Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Ewidencje prowadzone dla potrzeb podatku VAT
Dodatek nr 10
do Poradnika VAT nr 13
z dnia 10.07.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
EWIDENCJE STOSOWANE PRZEZ PODATNIKÓW VAT CZYNNYCH
Podatnicy VAT zarejestrowani jako tzw. podatnicy VAT czynni - czyli rozliczający podatek od towarów i usług i składający deklaracje VAT - zobowiązani są, w myśl art. 109 ust. 3 ustawy (...)
str. 3
1.
Ewidencja sprzedaży
Ewidencja sprzedaży prowadzona jest w celu prawidłowego wyliczenia kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, dlatego też zapisy powinny być dokonywane chronologicznie, zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego. (...)
str. 3
2.
Ewidencja zakupu
Ewidencja zakupu prowadzona jest w celu określenia wysokości podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu w danym okresie rozliczeniowym. Ujmuje się w niej oryginały otrzymanych faktur zakupu i faktur korygujących, dokumenty celne. (...)
str. 5
3.
Prowadzenie ewidencji zakupu przy tzw. działalności mieszanej
Podatnik, który prowadzi działalność zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną z VAT lub też ogólniej - działalność uprawniającą do odliczania VAT i nieuprawniającą do tego odliczania ma dodatkowe obowiązki (...)
str. 6
4.
Rejestrowanie sprzedaży przez detalistów zwolnionych z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
Podatnicy podatku VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, z zasady mają obowiązek stosować kasy rejestrujące. Dane (...)
str. 7
4.1.
Działalność handlowo-usługowa
W sytuacji, gdy podatnik zwolniony jest z obowiązku stosowania kas rejestrujących rozliczanie podatku należnego może być dokonywane w oparciu o regulacje zawarte w art. 84 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, (...)
str. 8
4.2.
Działalność gastronomiczna
Podatnik świadczący usługi gastronomiczne, który nie ma obowiązku stosowania kasy rejestrującej, musi prowadzić bardziej szczegółową ewidencję sprzedaży w porównaniu do ewidencji dotyczącej działalności handlowej. Powodem tego (...)
str. 10
II.
REJESTROWANIE SPRZEDAŻY PRZEZ PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH Z PODATKU VAT
Podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT to podmioty, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, nazwane przez ustawodawcę "drobnymi przedsiębiorcami". Drobnym przedsiębiorcą jest podmiot, u którego wartość (...)
str. 11
III.
EWIDENCJONOWANIE CZYNNOŚCI ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTOWO Z VAT
Obowiązki ewidencyjne zostały uregulowane odrębnie w stosunku do podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT, na podstawie art. 43 ustawy o VAT, oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów (...)
str. 13
IV.
STOSOWANIE UPROSZCZONEJ EWIDENCJI
1.
Wykorzystanie ewidencji VAT przez podatników stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Podatnicy zwolnieni z obowiązku stosowania kas rejestrujących i rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych, mogą przenosić dane zawarte w ewidencji sprzedaży VAT do księgi przychodów i rozchodów. Zezwala na (...)
str. 14
2.
Stosowanie ewidencji VAT przez podatników rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego
Podatnik zwolniony z obowiązku stosowania kas rejestrujących i rozliczający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może zrezygnować z prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów dla celów tego podatku i stosować (...)
str. 15
V.
EWIDENCJA U PODATNIKÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RUCHOMYM MAJĄTKU RZECZOWYM
Nie naruszając zasad prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT, w odniesieniu do usług na ruchomym majątku rzeczowym przepisy wymuszają na podatnikach ewidencjonowanie elementów innych, niż to (...)
str. 16
VI.
PODATNICY NIEMAJĄCY OBOWIĄZKU OPODATKOWANIA WNT
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru występuje w sytuacji, gdy towar sprzedawany jest z jednego z krajów Wspólnoty na rzecz podmiotu polskiego, zobowiązanego do rozliczenia podatku należnego od dokonanego nabycia. Z WNT (...)
str. 17
VII.
OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE PODATNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH PROCEDUR ROZLICZANIA PODATKU VAT
Niektóre grupy podatników - w zakresie wykonywanych czynności - uprawnione zostały bądź obowiązane do stosowania szczególnych procedur przy rozliczaniu podatku od towarów i usług. Procedury szczególne wprowadzone (...)
str. 18
1.
Usługi turystyki
Usługi w zakresie turystyki zgodnie z art. 119 ustawy o VAT opodatkowane są na zasadach szczególnych. W przypadku świadczenia tych usług składających się z całego szeregu usług cząstkowych, nabywanych najczęściej od (...)
str. 18
2.
Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Do dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od: podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej lub   podatnika VAT bądź podatnika od (...)
str. 19
3.
Obrót złotem inwestycyjnym
W myśl art. 121 ustawy o VAT, szczególne procedury dotyczą dostaw złota inwestycyjnego czyli: 1) złota w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złota reprezentowanego (...)
str. 20
4.
Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze
Usługi elektroniczne, zaliczane do usług niematerialnych, traktowane są w ustawie o VAT w sposób szczególny. Aby zapobiec ewentualnym konfliktom pomiędzy podmiotami z krajów Wspólnoty, a podmiotami z krajów spoza Wspólnoty w zakresie (...)
str. 21
5.
Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne określone są w art. 135, 136 i 138 ustawy o VAT i dotyczą transakcji, które spełniają łącznie poniższe warunki: w obrocie uczestniczy trzech różnych podatników VAT,   każdy (...)
str. 21
6.
Obowiązki ewidencyjne przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju mamy do czynienia wtedy, gdy sprzedawcą towaru będzie polski podatnik VAT, zaś nabywcą podmiot z kraju członkowskiego Wspólnoty, który nie będzie (...)
str. 22
VIII.
REJESTROWANIE USŁUG, KTÓRYCH MIEJSCE OPODATKOWANIA ZNAJDUJE SIĘ POZA TERYTORIUM KRAJU
W myśl art. 109 ust. 3a ustawy o VAT, podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez (...)
str. 23
IX.
EWIDENCJA W MAGAZYNIE KONSYGNACYJNYM
Magazynem konsygnacyjnym jest wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez (...)
str. 23
X.
OBOWIĄZEK EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH
1.
Zwolnienia z obowiązku użytkowania kas fiskalnych
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (...)
str. 24
1.1.
Zwolnienia podmiotowe
? Zwolnienie ze względu na wysokość osiąganych obrotów Limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących (...)
str. 24
1.2.
Zwolnienie ze względu na udział sprzedaży zwolnionej w ogólnych obrotach
Podatnicy kontynuujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do końca (...)
str. 26
1.3.
Zwolnienia przedmiotowe
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. bez względu na wysokość obrotu i bez względu na to, (...)
str. 28
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania
Na mocy ww. § 4 rozporządzenia, zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się m.in. w przypadku: 1) dostaw: gazu płynnego,   sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, (...)
str. 28
3.
Ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej
W myśl art. 111 ust. 3a ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do: dokonywania wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawania (...)
str. 31
4.
Sprzedaż towarów w systemie marży
Podatnik dokonujący sprzedaży towarów, dla których podstawą opodatkowania jest marża stosownie do art. 111 ust. 3b ustawy o VAT ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz (...)
str. 31
5.
Rejestrowanie zaliczki w kasie fiskalnej
Obowiązek podatkowy - co do zasady - powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część (...)
str. 32
6.
Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej
W praktyce częste są sytuacje wymagające korekty sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej, np. w związku z popełnionym błędem wpływającym na kwotę obrotu i podatku należnego, wymianą lub zwrotem towaru itp. (...)
str. 33
6.1.
Zwroty towarów i uznane reklamacje
Z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas wynika, że w kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. W przypadku zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów czy (...)
str. 33
6.2.
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
Zasady dokonywania korekty obrotu w związku z popełnieniem tzw. oczywistych pomyłek zostały uregulowane w § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas. W myśl tego przepisu, w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.