci odliczana jest od podatku. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu (...)
str. 19
2.
Ustalenie kwoty odliczenia
Kwotę odliczenia podatnicy ustalają odrębnie w odniesieniu do każdego dziecka, w stosunku do którego ulga im przysługuje. Obliczając tę kwotę podatnicy za każdy miesiąc, w którym wychowywali takie dziecko, stosują miesięczną stawkę (...)
str. 21
3.
Uzyskanie zwrotu nieodliczonej części ulgi
Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania zwrotu jej niewykorzystanej części. Jeżeli bowiem przysługująca podatnikowi kwota ulgi do odliczenia jest (...)
str. 23
4.
Dokumentowanie prawa do ulgi
Podatnicy uprawnieni do ulgi na dzieci powinni wskazać w PIT/O załączanym do zeznania PIT-36 lub PIT-37 liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia (...)
str. 24
VIII.
ULGA ABOLICYJNA
1.
Komu przysługuje ulga?
Ulgę abolicyjną mogą stosować podatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,   rozliczają w Polsce podatek obliczany według skali podatkowej lub podatek (...)
str. 24
2.
Zasady stosowania ulgi
Ulga abolicyjna odliczana jest od podatku. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym. W dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę oraz przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 25
IX.
PRZEKAZANIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 1% PODATKU
1.
Kto może przekazać 1% podatku?
Podatnicy mają możliwość przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty stanowiącej 1% podatku dochodowego należnego za 2016 r., wykazanego w zeznaniu podatkowym: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (...)
str. 26
2.
Wybór właściwej organizacji
Wsparcie organizacji pożytku publicznego wymaga złożenia przez podatnika wniosku o przekazanie 1% podatku. Wniosek taki stanowi integralną część każdego z wymienionych formularzy zeznań. Za wniosek uważa się wskazanie (...)
str. 27
3.
Ustalenie kwoty podatku, którą otrzyma OPP
We wniosku o przekazanie 1% podatku podatnicy muszą określić wysokość swojego wsparcia. Zadeklarowana kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego (lub korekty tego zeznania). (...)
str. 27
4.
Przekazanie środków przez urząd skarbowy
Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP nie wyczerpuje listy przesłanek, od których zależy jego skuteczność. Istotne jest również dochowanie ustawowego terminu określonego dla (...)
str. 27
X.
ULGI STOSOWANE NA ZASADZIE PRAW NABYTYCH
1.
Ulga na nabycie nowych technologii
Na mocy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767 ze zm.) uchylone zostały przepisy dotyczące stosowania ulgi z tytułu wydatków na nabycie nowych (...)
str. 28
2.
Ulga odsetkowa
Podatnicy uprawnieni do ulgi Od 2007 r. z ulgi odsetkowej w ramach tzw. praw nabytych mogą korzystać podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na realizację określonych inwestycji mieszkaniowych. Odliczeniu (...)
str. 30
3.
Ulga z tytułu systematycznego oszczędzania
Warunki kontynuacji ulgi Od 1 stycznia 2002 r. prawo do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania przysługuje dwóm grupom podatników. Po pierwsze, prawo do odliczania wydatków (...)
str. 33
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.