Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 23 (377) z dnia 01.12.2014
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z komentarzem redakcji
1.1.
Praca w obniżonym wymiarze oraz prawo do urlopu wychowawczego
Zgodnie z art. 1867 § 1 K.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa (...)
str. 4
1.2.
Dzielnik do obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia przy innej niż normatywna liczbie godzin rozkładowych
Prawo do wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy powoduje, że w niektórych przypadkach liczba godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach znacznie różni się od normatywu. Z kolei aby (...)
str. 5
2.
Od 1 kwietnia 2015 r. nowe zasady przeprowadzania wstępnych badań lekarskich
Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wprowadza ona zmiany m.in. w art. 229 K.p. Według (...)
str. 6
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wypłat dokonanych pracownikowi w razie absencji chorobowej
Pracownik przez cały listopad br. chorował i otrzymał za ten miesiąc zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy oraz premię miesięczną, do której zgodnie z przepisami (...)
str. 7
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika uzyskującego wynagrodzenie z tytułu praw autorskich
Zatrudniamy programistę za wynagrodzeniem ustalonym w stałej miesięcznej wysokości. Jego wynagrodzenie objęte jest prawami autorskimi. Jak należało dokonać rozliczeń składkowo-podatkowych od wypłat dokonanych za październik i listopad, (...)
str. 8
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń przyznanych z okazji świąt Bożego Narodzenia
Rokrocznie z okazji świąt Bożego Narodzenia pracodawcy przyznają pracownikom (także osobom pracującym na innej podstawie, np. zleceniobiorcom) oraz emerytom i rencistom będącym byłymi pracownikami zakładu, (...)
str. 12
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Do końca grudnia br. dla członków rady nadzorczej obowiązkowe tylko ubezpieczenie zdrowotne
Członkowie rady nadzorczej spółki akcyjnej za udział w posiedzeniu rady uzyskują wynagrodzenia. Jednakże ze względu na trudności finansowe spółki od października br. wynagrodzenia te nie (...)
str. 15
2.
Ubezpieczenia w ZUS dla osoby prowadzącej działalność z ustalonym prawem do renty
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej I grupy (w związku ze służbą). Czy (...)
str. 17
3.
Od 1 grudnia br. wchodzą w życie zmiany dotyczące sposobu zgłaszania się przedsiębiorców do ubezpieczeń w ZUS
Na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. (...)
str. 18
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnianie wynagrodzenia godzinowego
W podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi za listopad br. należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za maj, w którym przez kilka dni chorował. Za pierwszy dzień tej niezdolności otrzymał (...)
str. 20
2.
Wysokość zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w niektórych miesiącach przepracowuje większą liczbę godzin niż wynikająca z harmonogramu. Czy wynagrodzenie za te dodatkowe godziny powinniśmy przyjmować do (...)
str. 21
3.
Wliczenie nagrody do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego po zmianie wymiaru czasu pracy
Pracownikowi od 1 sierpnia br. zmniejszyliśmy wymiar czasu pracy do 1/2 etatu. Od 10 sierpnia 2014 r. przebywa on na urlopie rodzicielskim (bezpośrednio po dodatkowym (...)
str. 22
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypłata zasiłku chorobowego w razie kolejnej niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby
Pracownik po wykorzystaniu 182 dni okresu zasiłkowego od 3 listopada 2014 r. wrócił do pracy. Po przepracowaniu kilku dni zachorował i przedłożył zwolnienie lekarskie na (...)
str. 23
2.
Czy pracownik otrzyma zasiłek gdy w czasie choroby przebywa poza miejscem zamieszkania?
Pracownik przysłał za pośrednictwem poczty zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA z adnotacją "chory powinien leżeć". Do zaświadczenia dołączył oświadczenie o pobycie w czasie choroby u rodziny w innym mieście (wskazał adres). Z tej (...)
str. 24
3.
Kontynuowanie przez ZUS wypłaty zasiłku po ustaniu zatrudnienia dla osoby pobierającej rentę rodzinną
W wyniku redukcji etatów rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownicą pobierającą rentę rodzinną. Pod koniec zatrudnienia przedłożyła ona zwolnienie lekarskie. Czy ZUS będzie kontynuował wypłatę (...)
str. 25
V.
Emerytury i renty
1.
Wykazanie okresów pobierania świadczeń chorobowych w zaświadczeniu ZUS Rp-7
1) Pracownica wielokrotnie korzystała z zasiłków chorobowych, opiekuńczych oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. W jaki sposób i za jakie lata powinniśmy okresy te (...)
str. 26
2.
Czy dla celów emerytalnych praca kierowcy samochodu ciężarowego traktowana jest jako praca o szczególnym charakterze?
Zatrudniamy kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony rozwożących towar po lokalnym rynku. Czy takie zatrudnienie uznawane jest za pracę w warunkach (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Data zawarcia umowy o pracę
Umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny została zawarta 14 września 2014 r. Do kiedy ta umowa obowiązuje strony? Zamierzamy nadal zatrudniać tego pracownika w (...)
str. 30
2.
Dalsze zatrudnianie pracownika w wieku przedemerytalnym w razie negatywnej oceny zdolności do pracy
Pracownik objęty ochroną przedemerytalną nie "przeszedł" pozytywnie profilaktycznych badań lekarskich. Czy możemy rozwiązać łączącą nas umowę o pracę? Tak, jednak tylko w trybie porozumienia stron. (...)
str. 31
3.
Tymczasowe powierzenie pracownikowi zastępstwa nieobecnego pracownika
Jedna z pracownic spółki wystąpiła z wnioskiem o urlop rodzicielski, który potrwa do 30 kwietnia 2015 r. Zamierzamy powierzyć zastępstwo tej osoby pracownicom działu, w (...)
str. 32
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Okresy rozliczeniowe kierowców zatrudnionych w systemie równoważnym
Czy pracodawca zatrudniający kierowców w ramach równoważnego czasu pracy może przedłużyć obowiązujący ich okres rozliczeniowy do 4 miesięcy w drodze porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników? (...)
str. 34
2.
Dobór odpowiedniego systemu czasu pracy do specyfiki wykonywanych czynności
Jaki system czasu pracy stosować wobec montażystów stoisk targowych, którzy część zadań realizują w siedzibie firmy (w stolarni), a resztę na targach międzynarodowych, montując lub demontując stoiska? Praca (...)
str. 35
2.1.
Generalne zasady planowania pracy
Charakter pracy monterów stoisk wystawienniczych nie jest jednolity. Znaczną część zadań wykonują oni w stolarni, gdzie korzystają z dużej swobody planowania czasu pracy, rozpoczynając ją o dowolnej godzinie, (...)
str. 35
2.2.
Zadaniowy czas pracy
Stosowanie zadaniowego czasu pracy powinno być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem świadczenia pracy (art. 140 K.p.). Jest on w szczególności przeznaczony dla (...)
str. 37
2.3.
System równoważny
Zaletą systemu równoważnego jest możliwość nie tylko przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, ale również planowanie dniówek krótszych niż 8-godzinne. Zaplanowanie 6 godzin (...)
str. 38
2.4.
Wyjazdy służbowe i diety
Fakt, iż część pracowników posiadających prawo jazdy wykonuje dodatkowe zadania, przewożąc grupę montażystów na targi celem montażu i demontażu stoiska, wpływa na zasady rozliczania ich pracy. (...)
str. 38
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
1) W skład wynagrodzenia pracownika wchodzi comiesięczna prowizja, która jest wypłacana po uiszczeniu należności przez kontrahenta. W przypadku gdy pracownik korzysta z urlopu nie wypłacamy (...)
str. 39
2.
Wysokość współczynnika do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2015 r.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego i wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających (...)
str. 41
3.
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w praktyce kadrowej
1) Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych na kwotę kilku tysięcy złotych. Jak należy obliczyć kwotę potrącenia (...)
str. 41
4.
Uwzględnianie dodatku funkcyjnego przy obliczaniu wynagrodzenia za dyżur medyczny
Obliczając normalne wynagrodzenie za dyżur medyczny ordynatora pomijamy dodatek funkcyjny. Czy postępujemy prawidłowo? Nie, dodatek jest składnikiem wynagrodzenia i jako taki powinien być uwzględniony w podstawie normalnego (...)
str. 43
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Okresy nauki w szkole uwzględniane przy obliczaniu stażu urlopowego
Zatrudniamy pracownika, który legitymuje się świadectwem ukończenia szkoły policealnej oraz dyplomem studiów magisterskich. Pracownik ten przed podjęciem pracy w tutejszej firmie pracował w innych zakładach. Jak ustalić (...)
str. 45
2.
Ustalanie wymiaru urlopu uzupełniającego w razie korzystania z urlopu bezpłatnego
1) Pracownik po wykorzystaniu należnego urlopu przez miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym. W listopadzie br. wrócił do pracy i w tym samym miesiącu osiągnął 10-letni staż urlopowy. Czy (...)
str. 47
3.
Prawo do dodatkowego urlopu, gdy pracownik później udokumentował niepełnosprawność
Pracownik zatrudniony od kilku lat w październiku br. doręczył nam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane we wrześniu 2012 r. Czy powinniśmy naliczyć po 10 dni urlopu za (...)
str. 49
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wydawania pracownikowi świadectwa pracy
1) Okres wypowiedzenia umowy o pracę upływa ostatniego dnia miesiąca. Kiedy powinniśmy wydać świadectwo pracy, jeśli ostatnie dwa dni zatrudnienia przypadają na sobotę i niedzielę wolne od (...)
str. 50
2.
Obowiązek pracodawcy archiwizacji dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
W archiwum naszej firmy znajduje się dokumentacja pracowników innego podmiotu figurującego w KRS, nieprowadzącego działalności pod wskazanym adresem. Jest to spółka, która porzuciła pracowników i (...)
str. 52
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy w okresie zimowym
Jakie obowiązki w zakresie temperatury na stanowisku pracy ciążą na pracodawcy w okresie zimowym? Kiedy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom posiłki i napoje profilaktyczne? Temperatura (...)
str. 54
D.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Ustalenie liczby ubezpieczonych dla celów zasiłkowych
Uprawnienie płatnika składek (pracodawcy) do wypłaty zasiłków od 1 stycznia danego roku zależy od liczby osób zgłoszonych przez niego do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 (...)
str. 56
2.
Wypłata zasiłków na przełomie roku
Pracodawca, który w 2014 r. jest uprawniony do wypłaty zasiłków i na dzień 30 listopada 2014 r. zgłosił do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 (...)
str. 57
3.
Przekazywanie dokumentów zasiłkowych do ZUS
Dla celów dokonania wypłaty zasiłków, zarówno przez pracodawcę, jak i przez ZUS, wymagane są odpowiednie dowody dokumentujące prawo do zasiłku za dany okres oraz jego (...)
str. 58
XIII.
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
Regulacje kodeksowe przewidują szereg sytuacji, w których pracodawca może zostać zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowania. Są one bezpośrednio lub pośrednio uwarunkowane ustaniem zatrudnienia z inicjatywy (...)
str. 59
1.
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony W razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę pracownik może odwołać się do sądu pracy. Jak wynika (...)
str. 59
2.
Odszkodowania wynikające z naruszenia przepisów prawa pracy
Nierówne traktowanie w zatrudnieniu Jak wynika z art. 183a K.p. pracodawca ma obowiązek równego traktowania pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia (...)
str. 64
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.