Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 28 listopada 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2022 r., godz. 13:13 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.522 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 3 (333) z dnia 01.02.2013
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Wybór ubezpieczeń społecznych w razie wykonywania dwóch umów zlecenia
Zamierzamy zawrzeć dwie umowy zlecenia z osobą fizyczną na wykonanie różnych prac. Ponieważ okresy wykonywania tych umów będą się pokrywały, proszę o wyjaśnienie, czy z (...)
str. 4
2.
Zatrudnienie w spółce jawnej wspólnika tej spółki na podstawie umowy o pracę a ubezpieczenia w ZUS
Czy wspólnik spółki jawnej może być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę? Jeśli tak, to czy z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej (...)
str. 5
3.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego współmałżonka pracownika jako członka rodziny
Pracownica zgłosiła do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny małżonka pobierającego zasiłek stały z opieki społecznej. Pod koniec ubiegłego roku zapadł prawomocny wyrok sądu orzekający separację. (...)
str. 6
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Obciążenia składkowe przedsiębiorcy w 2013 r.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne. (...)
str. 7
2.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
Pracownicy oddelegowani do pracy w Niemczech nadal podlegają ubezpieczeniom w Polsce. Jaka jest najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2013 r.? (...)
str. 10
3.
Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu a limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 5 dnia następnego miesiąca, dlatego wynagrodzenie za grudzień 2012 r. zostało wypłacone w styczniu 2013 r. Czy przy obliczaniu (...)
str. 11
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ przepisów płacowych na obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
1) Czy dla celów ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych istotne są zapisy regulaminowe obowiązujące w zakładzie pracy, dotyczące zasad wypłaty poszczególnych składników wynagrodzenia? Zakładając, że (...)
str. 13
2.
Zmiana rodzaju wypłacanego zasiłku a ustalenie nowej podstawy wymiaru
Pracownik chorował przez kilka dni listopada 2012 r. i za ten okres otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Obecnie przedłożył zaświadczenie lekarskie z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki (...)
str. 14
3.
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w pierwszym kwartale 2013 r. nie podlega waloryzacji
Pracownik, który wyczerpał okres zasiłkowy na początku stycznia br., poinformował pracodawcę, że lekarz orzecznik ZUS przyznał mu świadczenie rehabilitacyjne na okres 3 miesięcy. Czy pracodawca (...)
str. 15
4.
Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Czy kwotę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków? Jednorazowy dodatek uzupełniający, wypłacany nauczycielom zatrudnionym w szkołach będących (...)
str. 16
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wystawianie zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3a dla zleceniobiorcy
Zleceniobiorca podlegający ubezpieczeniu chorobowemu stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Zasiłek chorobowy będzie wypłacał ZUS. Jak wypełnić zaświadczenie ZUS Z-3a, jeśli zleceniobiorca obok (...)
str. 18
2.
Zgłoszenie wniosku o zasiłek macierzyński z tytułu działalności gospodarczej
Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym (w tym chorobowemu) i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Lekarz wyznaczył mi przewidywany termin porodu na początek lutego (...)
str. 19
3.
Postępowanie pracodawcy w razie zaniżenia kwoty zasiłku chorobowego
Wypłacamy pracownikom premie miesięczne, które w myśl regulaminu wynagradzania przysługują za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby, ale nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń (...)
str. 20
V.
Emerytury i renty
1.
Zawieszenie emerytury w związku z kontynuowaniem dotychczasowego zatrudnienia
1) W grudniu 2012 r. ZUS przyznał mi emeryturę, zawieszając jednak jej wypłatę w związku z kontynuowaniem dotychczasowego zatrudnienia. Czy ZUS miał takie prawo? Tak. (...)
str. 22
2.
Kompletowanie wniosku o ustalenie prawa do emerytury pomostowej
Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS w celu ubiegania się o emeryturę pomostową? Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Kiedy upływa połowa okresu wypowiedzenia zmieniającego?
Pracodawca wypowiedział pracownikowi warunki umowy w części dotyczącej rodzaju pracy. Wypowiedzenie upłynie w ciągu 18 dni od daty złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę. Czy to (...)
str. 25
2.
Forma wypowiedzenia umowy o telepracę
Zatrudniamy telepracownika, któremu zlecamy zadania do realizacji drogą elektroniczną (e-mailem). Czy w ten sam sposób możemy wypowiedzieć umowę o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane (...)
str. 26
3.
Wypowiedzenie umowy z powodu braku kwalifikacji do pracy w służbie bhp
Zadania służby bhp w naszym zakładzie wykonuje pracownik zatrudniony na część etatu na czas nieokreślony, objęty ochroną przedemerytalną. Osoba ta wkrótce - wobec upływu zawartego w rozporządzeniu (...)
str. 28
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na polecenie pracodawcy
1) Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli jest to praca inna rodzajowo niż określona w umowie o pracę? Polecenie pracy w (...)
str. 29
2.
Kompensata pracy w wolną sobotę
W firmie obowiązuje podstawowy system czasu pracy, a soboty są dniami wolnymi w pięciodniowym tygodniu pracy. Czy jeśli powierzymy pracownikowi pracę w wolną sobotę, to udzielając czasu wolnego należy (...)
str. 31
3.
Postanowienia regulaminowe w sprawie obliczania wymiaru czasu pracy
Jak należało wprowadzić w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchylający przepis § 21 w art. 130 K.p.? Czy wymagało to zmiany odpowiedniego zapisu regulaminowego? Jeżeli regulamin pracy powielał przepisy (...)
str. 33
4.
Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2013 r. dla pracownika podmiotu leczniczego
Jak prawidłowo obliczyć wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym? Wymiar czasu pracy pracowników podmiotu leczniczego oblicza się na zasadach obowiązujących ogół pracowników, jedynie (...)
str. 34
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie stałe w razie chorobowej absencji w pracy
1) Jak należy obliczyć wynagrodzenie stałe miesięczne w razie absencji w pracy z powodu choroby występującej w styczniu br., jeżeli pracownik w tym miesiącu przepracował (...)
str. 37
2.
Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy
Pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu do 31 stycznia 2013 r. Do dnia rozwiązania umowy nie wykorzystał kilku dni urlopu za 2012 r. i za (...)
str. 39
3.
Charakter prawny należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową
Pracownikowi przebywającemu w zagranicznej podróży służbowej zapewniono całodzienne wyżywienie oraz pokryto wszystkie inne wydatki poniesione przez niego w związku z tym wyjazdem. Czy może on (...)
str. 41
4.
Dokonywanie potrąceń komorniczych ze świadczeń socjalnych
Otrzymaliśmy pismo komornika, którym dokonał zajęcia wynagrodzenia i wierzytelności zasiłku chorobowego pracownika. Czy takie zajęcie obejmuje świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Nie, zajęcie obejmuje (...)
str. 42
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego
W styczniu br. pracownik zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy, doręczył pracodawcy orzeczenie o zaliczeniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Jakie skutki wywołuje takie orzeczenie (...)
str. 43
2.
Wymiar urlopu młodocianego pracownika
1) Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje młodocianemu pracownikowi w pierwszym roku nauki zawodu, który ukończy 18 lat przed nabyciem prawa do tego urlopu? Zasady nabywania (...)
str. 45
3.
Wpływ urlopu bezpłatnego przypadającego w różnych miesiącach na wymiar urlopu wypoczynkowego
1) Pracownik legitymuje się stażem urlopowym wynoszącym 9 lat, 7 miesięcy i 10 dni. Składając propozycję wykorzystania urlopu w 2013 r. zaplanował 26 dni na kwiecień i maj. Czy (...)
str. 47
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Informacje o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy
Czy w świadectwie pracy należy wykazać kwoty potrąceń dokonanych na skutek zajęcia wynagrodzenia? Z jakiego przepisu to wynika? W świadectwie pracy należy podać wysokość potrąconych (...)
str. 49
2.
Uprawnienia do korzystania z ZFŚS przez emerytów byłych pracowników
Czy emeryt uprawniony do korzystania ze świadczeń z ZFŚS traci ten przywilej w momencie podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy? Czy były pracodawca może wymagać od emeryta informacji o podjęciu (...)
str. 49
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Kierowanie kandydatów do pracy i pracowników na badania profilaktyczne
Czy pracodawca samodzielnie kieruje do lekarzy specjalistów kandydatów do pracy lub pracowników podlegających badaniom lekarskim? Nie, pracodawca kieruje na badania profilaktyczne w ramach umowy zawartej (...)
str. 51
D.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Ustalanie limitu dni wynagrodzenia chorobowego
Pracownik niezdolny do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną ma prawo do wynagrodzenia łącznie za okres do 33 dni w roku (...)
str. 53
2.
Niezdolność do pracy uprawniająca do wynagrodzenia chorobowego
Warunkiem przyznania prawa do wynagrodzenia chorobowego jest powstanie niezdolności do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jeśli więc niezdolność do pracy powstanie (...)
str. 54
3.
Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia za czas choroby
Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zachoruje przed upływem okresu wyczekiwania, to dni niezdolności do pracy z (...)
str. 55
4.
Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy
W ściśle określonych przypadkach prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Do tej grupy osób należą: (...)
str. 56
XIII.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
Przepisy rangi ustawowej przyznają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego jedynie pracownikom sfery budżetowej. Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości tego świadczenia reguluje ustawa z dnia (...)
str. 57
1.
Osoby uprawnione do wynagrodzenia rocznego
Do pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustawa zalicza osoby zatrudnione w: państwowych jednostkach sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie (...)
str. 57
2.
Warunki nabycia uprawnienia
Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Wówczas przysługuje mu świadczenie w pełnej wysokości. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy (...)
str. 58
3.
Ustalanie wysokości i termin wypłaty
Wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Termin wypłaty dodatkowego (...)
str. 60
4.
Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Dla celów potraceń dodatkowe wynagrodzenie roczne jest traktowane jak wynagrodzenie za efektywną pracę, zatem potrącenia z tego świadczenia powinny być dokonywane z uwzględnieniem art. 87 (...)
str. 61
5.
Wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru składek ZUS i świadczeń chorobowych
Wynagrodzenie roczne jako przychód ze stosunku pracy podlega oskładkowaniu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o (...)
str. 62
E.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 17 stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku zgłaszania pracodawcy do PIP oraz Sanepidu
Z dniem 17 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)
str. 64
2.
Zmiany niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r., pod poz. 1544 opublikowano ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)
str. 64
3.
Nowe wzory deklaracji i informacji składanych do PFRON
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 stycznia 2013 r., pod poz. 32 i 33 opublikowano rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia (...)
str. 66
4.
Zasady przeprowadzania przez PFRON kontroli u pracodawców
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 stycznia 2013 r., pod poz. 29 opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. (...)
str. 66
5.
Dłuższy okres obowiązywania "starych" zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA i ZUS ZLA/K
Od 21 kwietnia 2012 r. obowiązują nowe wzory zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA i ZUS ZLA/K wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 (...)
str. 67
6.
Od 10 stycznia br. obowiązują niższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych
Od 10 stycznia 2013 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (także składkowych) wynosi 13% kwoty zaległości w stosunku rocznym, natomiast obniżona stawka odsetek (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.