Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Skanowanie faktur i ich przechowywanie w formie elektronicznej - interpretacja organu podatkowego
Dopuszczalne jest skanowanie papierowych faktur i ich przechowywanie oraz udostępnianie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Uchwalono ustawę o centralizacji rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego
W dniu 5 września 2016 r. uchwalono ustawę z dnia 5 września br. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu (...)
str. 5
2.
Projekt zmian ustawy o PDOF w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt zmian ustawy o PDOF opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotyczy on przywrócenia preferencji fiskalnych (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Reklamacja towarów - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Niekiedy sprzedawane towary mają wady. Może się to wiązać z koniecznością ich wymiany na nowe, wolne od wad. Bywa też tak, że sprzedawca nie wymienia (...)
str. 6
1.1.
Uregulowania prawne reklamacji
Kwestie odpowiedzialności sprzedawcy względem nabywcy z tytułu wad towarów uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym, w dziale II "Rękojmia za wady". Z przepisów tam zawartych wynika (...)
str. 7
1.2.
Rozliczenie reklamacji towarów dla celów VAT
Na gruncie ustawy o VAT, skutki rozliczenia reklamacji towarów przez sprzedawcę uzależnione są od tego, w jaki sposób reklamacja ta jest załatwiana. Wymiana wadliwego towaru (...)
str. 7
1.3.
Reklamacja towarów a podatek dochodowy
Wymiana towaru Jeśli podatnik w ramach reklamacji wymieni klientowi wadliwy towar na taki sam "nowy", ale wolny od wad, to nie wykazuje z tego tytułu (...)
str. 9
1.4.
Ewidencja księgowa operacji związanych z reklamacją towarów
Wzory druków PZ i WZ dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl w dziale Rachunkowość Wymiana towaru wadliwego na niewadliwy może zostać ujęta w księgach rachunkowych sprzedawcy (...)
str. 11
2.
Podróże prezesa spółki kapitałowej - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Nie należy do rzadkości, że prezesi spółek kapitałowych odbywają podróże w związku z realizacją powierzonej im funkcji. W trakcie tych podróży ponoszą wydatki np. na (...)
str. 11
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z podróżami prezesa
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 12
2.2.
Zwrot prezesowi wydatków ponoszonych w trakcie podróży a jego przychód
Zasadniczo przychody, jakie prezes uzyskuje z tytułu pełnionej funkcji, to przychody z działalności wykonywanej osobiście, niezależnie od sposobu powołania prezesa (zob. art. 13 pkt 7 (...)
str. 12
2.3.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów spółki wydatków związanych z podróżą prezesa
W sytuacji, gdy prezes zarządu odbywa podróż w związku z powierzonymi mu zadaniami (np. spotyka się z kontrahentami w sprawach biznesowych, uczestniczy w posiedzeniach zarządu, (...)
str. 14
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków z tytułu podróży prezesa
Wydatki z tytułu podróży prezesa odbytej w celach służbowych ujmowane są w księgach rachunkowych spółki na koncie kosztów operacyjnych. Przykładowo, faktura za nocleg prezesa w (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
O prawie do odliczania VAT od gminnych inwestycji zadecyduje NSA w uchwale
Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników VAT przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. (...)
str. 16
2.
Kurs waluty do przeliczenia WDT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
W dniu 30 sierpnia 2016 r. wystawiłam fakturę z datą sprzedaży 25 sierpnia 2016 r., bo 25 sierpnia 2016 r. klient dokonał przedpłaty na poczet (...)
str. 18
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy można wynająć prywatną nieruchomość na potrzeby własnej jednoosobowej działalności gospodarczej?
Osoba fizyczna jest właścicielem kilku mieszkań. Czy może ona wynająć je na potrzeby prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej (wynajem samemu sobie), a następnie wynająć (...)
str. 20
3.2.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu otrzymania premii pieniężnej
Spółka okresowo otrzymuje od kontrahenta, którego towary sprzedaje, premie pieniężne. Premie te spółka uznaje za wynagrodzenie za świadczoną usługę (za określone zachowanie się spółki). Wypłata (...)
str. 23
3.3.
Odliczanie VAT od zakupu przyczepy
Firma kupiła przyczepę kempingową. Czy od zakupu tej przyczepy powinniśmy odliczyć 50% kwoty VAT naliczonego, czy możemy odliczyć cały VAT? Jeśli nabyta przyczepa kempingowa będzie (...)
str. 24
3.4.
Czy gmina ma prawo stosować dowolną metodę liczenia prewspółczynnika?
Do odliczania VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi i pozostającymi poza zakresem VAT gmina jest obowiązana stosować prewspółczynnik. Czy możemy zastosować odmienną od wskazanych (...)
str. 25
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wybrane interpretacje organów podatkowych w zakresie CIT
1.1.
Moment zmniejszenia kosztów podatkowych w związku z korektą należności publicznoprawnych
W sytuacji, gdy składka wypadkowa i podatek od nieruchomości zostały zawyżone w wyniku błędu rachunkowego, ich korektę uwzględnia się w kosztach uzyskania przychodów wstecz, tj. (...)
str. 27
1.2.
Dochód z tytułu otrzymania przez wspólnika (gminę) majątku zlikwidowanej spółki z o.o.
Dochód z tytułu otrzymania przez wspólnika - gminę majątku zlikwidowanej spółki z o.o. to dochód z majątku gminy. Dochód ten jest zatem zwolniony od podatku dochodowego. (interpretacja indywidualna (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunku walutowym
Na rachunek walutowy spółki wpływają należności od kontrahentów krajowych w kwocie brutto (obejmujące VAT należny). Z kolei z rachunku tego są regulowane zobowiązania wobec kontrahentów zagranicznych (np. z tytułu (...)
str. 30
2.2.
Należności na rzecz kontrahenta zagranicznego z tytułu udziału w zagranicznych targach a podatek u źródła
Spółka z o.o. brała udział w targach branżowych organizowanych w Niemczech. W związku z tym poniosła wydatki z tytułu wynajmu powierzchni wystawowej, przygotowania stanowiska targowego, (...)
str. 32
2.3.
Wartość transakcji na potrzeby ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej
Spółka zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi. Czy na potrzeby ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej powinna wziąć pod uwagę wartość netto, czy brutto tych transakcji? Ustalając, (...)
str. 33
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania do pracowniczego wynagrodzenia - wyrok WSA
W przypadku wykonywania prac twórczych i tworzenia utworów w ramach stosunku pracy, do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów konieczne jest wyodrębnienie w umowie o pracę (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty podróży wspólników spółek osobowych
Jesteśmy spółką jawną. Jeden ze współwłaścicieli spółki wyjeżdża za granicę. Czy koszt przelotu samolotem oraz hotelu będzie kosztem uzyskania przychodów? Jaki dokument powinien być potwierdzeniem (...)
str. 36
2.2.
Faktury zaliczkowe a przychód i koszt podatkowy
Firma wszystkie przychody z tytułu prowadzonej działalności rejestruje w kasie fiskalnej, łącznie z pobranymi zaliczkami. Na podstawie art. 14 ustawy o PDOF, ten łączny przychód stanowi podstawę ustalenia dochodu. Czy (...)
str. 37
2.3.
Opodatkowanie przychodów ryczałtowca uzyskanych przez zagraniczny zakład
Z tytułu działalności gospodarczej opłacam w Polsce podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Świadczę również usługi w Szwecji, za pomocą znajdującego się tam (...)
str. 39
2.4.
Wypłata spadkobiercy udziału kapitałowego w spółce osobowej a koszty uzyskania przychodów
Czy wypłata spadku (udziału w spółce) spadkobiercom spółki jawnej stanowi koszt uzyskania przychodów spółki? Spółka nadal kontynuuje działalność w zmniejszonym składzie. Wypłata udziału kapitałowego oraz (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Niedobór kasowy stwierdzony podczas inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej a koszty podatkowe
W sierpniu br. zmienił się kasjer w spółce jawnej. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono niewielki niedobór w kasie. Osoba odpowiedzialna nie umiała wyjaśnić przyczyn tego niedoboru. (...)
str. 42
3.2.
Studia MBA - moment zaliczenia do kosztów podatkowych
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (usługi finansowe, doradztwo podatkowe). W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych (także prestiżu firmy) podjąłem dwuletnie studia MBA. Czy wydatki na te studia (...)
str. 42
3.3.
Ujęcie otrzymanego rabatu pośredniego w podatkowej księdze
Z tytułu zakupu towarów otrzymujemy od producenta tzw. rabaty pośrednie (nie można ich przypisać do żadnej konkretnej dostawy). W którym momencie ująć te rabaty w (...)
str. 43
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zapłata za udział wspólnika występującego ze spółki a wartość firmy - wyrok WSA
W wyniku wykupu udziałów od opuszczającego spółkę cywilną wspólnika nie powstaje podlegająca amortyzacji wartość firmy. (wyrok WSA w Gdańsku z 19 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 601/16 - (...)
str. 43
2.
Ograniczenia w amortyzacji po przekształceniu spółki - interpretacja organu podatkowego
Jeżeli w stosunku do podmiotu przekształcanego miało zastosowanie ustawowe ograniczenie w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych, to będzie ono miało zastosowanie także do podmiotu powstałego w wyniku (...)
str. 45
3.
Ulepszenie zestawu komputerowego
W 2010 r. sp. z o.o. zakupiła zestaw komputerowy za kwotę nieprzekraczającą 3.500 zł. Zaliczono go do środków trwałych i jednorazowo zamortyzowano. W 2014 r. (...)
str. 47
4.
Zmiana klasyfikacji pojazdu a wartość początkowa środka trwałego
Jednostka zakupiła samochód dostawczy, który uznała za ciężarowy, wprowadziła do ewidencji środków trwałych oraz rozpoczęła jego amortyzację. W wyniku kontroli urzędu celnego okazało się, że (...)
str. 48
5.
Rozliczenie zakupu i wytworzenia składników zaplecza budowlanego
Na potrzeby wykonywania robót budowlanych nabywamy m.in. szalunki czy ogrodzenia, które są wykorzystywane na wielu budowach. Wartość poszczególnych elementów szalunków i ogrodzenia nie przekracza 3.500 (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
JPK w pytaniach Czytelników
W jaki sposób należy wykazywać w rejestrze VAT transakcje zakupu objęte odwrotnym obciążeniem, aby odpowiadało to wymogom JPK? W trakcie konsultacji społecznych dotyczących JPK, zadano (...)
str. 52
2.
Przychód z tytułu usługi gastronomicznej a podatek od sprzedaży detalicznej - odpowiedź na interpelację poselską
Działalność w zakresie przygotowywania i podawania posiłków, napojów i deserów, która jest wykonywana w ramach świadczenia usługi gastronomicznej, nie jest objęta zakresem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. (odpowiedź sekretarza (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Kod tytułu ubezpieczenia pracownika do wykazania w druku ZUS RCA
W połowie września br. rozwiązałam z pracownikiem zawartą umowę o pracę. Następnie wyrejestrowałam go z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Pensję należną tej (...)
str. 56
2.
ZUS od kwoty wynagrodzenia wypłaconego w okresie wypowiedzenia
1) Zatrudnionemu w naszej firmie pracownikowi wypowiedzieliśmy umowę o pracę. Jednocześnie zwolniliśmy tego pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Mimo tego, że (...)
str. 57
X.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie za pracę dla pracownika, który pełni funkcję radnego
Zatrudniamy pracownika, który jest radnym naszego miasta. Wiąże się to ze zwalnianiem go na 2 godziny w miesiącu na posiedzenie rady miasta. Są to dla (...)
str. 59
2.
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika
W naszej firmie często zdarza się, że pracownicy są zatrudniani ponownie do pracy po kilkumiesięcznej przerwie w roku kalendarzowym. Niektórzy wykonują pracę na pełny etat, (...)
str. 60
3.
Wskazywanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia
Pracodawca wypowiedział umowę o pracę kilkunastu pracownikom zatrudnionym w dziale liczącym kilkudziesięciu pracowników. Ponieważ były to umowy na czas nieokreślony, w treści wypowiedzenia wskazał jego (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Czas dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. (o ile ich rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) w ostatnim kwartale roku podpisują z podmiotami uprawnionymi (...)
str. 63
2.
Ewidencja podatku od sprzedaży detalicznej
Z dniem 1.09.2016 r. weszła w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. W jaki sposób ująć taki podatek w księgach rachunkowych dużej jednostki handlowej? (...)
str. 66
3.
Posezonowa obniżka cen towarów ustalanych według cen sprzedaży brutto
Właściciele sklepu podjęli decyzję o przeprowadzeniu posezonowej obniżki cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto. Cena ustalona po obniżce nie była niższa od ceny zakupu (...)
str. 68
4.
Ewidencja księgowa wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS dokonywanej do 30 września 2016 r.
Od dwóch lat wraz ze wzrostem zatrudnienia tworzymy ZFŚS. W roku ubiegłym w marcu przekazaliśmy na wyodrębniony rachunek Funduszu całą kwotę odpisu, natomiast w bieżącym (...)
str. 70
5.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej
Posiadamy ubezpieczenie OC od naszej działalności gospodarczej, według którego nasza odpowiedzialność (franszyza redukcyjna) wynosi 300 zł. W trakcie wykonywania usługi doszło do wybicia szyby w (...)
str. 72
6.
Ewidencja towarów handlowych przekazanych na ekspozycję
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową. Zamierza przeznaczyć część towarów handlowych (tj. kilka sztuk drzwi) na cele reklamy. Drzwi te będą prezentowane jako ekspozycja w (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.