Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Poradnik VAT
nr 5 (413) z dnia 10.03.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Rewolucyjne zmiany w kontrolowaniu rozliczeń podatku VAT
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), od 1 lipca 2016 r. na żądanie organu podatkowego podatnicy będą (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Czynności związane z działalnością gospodarczą oraz pozostające poza tą działalnością
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniły się w sposób znaczący zasady odliczania VAT naliczonego przez podatników nabywających towary i usługi związane z wykonywanymi przez podatnika tzw. czynnościami mieszanymi - (...)
str. 5
2.
Wybór metody ustalenia prewspółczynnika
Podatnik dokonujący zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do pozostałych celów niezwiązanych z tą działalnością, ma prawo do odliczenia VAT naliczonego tylko (...)
str. 6
3.
Sposoby rozliczania VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika
Prewspółczynnik, na podstawie którego podatnik odlicza VAT w 2016 r. ustalany jest na podstawie danych za rok poprzedni czyli 2015. Jest to zatem wstępne odliczanie VAT. Po (...)
str. 7
III.
Jak sprawdzić status podatkowy kontrahenta?
W toku prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzenie statusu podatkowego kontrahenta ma dla podatników istotne znaczenie. W wielu przypadkach od ustalenia tego statusu zależy bowiem sposób opodatkowania danej czynności (...)
str. 8
1.
Status nabywcy usług budowlanych a obowiązek podatkowy w VAT
W przypadku świadczenia usług budowlanych dla innych przedsiębiorców obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura ta zostanie wystawiona nie później niż 30. dnia (...)
str. 9
2.
Sprawdzenie statusu dłużnika jako element przesądzający o prawie do ulgi na złe długi
Weryfikacja kontrahenta ma również istotne znaczenie dla podatnika, który zamierza skorzystać z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w ramach ulgi na złe długi. Prawo do (...)
str. 9
3.
Transakcja objęta odwrotnym obciążeniem - ustalenie danych nabywcy
Ustalenie statusu nabywcy ma istotne znaczenie w przypadku gdy przedmiotem transakcji są towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do dostaw (...)
str. 10
4.
Sprawdzenie kontrahenta za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów
W opisanych powyżej przykładowych sytuacjach, a także w każdym innym przypadku budzącym wątpliwości podatnika, istotnym jest ustalenie możliwie jak najbardziej aktualnego statusu podatkowego kontrahenta, z którym podatnik realizuje określone (...)
str. 11
IV.
Korekta deklaracji VAT w pytaniach czytelników
W deklaracji VAT-7 za grudzień 2015 r. błędnie wpisałam wartość netto sprzedaży opodatkowanej stawką 8%. Czy powinnam złożyć korektę deklaracji, czy też urząd skarbowy w ramach czynności sprowadzających (...)
str. 11
1.
Obniżona stawka VAT na usługi rekreacyjne
Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Znajdują się tam m.in.: w poz. 179 - sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 (...)
str. 14
2.
Usługi świadczone przez instruktora fitness
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rekreacyjnych (zajęcia fitness, pilates). Sprzedaje karnety, bilety jednorazowe, które upoważniają ich nabywców do uczestnictwa w zajęciach indywidualnych (trening personalny) (...)
str. 14
VI.
Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych w II kwartale 2016 r.
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2016 r., pod poz. 10 zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ceny 1 m2 (...)
str. 17
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Dodatkowe koszty ponoszone przy leasingu samochodu
Zawarłem umowę leasingu samochodowego. Otrzymałem fakturę za czynsz leasingowy, od którego odliczam 50% podatku VAT (samochód wykorzystywany jest do celów firmowych i osobistych). Na fakturze jest (...)
str. 18
2.
Opodatkowanie VAT pakietów medycznych przekazywanych nieodpłatnie
Podatnik na swój koszt wykupuje dla swoich pracowników pakiety medyczne uprawniające do korzystania z opieki medycznej (które finansuje w całości ze swoich środków obrotowych). Czy przekazanie pracownikom (...)
str. 19
3.
Brak numeru rejestracyjnego na fakturze zakupu paliwa
Dokonuję zakupu paliwa do samochodu wykorzystywanego zarówno do prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. W związku z tym odliczam 50% VAT od tego zakupu. Na jednej (...)
str. 20
4.
Jedna faktura z danymi kilku nabywców
Zamierzam sprzedać motocykl wykorzystywany w działalności gospodarczej. Dwie osoby fizyczne są chętne aby kupić go na współwłasność. Czy mogę wystawić fakturę, w której jako nabywcę wskażę dane (...)
str. 20
VIII.
Informatyzacja działalności organów administracji podatkowej i kontroli skarbowej - projekt ustawy
Ministerstwo Finansów uznało, iż w 2016 r. priorytetowym zadaniem będzie uszczelnienie systemu poboru należności podatkowych. Dotyczy to w szczególności wykrywania tzw. karuzel w podatku VAT. Aby zrealizować założony cel (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Termin dokonywania przeglądów technicznych kas oraz ich zakres
Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego stosują kasy rejestrujące zobowiązani są do dokonywania przeglądów technicznych tych kas. Obowiązek ten wynika (...)
str. 22
1.
Obowiązkowe przeglądy techniczne kas rejestrujących
W myśl § 33 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie kas, obowiązkowego przeglądu technicznego kas dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. W przypadku natomiast kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych (...)
str. 22
2.
Zakres przeglądów technicznych kas
W § 34 ww. rozporządzenia wymieniono czynności, jakie należy dokonać w trakcie przeglądu technicznego kas fiskalnych. Stosownie do tego przepisu obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie: a) stanu (...)
str. 24
3.
Konsekwencje nieterminowego przeglądu kasy fiskalnej
Obowiązek dopilnowania terminowego przeglądu kasy spoczywa wyłącznie na użytkowniku tej kasy. Podatnik, który nie wywiązuje się z tego obowiązku naraża się na konsekwencje finansowe określone przez (...)
str. 24
X.
Kasa fiskalna przy zakupach grupowych
Prowadzę biuro rachunkowe. Podpisałam umowę z portalem Groupon, za pośrednictwem którego sprzedaję swoje usługi. Klienci (osoby prywatne) dokonując zakupu tych usług płacą należność na rachunek portalu. (...)
str. 26
XI.
Kasy rejestrujące na forum
1.
Kwota limitu uprawniającego do zwolnienia z kas fiskalnych
Sprzedaż dla osób fizycznych rozpoczęłam 10 września 2015 r. Do końca ubiegłego roku nie przekroczyłam limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z kasy wyliczonego proporcjonalnie (tj. kwoty (...)
str. 27
2.
Kasa rejestrująca w biurze rachunkowym
Biuro rachunkowe świadczy m.in. usługi w zakresie sporządzania zeznań podatkowych. Czy sporządzając zeznania roczne osób prywatnych, musi posiadać kasę fiskalną i rejestrować w niej usługi? [pytanie 986837] Komentarz (...)
str. 28
3.
Obowiązek ewidencjonowania otrzymanej zaliczki w kasie
Wystawiliśmy fakturę zaliczkową dla osoby fizycznej. Czy należy ją także zaewidencjonować w kasie fiskalnej? [pytanie 989073] Komentarz 1 Tak. Komentarz redakcji Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz (...)
str. 29
4.
Kasa fiskalna przy świadczeniu usług budowlanych
Świadczymy usługi budowlane zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych. Czy sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej dokumentowana fakturami (wystawianymi na ich żądanie) powinna (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Obowiązek podatkowy w WNT w wyjaśnieniach organów podatkowych
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek powstanie 15. dnia (...)
str. 31
1.
WNT dokonane na podstawie umowy komisu
W WNT dokonanym na podstawie umowy komisu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez dostawcę, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym (...)
str. 31
2.
Nabycie wewnątrzwspólnotowe udokumentowane z opóźnieniem
Otrzymując z dużym opóźnieniem fakturę dokumentująca dokonaną dostawę, podatnik powinien wykazać obowiązek podatkowy poprzez korektę deklaracji za okres w którym wystawiono tę fakturę. Powyższa teza wynika z interpretacji (...)
str. 32
3.
Faktura dokumentująca WNT wystawiona przed dostawą towarów
Faktura wystawiona przez kontrahenta unijnego na całą kwotę kontraktu przed dostawą towarów nie generuje obowiązku podatkowego w WNT. Do takich wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (...)
str. 33
XIII.
Czy wywóz towarów w późniejszym terminie wyłącza dostawę z WDT?
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7, na terytorium państwa członkowskiego inne (...)
str. 34
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup paliwa poza terytorium kraju
Jesteśmy firmą transportową która świadczy swoje usługi m. in. dla zagranicznej firmy od której otrzymuje faktury za zakupione poza granicami kraju paliwo. Z otrzymanych dokumentów wynika, (...)
str. 37
2.
Miejsce opodatkowania usług sporządzenia mapy obszaru ziemskiego
Podpisaliśmy umowę z Litewskim Urzędem Ziemskim (który nie jest uznawany za podatnika VAT) na wykonanie ortofotomapy Republiki Litewskiej. W jaki sposób należy opodatkować tę usługę? Generalnie, usługi (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Zatrzymana należność - rekompensata czy zapłata za usługę?
Opodatkowanie sprzedaży biletów lotniczych, które nie zostały wykorzystane przez pasażerów było przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości UE, który rozstrzygnął ten problem w wyroku z 23 grudnia 2015 r. w sprawach (...)
str. 41
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletu niewykorzystanego przez klienta
Zasadniczo, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wykonania usługi. W przypadku usług przyjmowanych częściowo, usługę uważa się za wykonaną w odniesieniu do tej części usługi, dla której określono (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Obowiązki podatników rozpoczynających kontakty handlowe z unijnymi przedsiębiorcami
Podatnicy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Fakt, iż podatnik nie będzie dokonywał regularnie nabyć (...)
str. 45
1.
Rejestracja dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych
Wszyscy podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych mają obowiązek dokonania stosownej rejestracji i posługiwania się numerem VAT UE. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z dyrektywy w sprawie VAT. Art. 214 (...)
str. 45
2.
Obowiązek składania informacji podsumowujących
Złożenie informacji podsumowującej - zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o VAT - jest obowiązkowe w sytuacji gdy podatnik dokona: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatników VAT lub osób (...)
str. 46
2.1.
Rodzaje formularzy
Wzory informacji podsumowujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724). Podstawowym formularzem jest druk VAT-UE. (...)
str. 47
2.2.
Okres rozliczeniowy i termin składania informacji podsumowujących
Co do zasady informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne. Wyjątki od tej zasady ustawodawca zawarł w art. 100 ust. 4 ustawy o VAT. Stosownie do tego przepisu informacje podsumowujące mogą być składane za (...)
str. 47
2.3.
Dane wykazywane w zestawieniu zbiorczym
Informacja podsumowująca nie jest deklaracją rozliczeniową, ale jak sama nazwa wskazuje jest wyłącznie dokumentem służącym do przekazywania informacji. Ponieważ zakres i zasady składania tych informacji wynikają wprost (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Rozliczenie zaliczki dla celów VAT
Stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, otrzymanie przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty) powoduje powstanie (...)
str. 49
2.
Faktury w walucie obcej - zasady wyliczenia podatku VAT
Kwestie związane z przeliczaniem kwot wyrażonych w walutach obcych zostały określone w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Zasadniczo przeliczenia tego dokonuje się według średniego kursu danej waluty obcej (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Kiedy podmiot powinien zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego?
W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podmioty zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub (...)
str. 54
1.
Czynności będące przedmiotem opodatkowania akcyzą
Obowiązek rejestracyjny dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 8 (...)
str. 55
2.
Obowiązek rejestracji przy zakupie wyrobu z opłaconą akcyzą
Spółka dokonuje zakupu olejów i smarów, które sprzedaje klientom na własnej stacji paliw. Wyroby te zużywa również na potrzeby własne. Dostawca olejów i smarów oświadczył, że zapłacił (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Obowiązki podatnika zwolnionego z VAT
Spółdzielnia mieszkaniowa w swoich zasobach posiada lokale mieszkalne i użytkowe (w tym garaże). Ze względu na niskie obroty z tytułu sprzedaży opodatkowanej zrezygnowaliśmy ze statusu czynnego podatnika VAT (złożyliśmy (...)
str. 58
2.
Rozliczanie VAT przez zakład budżetowy
Samorządowy zakład budżetowy wykonuje dla gminy zadania zlecone (np. konserwacja oświetlenia), za które wystawia na jej rzecz faktury z obowiązującą stawką VAT. Czy w związku ze zmianą (...)
str. 59
3.
Zakup związany z usługą zwolnioną z VAT
Dokonaliśmy zakupu pieca centralnego ogrzewania przeznaczonego do budynku mieszkalnego, który wynajmujemy (najem zwolniony z VAT). Faktura zakupu zawiera 23% podatek VAT. Czy możemy odliczyć VAT naliczony? (...)
str. 61
4.
Termin złożenia formularza VAT-Z przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
Czynny podatnik VAT (spółka cywilna) będąca małym podatnikiem rozliczającym się kasowo planuje likwidację działalności na dzień 31 marca 2016 r. Jak postąpić w sytuacji gdy w marcu będziemy (...)
str. 62
5.
Stosowanie prewspółczynnika przez stowarzyszenie
Stowarzyszenie oprócz działalności statutowej prowadzi działalność gospodarczą (co do zasady opodatkowaną podatkiem VAT). Czy w przypadku przekazywania pracownikom tzw. pakietów medycznych (odpłatnie lub nieodpłatnie) należy wartość (...)
str. 63
6.
Odliczenie VAT od wydatków na przystosowanie i wyposażenie lokalu mieszkalnego zakupionego na biuro firmy
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości będących środkami trwałymi firmy. W styczniu 2016 r. nabyła lokal mieszkalny (na swoje imię i nazwisko) z przeznaczeniem na biuro (...)
str. 64
7.
Sprzedaż budynków znajdujących się na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym
Czy sprzedaż budynków wraz z gruntem będącym przedmiotem użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży (...)
str. 66
8.
Obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych
W okresie od 11 stycznia do 2 lutego 2016 r. wykonywaliśmy usługę budowlaną dla kontrahenta (podatnika VAT). Protokół odbioru robót został podpisany 3 marca br. Kiedy najpóźniej (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.