Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 17 (569) z dnia 10.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Projekt zmian do ustawy o VAT - pakiet SLIM VAT 3
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 4 sierpnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)
str. 4
II.
Usługi zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy świadczone na rzecz gmin - stanowisko Dyrektora KIS
Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług należy rozumieć każde odpłatne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub (...)
str. 9
III.
Czy w 2023 r. stawki VAT zostaną utrzymane?
Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy o VAT, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w art. (...)
str. 11
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Błędy w rozliczaniu VAT a ustalanie dodatkowego zobowiązania
Podatnicy, którzy popełniają błędy w rozliczaniu podatku VAT, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego czy zawyżeniem nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami (...)
str. 12
2.
Dostosowanie sankcji do orzecznictwa TSUE
W ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3 Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić zmiany dostosowujące sankcje VAT do wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 r. w (...)
str. 13
V.
Weryfikacja otrzymanej faktury - ustalenie prawa do odliczenia VAT
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...)
str. 15
1.
Warunki odliczenia podatku naliczonego
Czynny podatnik VAT, który dokonuje zakupu towarów i usług na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT, co do zasady, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od (...)
str. 15
2.
Zachowanie należytej staranności
Ministerstwo Finansów opracowało przesłanki dochowania należytej staranności i zaprezentowało je w dokumencie pt. "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach (...)
str. 17
3.
Otrzymanie faktury a mechanizm podzielonej płatności
W myśl art. 108a ust. 1a ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane (...)
str. 18
4.
Weryfikacja faktury otrzymanej przez nabywcę w celu ustalenia prawa do odliczenia VAT - checklista
√ Po otrzymaniu faktury dokumentującej zakup towaru/usługi w celu skorzystania z prawa do odliczenia sprawdź czy: jesteś podmiotem uprawnionym w świetle ustawy o VAT do (...)
str. 19
1.
Zwolnienie podmiotowe z VAT w przypadku sprzedaży kosmetyków
Od listopada 2021 r. prowadzę działalność, w ramach której świadczę usługi kosmetyczne. Korzystam ze zwolnienia ze względu na niewielką wartość sprzedaży. Obecnie planuję rozszerzyć działalność (...)
str. 20
2.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
Planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej od 1 października 2022 r. Czy limit 200.000 zł uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT powinienem liczyć od dnia (...)
str. 21
3.
Sprzedaż samochodu osobowego
Prowadzę działalność gospodarczą i ze względu na niską wartość sprzedaży korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecnie zamierzam sprzedać samochód osobowy będący środkiem trwałym. Czy (...)
str. 22
4.
Zaliczki otrzymane przez podatnika zwolnionego z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W maju br. podpisałem kontrakt na kwotę 250.000 zł. W tym samym miesiącu otrzymałem zaliczkę (...)
str. 22
VII.
Opłata recyklingowa wliczana do podstawy opodatkowania VAT - wyrok WSA
Obowiązek pobierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów (...)
str. 24
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Data zakupu w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT
W sierpniu 2022 r. otrzymałam fakturę od kontrahenta krajowego, dokumentującą dostawę towaru. Faktura została wystawiona w sierpniu 2022 r., jednak na fakturze wskazano datę sprzedaży: (...)
str. 25
2.
Sprzedaż lodów na wynos - ustalenie właściwej stawki VAT
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedajemy w cukierni lody na wynos w wafelku, które nakładane są przez pracowników gałkownicą. Przygotowywane są one z zakupionego przez (...)
str. 26
3.
Wydłużony termin na obniżoną stawkę VAT dla energii elektrycznej i cieplnej
Czy okres stosowania obniżonej do 5% stawki VAT na energię elektryczną i cieplną został wydłużony, czy od 1 sierpnia 2022 r. należy już stosować stawkę (...)
str. 28
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Podmioty uprawnione do odliczenia ulgi na zakup kas on-line
Ustawa o VAT pozwala podatnikom na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Z przepisu art. 111 ust. 4 ustawy (...)
str. 29
2.
Podatnik zwolniony z VAT a prawo do ulgi na zakup kasy
Sposób rozliczenia ulgi przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT reguluje art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku (...)
str. 31
3.
Otrzymanie zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy bez decyzji organu podatkowego - projekt SLIM VAT 3
W projekcie zmian do ustawy o VAT, jakie - co do zasady - mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (tzw. pakiet (...)
str. 31
1.
Przekazanie samochodu pracownikowi za odpłatnością
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej (...)
str. 32
2.
Nieodpłatne udostępnienie firmowego pojazdu
Ustawa o VAT w niektórych przypadkach zrównuje z odpłatnym świadczeniem usług, czynności wykonywane bez wynagrodzenia. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się bowiem także użycie towarów (...)
str. 33
3.
Obciążanie pracowników kosztami zużytego paliwa
W praktyce zdarza się, że pracownicy nie są obciążani za samo korzystanie z pojazdu firmowego, ale płacą za paliwo zużyte do jazd prywatnych. Powstaje wówczas (...)
str. 34
1.
Sprzedaż mieszkań na rzecz osób prywatnych
Firma deweloperska zajmuje się budową i sprzedażą mieszkań na rzecz osób fizycznych. Czy firma jest zobowiązana do ewidencjonowania takiej sprzedaży w kasie rejestrującej? Zasadą jest, (...)
str. 35
2.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Czy w związku z tym zobowiązana jestem do stosowania kasy fiskalnej? Zgodnie z § 2 (...)
str. 35
3.
Prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
Na początku 2022 r. rozpocząłem prowadzenie wysyłkowej sprzedaży materiałów budowlanych. Zapłatę otrzymuję na rachunek firmowy. Będę również sprzedawał (po wybudowaniu) nieduże domy mieszkalne na rzecz (...)
str. 36
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Warunki stosowania preferencyjnej 0% stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów (...)
str. 38
2.
Korygowanie WDT
W myśl art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy przed upływem terminu do (...)
str. 39
3.
Wyjaśnienie resortu finansów dotyczące terminu korygowania WDT
Pojawiły się w związku z tym wątpliwości, czy jeśli dostawa towarów i moment powstania obowiązku podatkowego mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych, zapis w art. (...)
str. 39
4.
Projektowane zmiany w sposobie deklarowania WDT - SLIM VAT 3
Założenie, aby dokonywać korekty WDT na podstawie art. 42 ust. 12a ustawy, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy - jest słuszne. Jednak (...)
str. 40
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Kurs walut do przeliczania należności z tytułu importu usług
Opłacamy comiesięczny dostęp do programu komputerowego za pomocą karty płatniczej. Tego samego dnia, kiedy należność zostaje pobrana z karty, nasz usługodawca wystawia fakturę. Nasza zapłata (...)
str. 41
2.
Dokumentowanie odsetek od pożyczki udzielonej zagranicznej firmie
Nasza spółka udzieliła pożyczki zagranicznemu podatnikowi VAT. Okres kredytowania wynosi 5 lat a spłata pożyczki dokonywana jest według harmonogramu w ratach miesięcznych. Zdarza się jednak, (...)
str. 42
3.
Opodatkowanie dostawy towarów poddawanych przerobowi przed wywozem do innego państwa UE
Kontrahent z Francji zamówił w naszej firmie towar, który polecił nam przekazać do innego polskiego przedsiębiorcy, który ma wykonać na nim usługę przerobu. Po wykonaniu (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Co należy rozumieć przez import usług?
Import usług - zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT - to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym (...)
str. 47
2.
Jaki dokument jest podstawą rozliczenia importu usług?
Import usług można dokumentować w dowolny sposób: poprzez sporządzenie odrębnego dokumentu księgowego, np. polecenia księgowania lub dowodu wewnętrznego, lub dokonanie stosownych wyliczeń na fakturze otrzymanej (...)
str. 48
3.
W jaki sposób ujmować zakup usług z zagranicy w pliku JPK_VAT?
W części deklaracyjnej pliku JPK_VAT import usług jest wykazywany: po stronie podatku należnego: w P_27 i P_28 - import usług spoza UE, w P_29 i (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Zasady zaokrąglania kwot podatku przy rozliczaniu VAT
Podatnicy VAT zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni - czyli rozliczający podatek od towarów i usług oraz składający JPK_VAT z deklaracją - zobowiązani są - stosownie (...)
str. 50
1.
Kwoty wykazywane na fakturach
Szczegółowe zasady wystawiania faktur określone są w przepisach ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 106e ust. 11 ustawy o VAT, kwoty wykazane na fakturze (...)
str. 50
2.
Zaokrąglenia kwot w JPK_VAT z deklaracją
W świetle obowiązujących przepisów wszyscy podatnicy VAT (czynni) zobowiązani są do składania w formie elektronicznej pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację podatkową, jak i ewidencję (zakupu (...)
str. 50
3.
Odsetki podatkowe - zasady zaokrąglania
Podatnik, który nieterminowo reguluje zobowiązania podatkowe naraża się na konsekwencje finansowe w postaci konieczności zapłaty odsetek od tych zaległości. Wpłacane przez podatników odsetki - podobnie, (...)
str. 51
4.
Jak zaokrąglić wskaźnik proporcji?
Podatnik, który wykonuje zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i zwolnione od podatku, jest zobowiązany przyporządkować dokonane zakupy do poszczególnych rodzajów sprzedaży. Jeżeli nie jest możliwe (...)
str. 52
5.
Obniżenie zobowiązania podatkowego - tzw. skonto
Ustawodawca wprowadził możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, jeżeli podatnik dokona zapłaty całości zobowiązania jednorazowo z rachunku VAT przed terminem jego zapłaty. Kwota (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Aktualizacja formularza VAT-26 przy sprzedaży samochodu
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Zarejestrowany wysyłający - warunki uzyskania zezwolenia
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku akcyzowym zarejestrowany wysyłający jest to podmiot, który posiada zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych (...)
str. 58
1.
Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych
Zgodnie z art. 62a ustawy, podmiot spełniający warunki wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 ustawy może złożyć do właściwego w zakresie akcyzy naczelnika (...)
str. 58
2.
Wniosek o wydanie zezwolenia
Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający powinien zawierać: 1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności: (...)
str. 59
3.
Obowiązek informowania o zmianie danych zawartych we wniosku
Zgodnie z art. 62a ust. 5 ustawy, zarejestrowany wysyłający jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku, w terminie (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Prawo do odliczenia VAT z faktury za powypadkową naprawę samochodu ciężarowego
W wyniku wypadku nasz samochód ciężarowy uległ uszkodzeniu. Pojazd jest objęty ubezpieczeniem AC. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie na rzecz serwisu w kwocie brutto. Czy w takiej (...)
str. 61
2.
Wynajem mieszkań na rzecz samorządowych instytucji kultury
Czy wynajem lokali mieszkalnych na rzecz samorządowej instytucji kultury (gminnej jednostki organizacyjnej) z przeznaczeniem na wynajem dla pracowników tej instytucji podlega opodatkowaniu VAT? Co do (...)
str. 62
3.
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT usług udzielania pożyczek
Spółka (czynny podatnik VAT) świadczy usługi finansowe polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych. Planuje zrezygnować ze zwolnienia z VAT w odniesieniu do tych usług. Czy powyższa (...)
str. 63
4.
Prowadzenie działalności rolniczej i opodatkowanej VAT
Prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną podstawową stawką VAT. Zamierzamy także rozpocząć działalność polegającą na hodowli zwierząt, w ramach której będziemy sprzedawali szczenięta. Czy dokonując sprzedaży szczeniąt (...)
str. 64
5.
Zakup roweru elektrycznego a prawo do odliczenia VAT
Na potrzeby działalności gospodarczej (dojazd do klientów) kupiłem rower elektryczny. Czy z otrzymanej faktury dokumentującej ten zakup mogę odliczyć VAT w pełnej wysokości czy tylko (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w płatnościach gotówkowych od 1 stycznia 2024 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 sierpnia 2022 r., pod poz. 1719, opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2022 r., pod poz. 1784, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
3.
Wzór zgłoszenia nabycia wyrobów akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 sierpnia 2022 r., pod poz. 1764, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.