Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Obliczanie współczynnika do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - stanowisko resortu pracy
Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się przy użyciu współczynnika. Stosownie do przepisu § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika użytkującego pojazd służbowy do celów prywatnych
Kilku pracownikom firma bezpłatnie udostępnia samochody służbowe do celów prywatnych. Jak rozliczyć składki ZUS od tego przychodu? Szczególnie chodzi o składki finansowane przez pracodawcę. Podstawę wymiaru (...)
str. 5
2.
Opłacanie składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę wynagradzanego w stawce akordowej
Spółka z o.o. zatrudnia zleceniobiorcę. Z tytułu umowy zlecenia podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie wynagrodzenie zostało określone w stawce akordowej. W styczniu 2016 r. ze względu na (...)
str. 7
3.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2016 r.
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły (...)
str. 8
4.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej z działalności lub współpracy osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Osoba prowadząca działalność gospodarczą lub współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności pobierająca równocześnie zasiłek macierzyński, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z działalności (odpowiednio współpracy), a jedynie dobrowolnie - (...)
str. 10
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Dokumenty rozliczeniowe za pracownicę, której zasiłek macierzyński został podwyższony do kwoty świadczenia rodzicielskiego
Pracownica zatrudniona na część etatu w grudniu 2015 r. urodziła dziecko i od dnia porodu pobiera zasiłek macierzyński. Ponieważ kwota zasiłku jest niższa od świadczenia rodzicielskiego od 1 (...)
str. 13
2.
Przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach/świadczeniach wykazanych w raportach za 2015 r.
Czy płatnik składek, który w 2015 r. przekazywał ubezpieczonym miesięczne informacje o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych musi dodatkowo wydać im informacje roczne? Nie, chyba że ubezpieczony zwróci się (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Prowizja i premia od wartości sprzedaży w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie akordowe, prowizję oraz premię. Wysokość prowizji obliczamy procentowo od wynagrodzenia za pracę przysługującego za dany miesiąc, natomiast premię przyznajemy jako procent wartości (...)
str. 17
2.
Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
1) Zakład pracy dofinansowuje 90% wartości abonamentu medycznego m.in. osobom wykonującym umowy zlecenia. Od kwoty dofinansowania opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie (...)
str. 18
3.
Obliczanie zasiłku dla przedsiębiorcy deklarującego podwyższoną podstawę wymiaru składek
Od kilku miesięcy prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Jako podstawę wymiaru składek deklaruję kwotę 7.000 zł. W lutym br. mam planowany zabieg, (...)
str. 20
4.
Wyrównanie zasiłku po zwrocie nadpłaconych składek w związku z przekroczeniem rocznego limitu podstawy
W ostatnich trzech miesiącach 2015 r. rozliczyliśmy za pracownika składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mimo przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia. Obecnie dokonaliśmy korekty (...)
str. 21
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zrozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie (...)
str. 22
1.1.
Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego
1) Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w razie: urodzenia dziecka: za okres przed porodem - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określającym przewidywaną datę porodu; od dnia (...)
str. 23
1.2.
Zasiłek dla ojca dziecka za okres urlopu macierzyńskiego
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ojcu dziecka w przypadku skrócenia pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka: lp. okoliczności wypłaty zasiłku dowody wymagane do wypłaty zasiłku (...)
str. 25
1.3.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
Dokumenty do wypłaty kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego to: oświadczenie ubezpieczonego, w którym wskazuje czy zasiłek macierzyński przysługuje mu z więcej niż jednego tytułu, a jeżeli tak, to który (...)
str. 26
1.4.
Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, gdy zasiłek macierzyński za okres bezpośrednio poprzedzający okres objęty wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego był pobierany: przez tego (...)
str. 27
1.5.
Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego należy przedłożyć: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka albo kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem (...)
str. 29
V.
Emerytury i renty
1.
Do końca lutego br. emeryci i renciści oraz podmioty ich zatrudniające przekazują do ZUS informację o przychodach z pracy zarobkowej
Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przekształcenie umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony
Zatrudniliśmy pracownika na czas określony do 2020 r. Czy umowa ta przekształci się w umowę na czas nieokreślony, a jeżeli tak, to czy w celu uniknięcia tego skutku, powinniśmy (...)
str. 35
2.
Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na czas określony
Umowa na czas określony pracownicy urodzonej 10 maja 1955 r. ma trwać do 31 sierpnia 2016 r. Umowa zawiera klauzulę o dopuszczalności jej wypowiedzenia. Czy możemy rozwiązać ją (...)
str. 37
3.
Krytyka przełożonego jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
Podczas zebrania pracowników, jeden z nich w sposób wulgarny zarzucił przełożonemu oszustwa w rozliczaniu materiałów i działanie na szkodę firmy. Te same oskarżenia powtarzał później wśród pracowników, a następnie złożył (...)
str. 38
4.
Powierzenie pracownikowi określonej funkcji aneksem do umowy o pracę
Powierzając pracownikowi funkcję brygadzisty, sporządziliśmy aneks do umowy o pracę, która rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta, a pracownik otrzyma kolejną umowę. Czy zapis o pełnieniu (...)
str. 39
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zasady zlecania pracownikom dyżurów pełnionych w domu
Od przyszłego miesiąca zamierzamy wprowadzić w firmie tzw. dyżury weekendowe. Będą one pełnione przez pracowników w domu, za wynagrodzeniem w kwocie 200 zł za dyżur. Czy postanowienie w tej kwestii (...)
str. 40
2.
Roszczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o dzień wolny za sobotnie święto
Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracujący tylko w niektóre dni tygodnia, wystąpili z roszczeniem o dzień wolny za ubiegłoroczne grudniowe święto, które przypadło w sobotę. Czy ich żądanie (...)
str. 42
3.
Zaliczanie okresu szkolenia w dniu wolnym od pracy do czasu pracy
Czy pracownik odbywający kilkudniowe szkolenie wyjazdowe, obejmujące m.in. dzień wolny z tytułu planowania zadań w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, ma prawo do rekompensaty w postaci innego dnia wolnego? (...)
str. 43
4.
Harmonogramy czasu pracy kierowców samochodów dostawczych o szczególnym przeznaczeniu
Czy pracodawca może ustalić dla kierowców cystern, zatrudnionych przy odbiorze mleka z gospodarstw rolnych, harmonogram przewidujący 8 kolejnych dni pracy, a następnie 4 dni wolne? Jak na (...)
str. 45
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Kwalifikowanie i rekompensowanie pracy wykonywanej poza rozkładem
1) Pracownik zatrudniony w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym, licząc od stycznia każdego roku, w pierwszym miesiącu ubiegłego okresu wielokrotnie pracował po godzinach rozkładowej pracy. W tym samym miesiącu zachorował (...)
str. 46
2.
Ustalanie prawa i podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
1) Nauczycielka zatrudniona przez cały ubiegły rok nie przepracowała ani jednego dnia z powodu kilkutygodniowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz urlopów związanych z rodzicielstwem. Czy nabyła (...)
str. 49
3.
Wynagrodzenie za pracę nadliczbową w samorządzie
Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracownika samorządowego, którego płacę określono stałą stawką miesięczną i dodatkami stażowym oraz za dodatkowe czynności? Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (...)
str. 51
4.
Wpływ wydłużonych okresów wypowiedzenia umowy na czas określony na wysokość odszkodowań
Konsekwencją nowelizacji Kodeksu pracy, która zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r., wydłużającej okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas określony, będzie podwyższenie odszkodowań związanych z rozwiązaniem stosunków (...)
str. 52
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Informacja o wykorzystaniu dni wolnych na dziecko do lat 14 w treści świadectwa pracy
Pracownik będący w okresie wypowiedzenia, w styczniu br. dwukrotnie korzystał ze zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (5 godz. i 3 godz.). Czy i w jaki sposób podać (...)
str. 53
2.
Świadczenia dla pracowników młodocianych z tytułu dokształcania teoretycznego
Pracodawca zatrudnia pracowników młodocianych (uczniów szkoły zawodowej) na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Są oni oddelegowywani na kurs dokształcania w zakresie teoretycznej nauki zawodu (dojazd do (...)
str. 55
3.
Wpłacanie uznaniowych kwot na ZFŚS
Pracodawca zatrudniający kilkudziesięciu pracowników przekazywał w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określone kwoty uznaniowo (5.000 zł, a innym razem 6.000 zł, 10.000 zł). Czy przekazywanie (...)
str. 56
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Obowiązki pracodawcy w związku z wszczęciem postępowania w sprawie choroby zawodowej pracownika
Do zakładu pracy wpłynęło zawiadomienie od państwowego inspektora sanitarnego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia u pracownika choroby zawodowej. Czy w związku z tym ciążą na pracodawcy jakieś obowiązki? Pracodawca (...)
str. 57
D.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Czy do umowy zlecenia zawartej przed 14 stycznia 2000 r. stosować nowe przepisy składkowe?
Przed 14 stycznia 2000 r. zawarliśmy umowy zlecenia na czas nieokreślony z osobami fizycznymi będącymi emerytami lub rencistami, a także z osobami, które w innych podmiotach pracują na podstawie umów (...)
str. 58
2.
Wykonywanie umowy zlecenia przez osobę będącą pracownikiem innego podmiotu
1) W firmie od stycznia 2014 r. umowę zlecenia wykonuje osoba będąca pracownikiem innego podmiotu (w ramach tej umowy nie wykonuje pracy na rzecz własnego pracodawcy). Czy od (...)
str. 59
3.
Ustalanie okresu zasiłkowego
1) Pracownik w połowie stycznia br. przystąpił do pracy po zakończeniu 182-dniowego okresu zasiłkowego. Po kilku dniach ponownie zachorował. Lekarz wystawił odrębne zaświadczenie stwierdzające brak związku (...)
str. 60
4.
Dokumentowanie niezdolności do pracy
1) W styczniu br. pracownik był przez kilka dni niezdolny do pracy z powodu choroby. Lekarz wystawił mu zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA (...)
str. 61
5.
Doręczenie wypowiedzenia w dniu objętym zwolnieniem lekarskim
Pracodawca wręczył pracownikowi w piątek oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Tego samego dnia o późniejszej godzinie pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie z datą obejmującą również czwartek poprzedzający dzień doręczenia (...)
str. 61
6.
Potrącenie zaliczki udzielonej pracownikowi na poczet wynagrodzenia
Na wniosek pracownika wypłaciliśmy mu część wynagrodzenia zaliczkowo na początku miesiąca. W terminie wypłaty otrzymał odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie. Czy należało zachować kwotę wolną od potrąceń? (...)
str. 62
7.
Urlop wychowawczy na okres dłuższy niż umowa na czas określony
1) Pracodawca udzielił pracownikowi na jego wniosek dwuletniego urlopu wychowawczego (do 31 sierpnia 2016 r.). W styczniu br. zorientował się, że umowa o pracę z tym pracownikiem została zawarta (...)
str. 62
8.
Zmiana regulaminu w zakresie podległości pracownika
W 2014 r. zmieniono przynależność pracownika kadr, przenosząc go z pionu finansowego do podległego prezesowi spółki. Nie dokonano wówczas formalnych zmian w regulaminie organizacyjnym. W październiku 2015 r. prezes został odwołany (...)
str. 63
9.
Limity umów na czas określony w służbie cywilnej
Mamy wątpliwości związane ze zmianami prawa pracy dotyczącymi limitu umów na czas określony. Czy tzw. reguła 3/33, która wejdzie w życie w lutym tego roku, obejmie pracowników (...)
str. 64
10.
Odpoczynek po podróży służbowej
Pracownik odbywał kilkudniową podróż służbową pociągiem, z zagwarantowanym miejscem sypialnym. W drogę powrotną wyruszył o 2000, a podróż zakończył o 400. Zgodnie z harmonogramem powinien stawić się do pracy o 800. O której (...)
str. 64
XII.
Korzystanie przez pracodawcę z instrumentów rynku pracy
Pracodawca może okresowo korzystać z instrumentów przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), dalej ustawie, w sposób (...)
str. 65
1.
Przyjęcie bezrobotnego na staż
Przez staż należy rozumieć nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 1.1. Czynności formalne (...)
str. 65
1.1.
Czynności formalne
Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu m.in. u pracodawcy, tj. jednostki organizacyjnej, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoby fizycznej, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 53 (...)
str. 65
1.2.
Obowiązki pracodawcy
Do obowiązków pracodawcy należy przeszkolenie stażysty w zakresie bhp oraz zapewnienie mu przez cały okres odbywania stażu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania zadań. Pracodawca powinien także respektować (...)
str. 66
1.3.
Finansowanie stażu
Pracodawca nie wypłaca stażyście żadnego wynagrodzenia. W okresie odbywania stażu przysługuje mu stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku należnego w okresie pierwszych trzech miesięcy (art. 53 ust. 6 ustawy). Stypendium (...)
str. 67
2.
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego
Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (na stronie internetowej www.wupwarszawa.praca.gov.pl): "Pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe, (...)
str. 68
2.1.
Bezrobotni w wieku do 30. roku życia
Stosownie do art. 150f ustawy, starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której zrefunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody (...)
str. 68
2.2.
Bezrobotni w wieku powyżej 50. roku życia
Podobny instrument przewidziano w przypadku zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50. roku życia. Stosownie do art. 60d ustawy, starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie (...)
str. 69
E.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Godzinowa płaca minimalna 12 zł dla umów zlecenia już od 1 lipca br.
Na stronie internetowej resortu pracy (www.mpips.gov.pl) dostępny jest projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (z dnia 15 stycznia br.). (...)
str. 70
2.
Od przyszłego roku wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku pracy w wysokości 100% minimalnego
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (z dnia 15 stycznia br.), dostępnym na stronie internetowej resortu pracy (www.mpips.gov.pl) (...)
str. 71
3.
Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorcy wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za styczeń 2016 r. - informacja PFRON
W dniu 28 stycznia br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl zamieścił informację, w której: "(?) wzywa do złożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za (...)
str. 71
4.
Odsetki za zwłokę od zaległości składkowych
W UiPP nr 3/2016, str. 9-11 pisaliśmy na temat ustalania odsetek za zwłokę w razie opłacania składek ZUS po terminie. W artykule tym wskazaliśmy, że wystąpiliśmy do ZUS o potwierdzenie przedstawionego (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.