Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 5 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 3.02.2023 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.315 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Wszystko o zwrotach w podatku VAT
Dodatek nr 15
do Poradnika VAT nr 21
z dnia 10.11.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZWROT BEZPOŚREDNI NADWYŻKI PODATKU NALICZONEGO NAD NALEŻNYM
1.
Jak rozliczyć nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym?
O sposobie rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy decyduje podatnik, poprzez odpowiednie zadeklarowanie kwoty tej nadwyżki w deklaracji VAT. Może on nadwyżkę tę (...)
str. 3
2.
Przyspieszony termin zwrotu na wniosek podatnika
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którym przysługuje - zgodnie z przepisami ustawy o VAT - prawo do odliczenia podatku naliczonego - mogą w niektórych przypadkach otrzymać zwrot w terminie przyspieszonym. (...)
str. 4
3.
Wniosek o zwrot podatku w terminie przyśpieszonym - VAT-ZT
Podstawą dokonania zwrotu w terminie 25 dni jest wniosek, który podatnik musi złożyć wraz z deklaracją, w której wykazuje kwotę zwrotu. Przepisy ustawy o VAT nie określają szczegółowo formy (...)
str. 5
4.
Brak czynności opodatkowanych VAT a termin zwrotu
Zwrot bezpośredni przysługuje również podatnikom w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonali oni czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednak w myśl art. 87 ust. 5a ustawy o VAT zwrot w takim (...)
str. 7
5.
Krótszy termin zwrotu bez wniosku podatnika - projekt zmian do ustawy o VAT
W niektórych przypadkach zbyt długie oczekiwanie na zwrot bezpośredni podatku VAT może spowodować problemy finansowe podatników. Kwestia ta była przedmiotem szerokich dyskusji m.in. w odniesieniu do firm (...)
str. 8
6.
Jak organ podatkowy weryfikuje zasadność zwrotu?
Podatnik składający deklarację VAT, w której wykaże kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy musi liczyć się z tym, że organ podatkowy dokona (...)
str. 9
7.
Korekta deklaracji wydłuża termin zwrotu VAT
Ustawodawca nie uzależnił prawa do korekty deklaracji od faktu otrzymania przez podatnika zwrotu wynikającego z pierwotnej deklaracji. Jeżeli zatem konieczna jest korekta deklaracji VAT, w której wykazano (...)
str. 9
8.
Zobowiązania w innych podatkach a zwrot VAT
Przy najdłuższym z terminów oczekiwania na zwrot bezpośredni, warto aby podatnik rozważył możliwość pewnego rozwiązania umożliwiającego rozliczenie nadwyżki w krótszym czasie. Kwota podatku naliczonego może być - (...)
str. 10
9.
Zwrot VAT w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
Zgodnie z art. 14 ust. 9a ustawy o VAT, osobom fizycznym zaprzestającym wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz osobom, które były wspólnikami likwidowanych spółek, przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego (...)
str. 11
10.
Jak spółka cywilna może rozliczyć nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym?
W myśl art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego (...)
str. 12
II.
ZWROT KWOTY WYDATKOWANEJ NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH
1.
Jak czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę przysługującą na zakup kas fiskalnych?
Na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku (...)
str. 13
1.1.
Rozliczenie ulgi przy nadwyżce podatku należnego nad naliczonym
Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń, podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny wyższy od podatku naliczonego, mogą dokonać odliczenia z tytułu nabycia kas rejestrujących, (...)
str. 14
1.2.
Realizacja ulgi przez podatników, którzy wykazują podatek należny w wysokości niższej bądź równej podatkowi naliczonemu
W myśl § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie odliczeń, podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny niższy lub równy podatkowi naliczonemu, mogą otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na (...)
str. 15
1.3.
Skorzystanie z ulgi przez podatników, u których na przemian występuje zobowiązanie i zwrot podatku
W prowadzonej działalności gospodarczej często zdarzają się sytuacje, że podatnik w deklaracji podatkowej w jednym miesiącu wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, a w drugim występuje u niego zobowiązanie podatkowe (...)
str. 16
2.
Realizacja ulgi przez podatnika zwolnionego z VAT
Sposób rozliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT uregulowany został w art. 111 ust. 5 ustawy. W myśl tego przepisu podatnik, który rozpoczął (...)
str. 18
III.
ZASADY ZWROTU PODATKU VAT PODMIOTOM DOKONUJĄCYM IMPORTU TOWARÓW
Podatnicy, którzy dokonują importu towarów, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku z uwzględnieniem obowiązujących stawek z zastrzeżeniem art. 33b (który dotyczy podatników stosujących odprawę scentralizowaną). (...)
str. 19
IV.
ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM - VAT REF
1.
Kto może wnioskować o zwrot podatku VAT?
O zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie unijnym ma prawo ubiegać się podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Podatek, o zwrot którego może on wystąpić, zawarty jest (...)
str. 20
2.
Jak wypełnić formularz VAT-REF?
Aby odzyskać podatek VAT zapłacony na terytorium innego państwa członkowskiego, podatnicy muszą złożyć stosowny wniosek. Zakres danych jaki powinien się w tym wniosku znaleźć określa rozporządzenie (...)
str. 21
3.
W jaki sposób aplikować o zwrot podatku VAT?
Wniosek należy złożyć do administracji podatkowej państwa członkowskiego zwrotu, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 30 września roku następującego (...)
str. 23
V.
ZWROT PODATKU VAT PODMIOTOM SPOZA UE
Podatnicy, którzy nabywają towary lub usługi za granicą, nie mają możliwości odliczenia podatku VAT, który zapłacili w innym państwie. Zasada neutralności podatku VAT wymaga jednak, aby (...)
str. 25
1.
Podmioty uprawnione do żądania zwrotu
Generalnie o zwrot podatku VAT mogą ubiegać się: podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub (...)
str. 25
2.
Zasada wzajemności
Należy zwrócić uwagę na § 4 rozporządzenia, który wskazuje, iż zwrot podatku, w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państw trzecich, przysługuje na zasadzie wzajemności. Wyjaśnienia dotyczącego stosowania zasady (...)
str. 26
3.
Wymogi formalne dotyczące składania wniosków o zwrot VAT
Wnioskodawca może wystąpić o zwrot podatku za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie 3 miesiące (...)
str. 27
4.
Termin dokonania zwrotu
W przepisach § 9-§ 11 rozporządzenia określono terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku oraz wskazano sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie. Generalnie przepisy te nakładają na (...)
str. 28
VI.
ZWROT VAT PODRÓŻNYM - SYSTEM TAX FREE
1.
Podmioty uprawnione do dokonywania zwrotów
Zgodnie z art. 127 ustawy o VAT, zwrot podatku zapłaconego przez podróżnego przy nabyciu towarów na terytorium Polski dokonywany jest przez sprzedawcę towaru, lub przez podmiot, którego przedmiotem (...)
str. 29
2.
Opinia rzecznika generalnego TSUE
Rzecznik generalny TSUE wydał w dniu 7 września 2017 r. opinię w tej sprawie, która nie jest wprawdzie wiążąca dla Trybunału, ale sędziowie bardzo często kierują się wskazówkami (...)
str. 30
3.
Warunki otrzymania zwrotu VAT przez podróżnych
System zwrotu VAT podróżnym, zwany TAX FREE stosowany jest w dość wąskim zakresie. Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje (...)
str. 32
4.
Dokument, znak i stempel stosowany w systemie TAX FREE
Ustawodawca nie określił wzoru dokumentu wystawianego przez sprzedawcę, jednak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach (...)
str. 33
VII.
ZWROT VAT W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Zwrot w deklaracji złożonej po terminie
Czy w sytuacji gdy złożyłem deklarację VAT-7 po upływie ustawowego terminu, mam prawo do otrzymania bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym? Z art. 99 ust. 1 i 2 ustawy (...)
str. 34
2.
Czy 180-dniowy termin zwrotu można przedłużyć?
Czy organ podatkowy może przedłużyć zgodnie z obowiązującymi przepisami najdłuższy z możliwych terminów zwrotu? Z reguły przedłużenie dotyczy najkrótszego z możliwych terminów zwrotu, czyli terminu 25-dniowego od dnia złożenia (...)
str. 34
3.
Różne terminy zwrotu w jednej deklaracji
Czy w jednej deklaracji VAT mogę "podzielić" kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i wykazać ją w części do zwrotu w terminie 60 dni, a w części dotyczącej zapłaconych faktur (...)
str. 34
4.
Zwrot VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
W dniu 4 października 2017 r. podatnik zawiesił działalność gospodarczą. W tym samym dniu otrzymał fakturę za leasing samochodu. Czy w deklaracji VAT-7 za październik 2017 r. podatnik powinien wykazać (...)
str. 35
5.
Nabycie towarów objętych odwrotnym obciążeniem a zwrot w terminie 60 dni
Nasza firma wykazuje w deklaracji VAT-7 jedynie podatek należny ponieważ dokonuje tylko sprzedaży towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Czy możemy ubiegać się o zwrot w terminie 60 dni (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.