Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 8:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano ustawę wdrażającą program Polski Ład
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2105 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 4
1.1.
Ulgi prospołeczne
Preferencje dla rodzin wielodzietnych Podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci: a) małoletnich lub pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami (...)
str. 4
1.2.
Nowe daniny podatkowe
Minimalny podatek dochodowy Minimalny podatek, to nowa danina uregulowana w art. 24ca updop, która obejmie spółki będące podatnikami CIT o nieograniczonym obowiązku podatkowym oraz podatkowe (...)
str. 7
1.3.
Przepisy sankcyjne
Nielegalne zatrudnianie Ustawa nowelizująca wprowadza nowe rozwiązania niekorzystne dla pracodawców zatrudniających nielegalnie. Taki pracodawca obowiązany będzie doliczyć do swoich przychodów wartość pracy osoby zatrudnionej "na (...)
str. 9
1.4.
Składniki majątku
Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży poleasingowych składników majątku Za przychody z działalności gospodarczej będą uważane przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanymi na (...)
str. 9
1.5.
Estoński CIT
Ustawą nowelizującą rozszerzono możliwość stosowania ryczałtu w ramach estońskiego CIT oraz znacząco złagodzono warunki przewidziane dla rozpoczęcia jego stosowania, jak i warunki konieczne do spełnienia (...)
str. 10
1.6.
Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
Ustawa nowelizująca m.in. zmodyfikowała listę wolnych zawodów zawartą w przepisach ustawy o ryczałcie. Wyłącza z niej lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, (...)
str. 11
1.7.
Ulgi dla przedsiębiorców
Osobną grupę przywilejów stanowią ulgi dla przedsiębiorców, które mają ich wspierać w nowej, pocovidowej rzeczywistości. Niestety niekiedy spełnienie stawianych przez ustawodawcę wymagań będzie bardzo trudne (...)
str. 12
1.8.
Spółka holdingowa
Do ustawy o CIT dodano nowy rozdział - rozdział 5b "Opodatkowanie spółek holdingowych". Spółką holdingową jest spółka z o.o. albo spółka akcyjna będąca podatnikiem, o (...)
str. 12
2.
Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych w 2022 r. na zasadach obowiązujących w 2021 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Od 1 stycznia 2022 r. nieruchomości mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wykorzystywane przez podatnika na (...)
str. 12
3.1.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.
Na mocy art. 27c updop, określona grupa podatników CIT jest obowiązana do sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok (...)
str. 13
3.2.
Złożenie informacji CIT-15J
Spółka jawna mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i jeśli jej rok obrotowy pokrywa się z (...)
str. 14
3.3.
Ceny transferowe
Do końca 2021 r. podatnicy PIT oraz podatnicy CIT są obowiązani przekazać: Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (drogą elektroniczną) informację o cenach transferowych TPR-P oraz odpowiednio (...)
str. 14
4.1.
Koszty bezpośrednie i pośrednie
Aby ustalić moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych, należy ustalić rodzaj powiązania tych wydatków z przychodami. Ustawa o PIT i ustawa o CIT w zakresie (...)
str. 15
4.2.
Ustalanie momentu poniesienia kosztów bezpośrednich
Generalnie koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Zasada ta ma zastosowanie (...)
str. 16
4.3.
Rozliczanie kosztów pośrednich
Sposób podatkowego rozliczenia pośrednich kosztów podatkowych został uregulowany przez ustawodawcę w art. 22 ust. 5c i 5d updof oraz art. 15 ust. 4d i 4e (...)
str. 18
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Odprawa pieniężna dla górników wolna od PIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2071 opublikowano ustawę z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (...)
str. 22
2.
Nowe obowiązki dla podatników CIT w zakresie sprawozdawczości przekazywanej Szefowi KAS
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2106 opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych (...)
str. 22
3.
Wysokość wpłat na IKZE w 2022 r.
Osoby, które gromadzą oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), w 2022 r. będą mogły dokonywać wpłat na to konto do wysokości 7.106,40 zł . (...)
str. 23
4.
Gwarantowany kredyt mieszkaniowy z ulgą podatkową
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2133 opublikowano ustawę z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Rozwiązania zawarte w tej (...)
str. 23
5.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2022 r.
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2183 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z (...)
str. 24
6.
Stawki karty podatkowej w 2022 r.
W Mon. Pol. z 2021 r. pod poz. 1094 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stawek karty podatkowej i (...)
str. 24
7.
Zmiany w wykazie materiałów, urządzeń i usług dotyczących przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2214 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 25
8.
Kwota umorzonego studentowi medycyny kredytu jest wolna od PIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2232 opublikowano ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (...)
str. 25
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Sprzedaż leasingowanego samochodu w świetle rozwiązań podatkowych obowiązujących od 2022 r.
wykupię ten samochód i przeznaczę go na potrzeby prywatne. Kiedy sprzedaż samochodu nie spowoduje skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych? W tym przypadku sprzedaż (...)
str. 26
2.
Zatrudnianie na czarno - niekorzystne skutki podatkowe u pracodawcy
Od 1 stycznia 2022 r. ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 27
2.1.
Dodatkowy przychód w firmie
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 20 updof, przychodem z działalności gospodarczej będzie wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 (...)
str. 27
2.2.
Wynagrodzenie wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
Poza ustaleniem przychodu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 20 i 21 updof pracodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów: wypłaconych, dokonanych (...)
str. 28
2.3.
Ważne przepisy przejściowe
Na podstawie art. 69 ustawy nowelizującej, omawiane przepisy mają mieć zastosowanie do przypadków nielegalnego zatrudnienia oraz przypadków nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku pracy, (...)
str. 29
3.
Składka zdrowotna nie jest kosztem podatkowym
Prowadzę jednoosobową firmę. Opłacam składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 2022 r. składka zdrowotna nie będzie odliczana od PIT. Czy wobec tego będzie kosztem uzyskania przychodów? (...)
str. 29
4.
Opłata motywacyjna rozliczana w czasie - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Opłata motywacyjna będzie stanowić koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu umowy handlowej, z tytułu której jest opłacana. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)
str. 29
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Wynagrodzenia za grudzień 2021 r. wypłacone w styczniu 2022 r. podlegają przepisom wprowadzonym przez Polski Ład
Wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W związku z tym wynagrodzenia za grudzień 2021 r. zostaną wypłacone 10 stycznia 2022 r. (...)
str. 31
1.1.
Nowelizacja przepisów ustawy o PIT
W 2022 r. (podobnie jak w 2021 r.) zakład pracy będzie obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, (...)
str. 31
1.2.
Zmiany w składkach ZUS
W 2022 r. (podobnie jak w 2021 r.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników będzie stanowił przychód w rozumieniu przepisów o podatku (...)
str. 33
2.1.
Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów pracowniczych
W 2021 r. koszty podstawowe wynoszą 250 zł miesięcznie, a koszty podwyższone - 300 zł miesięcznie. Te ostatnie należne są, gdy miejsce stałego lub czasowego (...)
str. 35
2.2.
Wniosek o nieuwzględnianie ulgi dla pracowników
Od 2022 r. zacznie funkcjonować ulga dla pracowników (potocznie nazywana ulgą dla klasy średniej). Będzie ona przysługiwała pracownikom, którzy w danym miesiącu uzyskają przychody ze (...)
str. 36
3.
Zmiana kosztów u osób osiągających przychody z wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich
Czy to prawda, że od przyszłego roku zmieni się sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów u osób osiągających przychody z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem (...)
str. 37
4.
Konieczność złożenia oświadczenia PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym
W 2022 r. obliczoną zaliczkę na podatek płatnik będzie obniżał o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. o (...)
str. 37
5.
Opodatkowanie przedświątecznych zapomóg dla pracowników
Pracownik będący w trudnej sytuacji materialnej wystąpił z prośbą o wypłacenie mu zapomogi przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Pracodawca zamierza przychylić się do tej (...)
str. 38
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Polski Ład - zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych
Z informacji prasowych wynika, że od 2023 r. ograniczone zostanie prawo amortyzacji lokali mieszkalnych. Proszę o wyjaśnienie, jaka jest podstawa prawna tego ograniczenia? Czy będzie (...)
str. 40
2.
Ulepszenie a limit jednorazowej amortyzacji
W czerwcu 2021 r. wykupiliśmy z leasingu maszynę i dokonaliśmy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 39.000 zł. Następnie w tym samym roku ulepszyliśmy tę maszynę, (...)
str. 42
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Obowiązki podatników prowadzących podatkową księgę po zakończeniu roku podatkowego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544), zwane dalej rozporządzeniem, określa (...)
str. 44
1.1.
Podsumowanie zapisów w księdze
Podsumowania wymagają zapisy dokonywane w podatkowej księdze w kolumnach 7-14. Sposób dokonania rocznego podsumowania zależy od tego, w jaki sposób księga była prowadzona w trakcie (...)
str. 44
1.2.
Zasady dotyczące sporządzenia i wyceny spisu z natury
Arkusz spisu z natury dostępny jest w programie DRUKI Gofin Dochód/stratę za rok podatkowy oblicza się z uwzględnieniem różnic remanentowych (art. 24 ust. 2 updof), (...)
str. 44
1.3.
Ustalenie dochodu/straty
Zwróć uwagę! Podatnicy mają obowiązek obliczyć roczny dochód/stratę na podstawie danych zawartych w podatkowej księdze. Wytyczne, w jaki sposób dokonać obliczenia rocznego dochodu/straty, zawiera ust. (...)
str. 46
2.
Opodatkowanie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład
Polski Ład wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku (...)
str. 47
2.1.
Ryczałt ewidencjonowany
Lista wolnych zawodów i stawki ryczałtu Od 1 stycznia 2022 r. w nowym brzmieniu będzie obowiązywał art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym (...)
str. 47
2.2.
Karta podatkowa
Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej jaką wprowadziła ustawa nowelizująca, jest zniesienie z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwości złożenia wniosku o (...)
str. 49
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Obowiązek poboru podatku
Od 1 stycznia 2019 r. polscy płatnicy, którzy wypłacają temu samemu zagranicznemu kontrahentowi w danym roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego należności z tytułów wymienionych w (...)
str. 50
1.2.
Co się zmieni od 1 stycznia 2022 r.?
Obowiązek dochowania należytej staranności Aby płatnik mógł pobrać podatek u źródła w niższej wysokości, niż wynika to z ustawy o podatku dochodowym, musi z należytą (...)
str. 51
2.
Zmiana rezydencji podatkowej po powrocie do Polski
Polski obywatel przez kilkanaście lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii. Z dniem 1 sierpnia 2021 r. wrócił na stałe do Polski. Po tym dniu (...)
str. 54
3.
Będą zmiany w umowie z Maltą i konwencji z Niderlandami
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2123 i 2171 opublikowano odpowiednio: ustawę z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem (...)
str. 55
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Modyfikacja katalogu zwolnień od PIT w ramach Polskiego Ładu
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 56
1.1.
Nowe zwolnienia
Ustawa nowelizująca rozszerza katalog zwolnień podatkowych z art. 21 ust. 1 updof. Zestawienie dodanych regulacji przedstawia tabela. Rodzaj zwolnienia Istota zwolnienia Odpłatne zbycie zabytków ruchomych (...)
str. 56
1.2.
Zmiany w zakresie obowiązujących zwolnień
Zwolnienie dotyczące odszkodowań/zadośćuczynień Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, w brzmieniu obecnie obowiązującym, z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w jednostkach redakcyjnych przepisu od (...)
str. 58
2.
Korzystanie przez wspólników spółki osobowej z ulgi z tytułu objęcia systemem e-TOLL
Spółka jawna osób fizycznych poniosła wydatki na zakup urządzeń pokładowych do samochodów ciężarowych i samochodu osobowego w związku z nowym systemem poboru opłat drogowych e-TOLL. (...)
str. 61
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Zmiany w zakresie opodatkowania najmu odroczone do 2023 r.
Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 64
2.
Nowelizacja przepisów o cenach transferowych
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 65
2.1.
Spółka niebędąca osobą prawną
W celu uporządkowania powiązań w odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej doprecyzowano słowniczek pojęć. Przez podmioty powiązane będzie się rozumieć także: spółkę komandytową i spółkę (...)
str. 65
2.2.
Korekta cen transferowych
Obecnie podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) w (...)
str. 65
2.3.
Usługi o niskiej wartości dodanej oraz transakcja kontrolowana dotycząca pożyczki
W przypadku transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach tych (...)
str. 66
2.4.
Dokumentacja cen transferowych
Wydłużeniu ulegnie termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Będzie się ją sporządzać w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Obecnie jest (...)
str. 66
2.5.
Likwidacja obowiązku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji
Kolejną zmianą jest zniesienie obowiązku składania osobnego dokumentu zawierającego oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (uchylenie art. 23y updof oraz art. 11m updop) i (...)
str. 67
2.6.
Wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji
Rozszerzony zostanie katalog, który znosi obowiązek sporządzenia dokumentacji. Mianowicie obowiązek ten został wyłączony w odniesieniu do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie: a) pomiędzy położonymi na terytorium (...)
str. 67
2.7.
Informacja o cenach transferowych
Wydłużeniu ulegnie termin na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Obecnie jest to termin dziewięciomiesięczny po zakończeniu roku (...)
str. 68
2.8.
Przepisy przejściowe
Ustawa nowelizująca zmieniająca przepisy dotyczące cen transferowych (rozdział 4b updof oraz rozdział 1a updop) w art. 56 zastrzegła, że stosuje się je do transakcji kontrolowanych (...)
str. 69
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Jednorazowe rozliczenie straty poniesionej w 2020 r.
Spółka z o.o., której rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, za 2020 r. poniosła stratę podatkową z tzw. innych źródeł. Czy tę stratę może jednorazowo (...)
str. 70
2.
Opłaty leasingowe stanowiące koszty podatkowe
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy (elektryczny) o wartości przekraczającej 225.000 zł (kwota bez VAT). Samochód ten będzie wykorzystywany (...)
str. 70
3.
Lokata środków przeznaczonych na cele statutowe a przychód do opodatkowania
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. Jej celem statutowym jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Zdobyte środki finansowe przeznacza na realizację tych zadań. W związku z tym dochody stowarzyszenia (...)
str. 71
4.
Zaliczka na poczet kosztów podróży służbowej
Spółka z o.o. rozlicza delegacje służbowe pracowników i wypłaca im należności z tego tytułu 5 dnia miesiąca bezpośrednio następującego po miesiącu, w którym dany pracownik (...)
str. 72
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - STYCZEŃ 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.01.2022 r. (piątek) złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da ust. (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.