Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19
W związku z utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z COVID-19, przesunięciu uległo wiele terminów podatkowych i sprawozdawczych. Przypomniało o tym Ministerstwo Finansów w (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmieniono wzór zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy (ZAW-NR)
W Dzienniku Ustaw z 3 lipca 2020 r., pod poz. 1188, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia (...)
str. 7
2.
Planuje się wprowadzenie w Polsce estońskiego CIT - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono komunikat w sprawie wprowadzenia w Polsce estońskiego CIT. W komunikacie tym poinformowano, że w lipcu 2020 r. do konsultacji (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W okresie wakacyjnym pracownicy, a także członkowie ich rodzin, korzystają z różnych form wypoczynku, które są dofinansowane ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (...)
str. 8
1.1.
Otrzymanie dofinansowania z ZFŚS a PIT
Przychód pracownika Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika czy wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. (...)
str. 8
1.2.
ZUS od dofinansowania do letniego wypoczynku z ZFŚS
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania (...)
str. 12
1.3.
Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracownika a VAT należny i koszty podatkowe pracodawcy
Dofinansowanie z ZFŚS a VAT należny Dla celów VAT przyjmuje się, że pracodawca zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o ZFŚS do utworzenia funduszu i administrowania (...)
str. 12
1.4.
Ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku pracownika
Ewidencja księgowa dofinansowania do letniego wypoczynku pracownika (członków jego rodziny) może wyglądać następująco: 1. Kwota przyznanego dofinansowania z ZFŚS: - Wn konto 85-0 "Zakładowy Fundusz (...)
str. 13
2.
Świadczenia na rzecz członków zarządu - wybrane zagadnienia
Do powstania spółki kapitałowej wymaga się m.in. powołania/ustanowienia zarządu. Zarząd spółki prowadzi jej sprawy i ją reprezentuje. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których spółka (...)
str. 13
2.1.
Abonament telefoniczny/opłaty za podpis elektroniczny a przychód członka zarządu
Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące m.in. do składu zarządów, kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (zob. art. 13 (...)
str. 14
2.2.
Wydatki na rzecz członka zarządu w kosztach uzyskania przychodów spółki
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 15
2.3.
Prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z członkami zarządu
W ustawie o VAT brak jest regulacji, odnoszących się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków na abonament telefoniczny czy certyfikat podpisu elektronicznego (odnowienie (...)
str. 16
2.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków dotyczących członków zarządu
Wydatki na abonament telefoniczny, dotyczący firmowego telefonu używanego przez członka zarządu do celów służbowych, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (tu: spółki kapitałowej). Ewidencja księgowa zakupu (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT - wyrok TSUE
Fakt, iż spółka z siedzibą w państwie trzecim posiada spółkę zależną w państwie UE nie oznacza, że posiada ona na terytorium państwa członkowskiego stałe miejsce (...)
str. 18
2.
Magazyn typu call-off stock - rozliczanie VAT w świetle nowych regulacji
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonano m.in. zmian w zakresie transakcji zagranicznych. Jedna z nich dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego magazynu typu call-off (...)
str. 20
2.1.
Procedura magazynu typu call-off stock
Procedura magazynu typu call-off stock na terytorium kraju ma miejsce, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od (...)
str. 20
2.2.
Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu
Podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn typu call-off stock, w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja towarów przemieszczanych w procedurze call-off stock
Ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia ewidencji towarów przemieszczanych w procedurze call-off stock przez: podatników, na rzecz których są przemieszczane towary z terytorium państwa członkowskiego innego niż (...)
str. 22
2.4.
Informacja podsumowująca
Podatnicy są zobowiązani informować o dokonanych przemieszczeniach towarów w ramach procedury magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju oraz o (...)
str. 24
2.5.
Termin wejścia w życie oraz przepisy przejściowe
Nowe regulacje w zakresie magazynów typu call-off stock weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Z przepisów przejściowych wynika jednak, że przepisy obowiązujące (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowa matryca stawek VAT - sprzedaż towarów kupionych przed 1 lipca 2020 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Część towaru kupiłem, gdy był on opodatkowany stawką 8% VAT. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować, dokonując jego sprzedaży po 1 lipca (...)
str. 25
3.2.
Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT
Termin wejścia w życie nowego JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej, był kilkukrotnie przesuwany. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie obowiązywał od (...)
str. 27
3.3.
Czy obowiązek zamieszczania na fakturach wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zależy od wartości umowy?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Czy faktura powinna zawierać oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", jeżeli kwota (...)
str. 28
3.4.
Pokrycie kosztów wykonania usługi przez innego kontrahenta w świetle VAT
Jako czynny podatnik VAT podpisałem z kontrahentem A umowę na dostarczenie odczynników i urządzeń niezbędnych do wykonywania usług. Kontrahent A w maju br. nie wywiązał (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Podatek od wartości dodanej a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Podatek od wartości dodanej, obowiązujący na terenie krajów UE, jest odpowiednikiem polskiego VAT i powinien podlegać tym samym regulacjom podatkowym przewidzianym w ustawie o PDOP, (...)
str. 30
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Błędne zaksięgowanie faktury - moment korekty kosztów podatkowych
W czerwcu 2020 r. (już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.) okazało się, że faktura dokumentująca zakup energii elektrycznej w grudniu 2019 r. została (...)
str. 33
2.2.
Różnice kursowe, gdy zapłata za towar następuje przed wydaniem towaru i wystawieniem faktury
Spółka sprzedaje towary m.in. kontrahentom zagranicznym. Transakcje są rozliczane w walucie obcej. Kontrahenci płacą za towar "z góry" (nie są to zaliczki/przedpłaty), w walucie obcej (...)
str. 35
2.3.
Sporządzanie dokumentacji cen transferowych, gdy podatnicy uzyskali dochód podatkowy
Spółka zawiera transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi, których wysokość przekracza tzw. progi dokumentacyjne. Czy spółka może nie sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2019 r., (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup pracownikom biletów komunikacji miejskiej a PIT - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy pracodawca mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy, sfinansuje pracownikom bilety komunikacji miejskiej, na podstawie których będą (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Weryfikacja rachunku kontrahenta dokonana na inny dzień niż zlecenie przelewu a koszty podatkowe
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonała płatności przelewem za transakcję na kwotę 30.000 zł, zaliczoną do kosztów podatkowych. W dniu zlecenia przelewu nie sprawdziła, czy (...)
str. 41
2.2.
Materiały zużywane do wykonywania usług - ujęcie w PKPiR
Spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie świadczenia usług kosmetycznych. Przychody i koszty podatkowe będzie ewidencjonowała w PKPiR. Czy zakup materiałów do wykonywania usług kosmetycznych będzie (...)
str. 43
2.3.
Ustalenie wartości nieruchomości na potrzeby podatku od przychodów z budynków
W ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej podatnik wynajmuje dla celów komercyjnych nieruchomość, objętą wspólnością małżeńską. Nieruchomość ta została wprowadzona do jego firmy jako środek trwały (...)
str. 46
2.4.
Informacja PIT-11 za 2019 r. dla młodego pracownika oddelegowanego za granicę
Pracownik naszej firmy przez cały 2019 r. wykonywał pracę na terytorium Holandii oraz w Niemczech. Tam też był opodatkowany. W związku z tym nie pobieraliśmy (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zakup środka trwałego sfinansowany dotacją - interpretacja KIS
Środki otrzymane z dotacji nie zmniejszają wartości początkowej środka trwałego, lecz stanowią przychód zwolniony z podatku. Natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego, (...)
str. 51
2.
Koszty montażu oraz odsetki od kredytu dotyczące zakupionego środka trwałego
Jednostka sfinansowała zakup maszyny środkami pochodzącymi z kredytu. Przed rozpoczęciem jej używania konieczne było dokonanie montażu. Czy koszty związane z montażem, wykonane przez obcy podmiot (...)
str. 53
3.
Amortyzacja wiaty do przechowywania towarów trwale związanej z gruntem
Czy w przypadku nabycia wiaty (do przechowywania towarów) w sposób trwały związanej z gruntem, przeznaczonej na magazyn towarów, możliwe jest indywidualne ustalenie stawki amortyzacyjnej? Ile (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna członka rady nadzorczej nie podlega obniżeniu do kwoty zaliczki - interpretacja ZUS
Przepisy w zakresie obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT nie dotyczą płatników, którzy składkę tę obliczają za członków rady nadzorczej. Tym samym przy (...)
str. 55
2.
Składki zleceniobiorcy po przekroczeniu rocznego ograniczenia podstawy wymiaru
Zgłosiliśmy zleceniobiorcę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i na jego wniosek do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Z oświadczenia przedłożonego nam przez zleceniobiorcę wynika, iż uzyskane przez niego (...)
str. 57
3.
Wartość zapewnionego pracownikom lokalu w podstawie wymiaru składek ZUS
Z uwagi na to, że kilku nowo przyjętych pracowników mieszka poza miejscowością, w której mieści się nasz zakład, pracodawca zapewnił tym osobom zakwaterowanie w domu (...)
str. 58
4.
Dodatek solidarnościowy - zasady przyznawania
W ramach działań antykryzysowych wprowadzono nowe świadczenie - dodatek soli- darnościowy. Osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w opinii urzędów
1) W zakładzie zatrudniamy kilku pracowników, których wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Od 1 lipca br. całej załodze na 2 miesiące obniżono wymiar (...)
str. 60
2.
Rozliczenie nadgodzin przy zmianowej i ruchomej organizacji czasu pracy
1) Pracownik jest zatrudniony na dwie zmiany, w jednym tygodniu od godz. 6 00 do 14 00 , a w drugim od godz. 14 00 (...)
str. 62
3.
Wymiar urlopu po zmianie etatu w trakcie roku kalendarzowego
Pracownik od kilku lat jest zatrudniony w firmie na 3/4 etatu na czas nieokreślony. Epidemia koronawirusa i zmniejszone w związku z nią zamówienia spowodowały, że (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw - w ewidencji księgowej
Kto może otrzymać dotację na kapitał obrotowy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? W jaki sposób księgować jej otrzymanie oraz wydatki sfinansowane tymi środkami? Pomoc w (...)
str. 65
1.1.
Przeznaczenie dotacji na kapitał obrotowy
Zgodnie z założeniami przedstawionymi na ww. stronie internetowej (PARP), otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału (...)
str. 65
1.2.
Komu przysługuje dofinansowanie?
Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub (...)
str. 66
1.3.
Dotacja jako przychód bilansowy
Ewidencja księgowa dotacji uzależniona jest zasadniczo od jej przeznaczenia. I tak, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości, przychody (...)
str. 68
1.4.
Ewidencja kosztów związanych z realizacją projektu oraz rozliczenie podatkowe
Niezależnie od tego, czy dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji poniesionych wydatków, czy tak jak w omawianym przypadku w formie 100% zaliczki, koszty związane z (...)
str. 68
2.
Dywidenda wypłacona przez spółkę z o.o. spółce osobowej
Spółka jawna (której wspólnikami są dwie osoby fizyczne) jest jedynym udziałowcem w spółce z o.o. Jak ująć w jej księgach rachunkowych (spółki jawnej) należną dywidendę, (...)
str. 69
3.
Mikro, mały i średni przedsiębiorca - określenie przychodów w oparciu o rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
Jakie pozycje z rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej należy uwzględnić w przychodach dla celów ustalenia statusu przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, o (...)
str. 72
4.
Fundusz udziałowy i zasobowy w spółdzielniach mieszkaniowych
W jaki sposób należy wykazywać w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej fundusz udziałowy i fundusz zasobowy, uwzględniając zmiany wprowadzone w tym zakresie? Spółdzielnie mieszkaniowe na mocy (...)
str. 74
5.
Wybór sprawozdania finansowego przez spółki wodne
Jesteśmy spółką wodną. Według jakiego zakresu informacyjnego powinniśmy sporządzać sprawozdanie finansowe? Czy tylko według załącznika nr 1, czy możemy też stosować załącznik nr 4 lub (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.