Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 30 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.938 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWOŚĆ KODEKS PRACY Z KOMENTARZEM REDAKCJI cena publikacji 20 zł brutto NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od kiedy wprowadzone zostaną paragony elektroniczne?
W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie (...)
str. 4
II.
Konsultacje podatkowe w sprawie należytej staranności w VAT
Ministerstwo Finansów poinformowało w dniu 3 lipca 2017 r. na swojej stronie internetowej o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Korygowanie danych w ewidencji VAT i JPK_VAT - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Zasady wystawiania faktur przez podatników zostały ściśle uregulowane w przepisach ustawy o VAT. Sporządzenie tego dokumentu ma na celu odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu danej transakcji. Może to być (...)
str. 6
IV.
Jakie transakcje można uznać za ciągłe - wyrok NSA
Podatnik wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT zobowiązany jest opodatkować dostawę towarów lub świadczenie usług w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 19a ustawy (...)
str. 7
V.
Moment wykonania usługi budowlanej w orzecznictwie NSA
1.
Zasady powstania obowiązku podatkowego od usług budowlanych
Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W (...)
str. 9
2.
Faktyczne wykonanie usługi a umowa zawarta z inwestorem
Podatnicy podpisujący umowę na roboty budowlane mają często wątpliwości dotyczące obowiązku podatkowego w VAT, przede wszystkim ze względu na trudność z ustaleniem momentu, w którym (...)
str. 9
VI.
Zwolnienie z VAT usług związanych z obsługą kart płatniczych - interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2017 r. uchylony został art. 43 ust. 13 i 14 zwalniający z podatku VAT niektóre usługi (...)
str. 12
VII.
Od 22 września 2017 r. systemem monitorowania drogowego przewozu towarów zostaną objęte oleje roślinne
Obowiązująca od 18 kwietnia 2017 r. ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) nałożyła na (...)
str. 13
1.
Rozliczenie podatku VAT w deklaracji
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający podatek VAT, u którego w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym musi podjąć (...)
str. 15
2.
Warunki skrócenia terminu zwrotu VAT
Pewnego rodzaju przywilejem dla podatników jest możliwość otrzymania zwrotu w terminie przyspieszonym do 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Aby otrzymać zwrot w tak krótkim (...)
str. 16
3.
Dłuższy termin zwrotu przy braku czynności opodatkowanych
Najdłuższym z ustawowych terminów zwrotu jest termin 180-dniowy, liczony od dnia złożenia deklaracji przez podatnika. Na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, podatnik, (...)
str. 16
4.
Czy firmy budowlane mają przywileje w zakresie terminu zwrotu?
Zasadą jest, że dostawa towarów czy świadczenie usług opodatkowane są podatkiem VAT przez sprzedawcę, który wykonaną czynność dokumentuje fakturą. Od zasady tej istnieją wyjątki, określone (...)
str. 17
IX.
Rozliczanie VAT metodą kasową - odpowiedzi na pytania Czytelników
1.
Zapłata za usługę otrzymana po utracie prawa do kasowej metody rozliczeń
Do końca 2016 r. rozliczałem VAT metodą kasową jako mały podatnik. W 2017 r. nie mam już statusu małego podatnika i rozliczam VAT według zasad (...)
str. 19
2.
Miesięczne rozliczanie VAT a stosowanie metody kasowej
W kwietniu 2017 r. będąc małym podatnikiem rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej i złożyłam zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). Z uwagi na obowiązuje przepisy składam miesięczne deklaracje VAT. (...)
str. 20
3.
Termin wysyłania JPK_VAT przy kwartalnym rozliczaniu VAT
Spółka korzystając ze statusu małego podatnika stosująca kasową metodę rozliczeń składa kwartalne deklaracje VAT-7K. Od 1 stycznia 2018 r. będzie zobowiązana do przesyłania JPK_VAT. Czy (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż towarów oraz usług zwolnionych przedmiotowo z ewidencjonowania w kasie fiskalnej
Od kwietnia 2017 r. prowadzimy działalność w zakresie usług mycia okien w budynkach przemysłowych, biurowcach (na wysokościach) na rzecz innych przedsiębiorców. Usługi te świadczymy także (...)
str. 22
2.
Zawieszenie działalności gospodarczej a zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy
W styczniu 2017 r. rozpocząłem ewidencjonowanie obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Przy jej zakupie skorzystałem z przysługującej mi ulgi. Obecnie zamierzam zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą (...)
str. 24
3.
Rozliczenie przysługującej ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej
W związku z przekroczeniem limitu obrotów kupiłam kasę fiskalną i spełniłam wszystkie warunki umożliwiające skorzystanie z przysługującej z tego tytułu ulgi. W rozliczeniu za czerwiec (...)
str. 26
4.
Kasa fiskalna u notariusza
Jestem notariuszem i świadczę usługi m.in. na rzecz osób prywatnych. Czy mogę korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy, w przypadku gdy (...)
str. 28
5.
Usługi związane z hodowlą zwierząt - stawka VAT, kasa rejestrująca
Podatnik (kowal) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podkuwania koni i korekcji kopyt (PKD 01.62.Z). Jaką stawkę VAT należy zastosować dla tego typu usług? Czy świadcząc (...)
str. 28
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami
Zgodnie z generalną zasadą, miejsce świadczenia usług ustala się w oparciu o miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, bądź (...)
str. 30
2.
Definicja nieruchomości i katalog usług z nimi związanych
Unijny prawodawca chcąc zapewnić jednolity sposób opodatkowania tych usług wprowadził do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki (...)
str. 31
3.
Opodatkowanie usług udostępniania sprzętu do przeprowadzania prac na nieruchomościach
Unijny ustawodawca wyjaśnił również sposób opodatkowania usług polegających na udostępnianiu usługobiorcy sprzętu służącego do przeprowadzania prac dotyczących nieruchomości. W tym celu dodany został art. 31b (...)
str. 33
XII.
Zakup usług od zagranicznej firmy obciążonych podatkiem VAT
Spółka nabyła od zagranicznej firmy subskrypcję licencji na okres od 30 maja br. do 29 maja 2018 r. Na dzień wystawienia faktury spółka nie była (...)
str. 34
1.
Warunki uznania zakupu za import usług
Generalnie zakup usług od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia ustalone na podstawie odrębnych przepisów znajduje się w Polsce, zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT. Jak stanowi (...)
str. 34
2.
Obowiązek podatkowy przy imporcie subskrypcji licencji
W związku z tym, że dla importu usług, ustawodawca nie przewidział odmiennych regulacji, podatnicy stosują te same zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, które obowiązują (...)
str. 36
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Transakcja łańcuchowa realizowana w Polsce
Polska firma sprzedała niemieckiemu przedsiębiorcy towar, który został odsprzedany innej polskiej spółce. Towar transportowany był bezpośrednio pomiędzy pierwszym polskim podatnikiem a ostatnim i nie opuścił (...)
str. 37
2.
Usługi na powierzonym materiale świadczone poza granicami kraju
Prowadzę działalność gospodarczą, która polega na produkcji z powierzonego materiału elementów do mostów. Usługi świadczę u zlecającego usługę. Jak opodatkować wykonane świadczenie, jeśli usługobiorcą będzie (...)
str. 38
3.
Obsługa spedycyjna transportu międzynarodowego
Otrzymaliśmy zlecenie od polskiej firmy na obsługę spedycyjną kontenera na trasie państwo trzecie - Polska. W jaki sposób opodatkować tę usługę? Miejsce świadczenia usług spedycyjnych (...)
str. 40
4.
Odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej przez zagranicznego usługodawcę
Dokonaliśmy zakupu biletu lotniczego na przelot krajowy od zagranicznego przewoźnika. Otrzymaliśmy od niego fakturę z polskim podatkiem VAT. Czy możemy odliczyć zapłacony zagranicznemu przewoźnikowi podatek? (...)
str. 40
5.
Transport towarów tranzytem przez Polskę pomiędzy państwami spoza UE
Zakupiliśmy od zagranicznej firmy usługę transportu towarów pomiędzy dwoma państwami spoza UE. Trasa transportu przebiega tranzytem przez terytorium Polski. W jaki sposób opodatkować ten zakup? (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Podmioty składające kaucję gwarancyjną
Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych (tj. towarów wymienionych w załączniku nr 13 do (...)
str. 43
2.
Wysokość kaucji gwarancyjnej
Wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej odpowiadać powinna co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w (...)
str. 44
3.
Wykaz podmiotów dokonujących dostaw, które złożyły kaucję
Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów wrażliwych, które złożyły kaucję gwarancyjną prowadzony jest w formie elektronicznej i udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów. Podmiot powinien (...)
str. 45
4.
Jak sprawdzić, czy podatnik znajduje się w wykazie podmiotów, które wpłaciły kaucję gwarancyjną?
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w serwisie "Kaucja gwarancyjna" znajduje się wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Kto rozlicza VAT według procedur szczególnych?
Co do zasady czynni podatnicy VAT rozliczając podatek VAT za dany okres, wykazują w deklaracji kwotę podatku należnego od wykonanych czynności opodatkowanych tym podatkiem i (...)
str. 47
1.
Jak opodatkować sprzedaż towarów używanych w systemie marży?
Jednym z przykładów stosowania szczególnej procedury opodatkowania podatkiem VAT jest sprzedaż przez podatnika towarów używanych, zdefiniowanych w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o (...)
str. 47
2.
Usługi turystyki
Usługi w zakresie turystyki zgodnie z art. 119 ustawy o VAT opodatkowane są na zasadach szczególnych. W przypadku świadczenia tych usług składających się z całego (...)
str. 48
3.
Zaliczka na poczet transakcji opodatkowanej marżą
Podatnicy mają często wątpliwości, w jaki sposób powinni opodatkować podatkiem VAT otrzymane zaliczki w sytuacji gdy dotyczą one towarów, w stosunku do których stosuje się (...)
str. 49
4.
Jak rozliczają VAT rolnicy ryczałtowi?
Rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Zasady prowadzenia rejestru VAT - wzór ewidencji sprzedaży VAT
Obowiązek prowadzenia ewidencji to jeden z podstawowych wymogów, jakie ustawodawca nałożył na podatników VAT, zaś dane, jakie powinny one zawierać mają przede wszystkim umożliwić prawidłowe (...)
str. 51
1.
NIP kontrahenta w ewidencji VAT
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 0461-ITPP1.4512.761.2016.1.MN stwierdził, że w przypadku transakcji, których stroną będzie kontrahent (...)
str. 52
2.
Określenie przedmiotu transakcji
Jeśli chodzi o wymóg prezentacji w rejestrze VAT przedmiotu transakcji, to zauważyć należy, że ww. przepis art. 109 ust. 3 ustawy o VAT poza wskazaniem (...)
str. 52
3.
Wykazanie podatku do zapłaty lub do przeniesienia
Z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wynika, iż ewidencja VAT powinna m.in. zawierać dane niezbędne do określenia kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Zasady korzystania ze zwolnienia z akcyzy dla zakładów energochłonnych od 1 lipca 2017 r.
Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r. zwalnia się od akcyzy czynności (...)
str. 57
1.
Zakład energochłonny w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym
Zakładem energochłonnym w myśl art. 31a ust. 7 ww. ustawy może być całe przedsiębiorstwo lub też jedynie zorganizowana część przedsiębiorstwa (rozumiana jako organizacyjnie i finansowo (...)
str. 57
2.
System prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska
Ustawodawca w art. 31c ustawy o podatku akcyzowym wymienia enumeratywnie systemy, które są uznawane za prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia (...)
str. 59
3.
Obowiązek potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych na dokumencie dostawy
Należy również pamiętać, że stosownie do art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, warunkiem zwolnienia z akcyzy sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Termin odliczenia VAT
Na potrzeby prowadzonej działalności w marcu 2017 r. nabyliśmy usługę serwisową. Wystawioną z tego tytułu fakturę sprzedaży w dniu 24 marca br. otrzymaliśmy - zgodnie (...)
str. 60
2.
Częściowe wykonanie roboty budowlanej a prawo do odliczenia VAT przez nabywcę
W związku z realizowaną inwestycją spółka podpisała umowę z wykonawcą instalacji. Wykonawca na podstawie comiesięcznych protokołów wykonania prac obciąża nas fakturą dokumentującą faktycznie wykonane prace w danym okresie. Faktura (...)
str. 60
3.
Zastosowanie współczynnika i prewspółczynnika do sprzedaży dokonywanej przez samorządową jednostkę budżetową
Szkoła, która jest samorządową jednostką budżetową, posiada stołówkę oraz pływalnię. Zarówno stołówka, jak i pływalnia świadczą na rzecz uczniów, pracowników oraz odbiorców zewnętrznych usługi zwolnione (...)
str. 62
4.
Rezygnacja z VAT w trakcie świadczenia usługi budowlanej
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Do końca 2016 r. byłem podatnikiem czynnym. Od 1 stycznia 2017 r. wybrałem zwolnienie podmiotowe z VAT. Jednocześnie (...)
str. 64
5.
Wycofanie z firmy samochodu zakupionego od osoby fizycznej
W 2015 r. kupiłem samochód osobowy od osoby fizycznej (nie odliczyłem podatku VAT). Następnie pojazd ten wprowadziłem do ewidencji środków trwałych firmy. W lipcu 2017 (...)
str. 65
6.
Moment odliczenia VAT z faktury za media
W dniu 10 lipca 2017 r. podatnik otrzymał fakturę za media, wystawioną 30 czerwca z terminem płatności do 28 lipca 2017 r. Czy w przypadku (...)
str. 66
7.
Rezygnacja kontrahenta z transakcji a możliwość anulowania faktury
W dniu 10 lipca 2017 r. wystawiłem fakturę dokumentującą sprzedaż towaru dla kontrahenta, ale wystawionej faktury nie zdążyłem wysłać na adres nabywcy. Następnego dnia klient (...)
str. 67
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
VIII.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT podróżnym
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2017 r., pod poz. 1248, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.